EU-lagstiftning

Inom EU pågår ett arbete med att skapa en energiunion. Syftet med energiunionen är att få på plats en väl fungerande inre marknad för el vilken bland annat ska öka leveranssäkerheten, stärka EU:s konkurrenskraft, bidra till minskade växthusgasutsläpp samt förbättra möjligheten att ta tillvara på de gemensamma energitillgångar som finns inom unionen. Svenska kraftnät arbetar aktivt med att implementera den EU-lagstiftning som ligger till grund för skapandet av en väl fungerande inre marknad för el.

Det tredje inre marknadspaketet beslutades i juli 2009 och syftade till att slutföra inrättandet av den gemensamma inre marknaden för el. Paketet innebar bland annat att det i elmarknadsförordningen infördes en process för att ta fram mer detaljerade regler, så kallade Kommissionsförordningar, inom vissa utpekade områden.

Det tredje paketet kompletterades av ett fjärde inre marknadspaket, vilket ingår i det större så kallade ren energi-paketet som beslutades i juni 2019. Det fjärde paketet syftar till att ytterligare harmonisera elmarknaderna och främja förnybar energi och innehåller bland annat:

  • regler om förstärkt konsumentskydd och efterfrågeflexibilitet
  • regler om nya marknadsaktörer såsom aggregatorer och medborgar-energigemenskaper
  • reglering av energilager, resurstillräcklighet och kapacitetsmekanismer
  • upprättandet av regionala samordningscentrum (RCC).

I det fjärde inre marknadspaketet ingår även en förordning med bestämmelser om riskberedskap inom elsektorn. Slutligen innehåller paketet även den så kallade byråförordningen som reglerar ACER:s - byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter - verksamhet och befogenheter.

Förutom det fjärde inre marknadspaketet berörs vi av ytterligare förordningar som reglerar transparens och marknadspåverkan. 

Svenska kraftnäts arbete inom ENTSO-E

ENTSO-E har en utpekad roll i lagstiftningsarbetet. ENTSO-E tar bland annat fram förslag på förordningar samt arbetar med tolkning och implementering av befintliga lagkrav. I rollen som systemansvarig är Svenska kraftnät representerad i många olika arbetsgrupper inom ENTSO-E. Vi jobbar därmed proaktivt med kommande lagstiftning i samarbete med andra systemansvariga och har en unik möjlighet att påverka lagstiftningen och framtidens lagkrav. Samtidigt arbetar vi med att implementera lagkrav och anpassa vår egen verksamhet.

Mer om Svenska kraftnäts implementeringsarbete för respektive rättsakt:

EU-direktiv
Elmarknadsdirektivet Grundläggande förutsättningar och allmänna principer för elmarknaden inom EU.
EU-förordningar
Elmarknadsförordningen Grundläggande bestämmelser för handel med el, balansansvar, resurstillräcklighet samt roller och ansvar för en välfungerande elmarknad.
Riskberedskapsförordningen Krav och metoder för förebyggande och hantering av krissituationer inom elförsörjningen.
Transparensförordningen Information med syftet att skapa välfungerande och informationssymmetriska elmarknader.
REMIT Fastställer bestämmelser som förbjuder marknadsmissbruk som påverkar grossistmarknaderna för energi.
Kommissionsförordningar Nätföreskrifter och riktlinjer inom anslutning, marknad och drift (ofta kallade nätkoder).
Granskad