Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbar och säker elförsörjning

Svenska kraftnät ansvarar för kraftsystemet och har därmed en viktig roll i genomförandet av energiomställningen och övergången till ett fossilfritt samhälle genom elektrifiering. Energisamarbetet inom EU och den svenska energipolitiken bygger på samma tre grundpelare och handlar om att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet och vår verksamhet stöttar de övergripande klimat- och energipolitiska målen.

Långsiktigt önskat läge 

Vi har en säker elförsörjning som möjliggör en hållbar samhällsutveckling.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  • Förkortning av ledtider inom utbyggnadsverksamheten.  
  • Stärka den civila beredskapen i en alltmer geopolitiskt instabilt läge.
  • Införande av flödesbaserad kapacitetsberäkning för att öka överföringskapaciteten i nätet.

Förvaltning, drift och utveckling av kraftsystemet

Transmissionsnätet för el är en mycket viktig infrastruktur i samhället. En trygg elförsörjning innebär för allmänhet, näringsliv och andra sektorer en elförsörjning utan elavbrott eller andra störningar och hot som kan påverka samhällsviktiga funktioner, människors vardag, miljön eller vår ekonomiska utveckling.

Svenska kraftnät ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av transmissionsnätet utifrån samhällets behov. Genom vårt uppdrag verkar vi för att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig och hållbar energi för alla.   

Kraftsystemet står inför många utmaningar, bland annat utifrån den pågående energiomställningen och den ökade efterfrågan på fossilfri el. Prognoser talar för en fördubblad elanvändning mot 2045 och vi möjliggör denna samhällsutveckling bland annat genom anslutning av ny fossilfri el och nya utlandsförbindelser.

I ett kraftsystem med mer väderberoende elproduktion spelar ledningar och kablar en allt större roll för överföringskapaciteten av el från överskottsområden till underskottsområden. Utöver det ska befintligt nät underhållas och moderniseras.

En gemensam inre marknad för el inom EU

En gemensam inre marknad för el inom EU ger möjlighet till resursoptimering och omställning till en ökad andel fossilfri elproduktion.

Genom att stärka det nationella fysiska transmissionsnätet, öka andelen utlandsförbindelser och utveckla lösningar för elmarknaden och driften skapar vi förutsättningar för en väl fungerande nordisk och europeisk elmarknad.

Mer om EU:s inre elmarknad

God elberedskap och dammsäkerhet

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Som elberedskapsmyndighet arbetar vi för att elförsörjningen ska ha beredskap för händelser som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. 

Svenska kraftnät har myndighetsrollen att främja dammsäkerheten i landet. Som tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet stödjer och samverkar vi med länsstyrelserna i deras arbete med dammsäkerhetstillsyn. 

Mer om vårt uppdrag att främja dammsäkerheten

Mer om vårt arbete med elberedskap

Koppling till Agenda 2030 

Vår förvaltning, drift och utveckling av kraftsystemet bidrar till FN:s globala mål:

  • 7: Hållbar energi för alla, mål
  • 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål
  • 13: Begränsa klimatförändringarna.

Våra uppdrag inom elberedskap och dammsäkerhet bidrar till FN:s globala mål:

  • 9: Hållbar industri, innovationer, mål
  • 11: Hållbara städer och samhällen och infrastruktur och mål
  • 13: Begränsa klimatförändringarna.

Våra uppdrag inom elberedskap och dammsäkerhet bidrar till FN:s globala mål 9: Hållbar industri, innovationer, mål 11: Hållbara städer och samhällen och infrastruktur och mål 13: Begränsa klimatförändringarna.