Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Införande av enpris

Svenska kraftnät har infört enpris och en position för avräkning av obalanser. Arbetet samordnades med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM). Svenska kraftnät införde samtidigt en ny avgiftsstruktur för balansansvariga.

En viktig del av den nya nordiska balanseringsmodellen är att skapa korrekta incitament för balansering och en rättvis kostnadsfördelning. Förändringarna är en del av harmoniseringen inom Europa vad gäller obalansavräkning.

Den största förändringen är att balansansvariga kommer att möta samma obalanspris oavsett riktningen för deras obalans i förhållande till systemets totala obalans, samt att obalansavräkningen baseras på nettopositionen, inte förbrukning och produktion var för sig.

Balanseringsprocessen, ett delat ansvar

Svenska kraftnät har delegerat balansansvaret i planeringsfasen till de balansansvariga företagen. Svenska kraftnät tar sedan över ansvaret för balansering i drifttimmen.

För dagens balanseringsmodell är produktionsplaner en viktig källa till information om balanseringsbehovet kommande timmar. I och med övergången till en-position försvinner incitamenten för korrekta produktionsplaner, men behovet av att följa planerade flöden i elsystemet kvarstår.

Behovet av produktionsplaner finns även kopplat till andra driftprocesser med mera. Balanseringsprocessen kommer utvecklas på många områden i och med ny nordisk balanseringsmodell och därför arbetar Svenska kraftnät även med verktyg för att kunna prognostisera kommande obalanser.

Nordisk modell för enpris och en position

Den största förändringen är att obalanser kommer att prissättas lika oavsett om obalansen för tillfället hjälper systemet eller skadar det. De balansansvariga kommer alltså mötas av ett och samma obalanspris oavsett riktningen för deras obalans i förhållande till systemets obalans.

Obalanspriset räknas som för dagens förbrukningsobalanser

De nordiska TSO:erna har föreslagit att obalanspriset blir marginalpriset på mFRR aktiverat av balansskäl i den dominerande riktningen (upp eller ned).

Den dominerande riktningen bestäms per område utan flaskhalsar. Om ingen mFRR aktiverats av balansskäl, det vill säga att dominerande riktning saknas, är obalanspriset lika med balansgrundpriset, vilket är lika med dagen före priset. Det uppnås tekniskt genom införande av en så kallad incitamentskomponent.

Prisberäkningen föreslås gälla (minst) till den 22 maj 2023 då de nordiska TSO:erna har föreslagit att införa 15 min avräkningsperiod.

Läs mer om den nordiska modellen för enpris och en position på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska).

Svenska kraftnät inför ny avgiftsstruktur

Svenska kraftnät har haft samma avgiftsstruktur sedan den nordiska harmoniseringen 2010. Det pågår nu stora förändringar av balansmarknaden och den nordiska balanseringen som gör att dagens avgiftsstruktur inte längre är adekvat.

Den nya avgiften föreslås ha en tydligare uppdelning av vilka kostnader som täcks av vilken komponent i avgiften och därmed skapa tydligare incitament och rättvis kostnadsfördelning.

Ny avgift infördes den 1 november 2021 i samband med implementeringen av enpris och en balans.

Läs mer om Svenska kraftnäts förslag till ny avgiftsstruktur hos Energimarknadsinspektionen.

Läs mer om balansansvarig part (BSP)

Läs mer om leverantör av balanstjänster (BSP)

Teknisk implementation

Den tekniska implementeringen av den enskilda prismodellen görs främst i den gemensamma nordiska obalansavräkningen, via det gemensamt ägda bolaget eSett. Dessutom sker uppdatering i avtal och regelverk.

Tidplan för införande

Enpris och en position infördes 1 november 2021.

Läs mer på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska).

Införandet styrs av EU:s regelverk

Förändringarna bygger på det Europeiska harmoniserade villkoren för obalansavräkning (inbalance settlement harmonization process).

Läs den europeiska tillsynsmyndigheten ACERs beslut (engelska). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Mikael Brask via e-post: mikael.brask@svk.se.

Nordiskt samarbete

Införandet av enpris och en position är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Läs om det gemensamma arbetet för harmoniserad nordisk modell för enpris och en position på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska).

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska).