Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbar och säker elförsörjning

Svenska kraftnät ansvarar för kraftsystemet och har därmed en viktig roll i genomförandet av energiomställningen och övergången till ett fossilfritt samhälle. Vår verksamhet stöttar de övergripande energipolitiska målen Konkurrenskraft, Trygg elförsörjning och Ekologisk hållbarhet.

Genom våra kärnuppdrag verkar vi för att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig och hållbar energi för alla.                                         

Förvaltning, drift och utveckling av kraftsystemet

Transmissionsnätet för el är en mycket viktig infrastruktur i samhället. Svenska kraftnät ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av transmissionsnätet utifrån samhällets behov.

Kraftsystemet står inför många utmaningar, bland annat utifrån den pågående energiomställningen och den ökade efterfrågan på (grön) el. Vi möjliggör denna samhällsutveckling genom bland annat anslutning av förnybar el och nya utlandsförbindelser.

Vi arbetar också med att möta nya kapacitetsbehov med korta ledtider och utvecklar nya marknadslösningar och andra typer av anpassningar av kraftsystemet. Många av våra investeringar och marknadslösningar har sin grund i behovet att anpassa kraftsystemet efter elkraftsproduktion som är mindre planerbar, till exempel vindkraft. Vi reinvesterar också i äldre anläggningar för att säkerställa att transmissionsnätet är långsiktigt hållbart.

Som systemansvarig myndighet ansvarar vi för att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas i kraftsystemet. Vi styr effekt och energiflöden och upprätthåller spänningen i nätet. Vi har också regeringens uppdrag att arbeta för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt, och i fri konkurrens.

I ett kraftsystem med mer oplanerbar elproduktion spelar ledningar och kablar en allt större roll i att överföra el från överskottsområden till underskottsområden och på så sätt utnyttja produktionsresurserna effektivt.

Genom att säkerställa en hög överföringskapacitet på transmissionsnätet bidrar vi till att förnybar el i högre grad kan föras dit behovet finns, till exempel söderut till kontinenten och där ersätta fossilbaserad el.

En gemensam inre marknad för el inom EU

En gemensam inre marknad för el inom EU ger möjlighet till resursoptimering och omställning till en ökad andel förnybar elproduktion.

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån EU:s lagpaket Ren energi för alla samt Nätkoderna. Genom att stärka det nationella fysiska transmissionsnätet, öka andelen utlandsförbindelser och utveckla lösningar för elmarknaden och driften skapar vi förutsättningar för en väl fungerande nordisk och europeisk elmarknad.

Många delar av våra satsningar är delar av större projekt där effekten blir ännu tydligare några år framåt i tiden.

Exempel på viktiga åtgärder för den gemensamma elmarknaden är våra pågående projekt Hansa PowerBridge (sjökabel mellan Sverige och Tyskland) och Aurora Line (ny transmissionsledning mellan norra Sverige och Finland).      

Den nya gemensamma nordiska balanseringsmodellen (NBM) är ytterligare ett exempel på hur vi hanterar nya förutsättningar för driften av kraftsystemet och möter nya krav.

Vi arbetar också med att ansluta oss till europeiska plattformar för att utbyta stödtjänster med andra europeiska transmissionsnätsägare (mFRR och aFRR).                 

Mer om EU:s inre elmarknad

Mer om projektet Hansa PowerBridge

Mer om Aurora Line

Mer om den nya nordiska balanseringsmodellen

Mer om reserver och stödtjänster

Vår förvaltning, drift och utveckling av kraftsystemet bidrar till FN:s globala mål 7: Hållbar energi för alla, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 13: Begränsa klimatförändringarna.

God elberedskap och dammsäkerhet

En trygg elförsörjning innebär för allmänhet, näringsliv och andra sektorer en elförsörjning utan elavbrott eller andra störningar och hot som kan påverka samhällsviktiga funktioner, människors vardag, miljön eller vår ekonomiska utveckling.

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Som elberedskapsmyndighet arbetar vi för att elförsörjningen ska ha beredskap för händelser som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Vi genomför åtgärder inom bland annat teknik, kommunikation och fysiskt skydd som syftar till att förebygga, motstå och hantera störningar inom elförsörjningen.

Våra insatser inom elberedskap möjliggör en elförsörjning med ökad förmåga inom skydd och redundans, reparationsberedskap och ö-drift. Genom utbildning och materielhållning ser vi även till att det finns extra reparationsresurser i händelse av stora störningar på regionnäten.

Mer om vårt arbete med elberedskap

Vattenkraftanläggningar med säkra dammar är en förutsättning för Sveriges fossilfria elproduktion.

Svenska kraftnät har myndighetsrollen att främja dammsäkerheten i landet. Som tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet stödjer och samverkar vi med länsstyrelserna i deras arbete med dammsäkerhetstillsyn. Vi verkar för att minska riskerna för allvarliga störningar på samhället vid ett dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag genom att stödja den utveckling av beredskap för dammhaverier som görs i samverkan med berörda aktörer.

Genom att stödja Svenskt Vattenkraftcentrum och Energiforsks dammsäkerhetsprogram främjar vi forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet. Vi rapporterar årligen om utvecklingen av dammsäkerheten till regeringen.

Mer om vårt uppdrag att främja dammsäkerheten

Våra uppdrag inom elberedskap och dammsäkerhet bidrar till FN:s globala mål 9: Hållbar industri, innovationer, mål 11: Hållbara städer och samhällen och infrastruktur och mål 13: Begränsa klimatförändringarna.
Våra uppdrag inom elberedskap och dammsäkerhet bidrar till FN:s globala mål 9: Hållbar industri, innovationer, mål 11: Hållbara städer och samhällen och infrastruktur och mål 13: Begränsa klimatförändringarna.
Granskad