Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årlig dammsäkerhetsrapportering

Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars varje år skicka en dammsäkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Huvudsyftet med rapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontroll och aktuella dammsäkerhetsförhållanden i länet.

2022 har en ny utgåva av Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar tagits fram. För att följa upp riktlinjernas tillämpning och anläggningarnas flödesdimensionering ska ägare även lämna in uppgifter om detta. Inrapporteringen samordnas med dammsäkerhetsrapporteringen, men görs i ett separat frågeformulär.

Dammägares och länsstyrelsers rapportering om dammsäkerhet 2022

Rutiner för rapporteringen

Svenska kraftnäts vägledning om säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering och tillhörande mallar för dammsäkerhetsrapportering från 2020 gäller oförändrat. Äldre mallar ska inte användas.

Generellt gäller följande:

  • Alla dammägare upprättar varje år en sammanfattande tabell över dammbeståndet med uppgifter om egenkontrollen.
  • Dammägare med tre eller fler dammanläggningar upprättar en företagsrapport med verksamhetsövergripande beskrivning av företagets organisation och dammsäkerhetsarbete.
  • Dammägare upprättar anläggningsrapporter med uppgifter om egenkontrollen och åtgärdsbehov för dammanläggningar där något särskilt inträffat, större åtgärder pågår och/eller kvarstående avvikelser finns.

Detaljerad information om rapporteringens omfattning och innehåll samt hur den kan dokumenteras finns i vägledningen Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering på sidan Vägledning och stöd.

Mallar

Här finns mallarna för den årlig dammsäkerhetsrapportering och 2022 års frågeformulär om flödesdimensionering.

Tabellmallen ska alltid användas. Mallarna för företagsrapport och anläggningsrapport är tänkta som ett stöd, och får anpassas på ett sätt som är praktiskt med hänsyn till den aktuella verksamheten.

Sammanfattande tabell

I tabellen sammanställs uppgifter om verksamhetens dammanläggningar med klassificerade dammar. För respektive dammanläggning redovisas aktuella uppgifter om egenkontrollen och det noteras om rapportervärda avvikelser, händelser och åtgärder med mera förekommit under året.

Mall - tabell (.xlsx) Ladda ner

Företagsrapport

I företagsrapporten redogörs för övergripande mål och handlingsprinciper för verksamhetens arbete med dammsäkerhet och säkerhetsledningssystemet beskrivs översiktligt. För det aktuella rapporteringsåret redovisas även huvudsakliga verksamhetsövergripande aktiviteter och förändringar rörande dammsäkerhet som genomförts eller planeras genomföras i närtid samt vilka resultat som uppnåtts.

Mall - företagsrapport (.docx) Ladda ner

Anläggningsrapport

I anläggningsrapporten redogörs för förhållanden vid enskilda anläggningar, bland annat rörande utförd tillståndskontroll, inträffade händelser och utförda åtgärder under rapporteringsåret. Ägaren redovisar även sin samlade bedömning av dammsäkerheten och kvarstående åtgärdsbehov vid dammanläggningen. 

Mall - anläggningsrapport (.docx) Ladda ner

Frågeformulär om flödesdimensionering

I frågeformuläret redovisas i vilken utsträckning riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöde används för anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C samt uppgifter om avbördning och flödesdimensionering.

Frågeformulär om flödesdimensionering (.xlsx) Ladda ner

Exempel - ifyllt frågeformulär med stödtext (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Information till länsstyrelser

Svenska kraftnät uppmanar länsstyrelserna att informera berörda dammägare om rutinerna, och hänvisa till Svenska kraftnäts vägledning och mallar på webben. Eftersom vi 2022 särskilt efterfrågar uppgifter om flödesdimensionering ber vi länsstyrelserna att uppmärksamma berörda dammägare på detta.

Länsstyrelserna vidarebefordrar senast 30 april de sammanfattande tabellerna samt de ifyllda frågeformulären om flödesdimensionering samlat för länet till Svenska kraftnät, dammsakerhet@svk.se.

Information till länsstyrelser (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad