Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimatförändring

Kunskapen om klimat och förändringar av detsamma har under de senaste årtiondena utvecklats avsevärt. Samhällets utsläpp av växthusgaser har redan påverkat klimatet och ytterligare förändringar är att vänta inom den tekniska livslängden för dammanläggningar.

Klimatet i Sverige förändras mot varmare och mer nederbördsrikt jämfört med idag, även om det finns skillnader mellan olika regioner och säsonger. Vattencykeln är nära kopplad till meteorologiska förhållanden men flertalet frågeställningar rörande dammanläggningar kräver en hydrologisk ansats, exempelvis trender, dynamik och extremer för is, snö och vattenföring.

I ett framtida klimat kan det inte uteslutas att hydrologiska extremer ändrar karaktär eller att ogynnsamma förhållanden kan sammanfalla på ett sätt som inte förekommer idag. Förändringar i driftsmönster och omvärldsfaktorer som beror av klimatförändringar eller utvecklingen av energisystemet kan även innebära förändrade säkerhetsmarginaler. Effekter av ett förändrat klimat är relevant ur ett dammsäkerhetsperspektiv, med avbördningskapacitet och avbördningssäkerhet i särskilt fokus.

Svenska kraftnät har i samverkan med kraftindustrin utvecklat och prövat en metodik för att ta hänsyn till  klimatscenarier vid beräkning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.  Metodiken beskrivs i två Elforskrapporter:

Kommitté för dammsäkerhet i ett klimat i förändring

Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige, SveMin och SMHI har bildat en samverkanskommitté för att 2021-2023 analysera och värdera påverkan av klimatförändringar på dammar och dammsäkerhet.

Det övergripande målet är att tillgängliggöra aktuell och relevant information och lägga grunden för ett strategiskt klimatanpassningsarbete rörande dammar. Arbetet innefattar kunskapssammanställning, beskrivning av förändringar i tillrinningar och påverkan på drift och vattenhantering, kartläggning av sårbarhet för höga flöden och klimatförändring samt framtagande av strategi för klimatanpassning av dammar. 

Arbetet ska avrapporteras 2023 och genomförs i samma anda som tidigare kommitté för dammsäkerhet i ett klimat i förändring gjorde under 2008-2011:

Dammsäkerhet och klimatförändringar. Slutrapport från Kommittén för dimensionerande flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv. December 2011

Granskad