Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avfallshantering

I Sverige kommer den största mängden bygg- och rivningsavfall från infrastruktur- och anläggningsbranschen. Svenska kraftnät strävar efter att minska avfallets påverkan på hälsa och miljö. Det gör vi främst genom att följa de lagar och regler som ställs på avfallshantering. Svenska kraftnät ställer därför krav på att våra leverantörer ska hantera avfall korrekt i enlighet med gällande lagkrav och principer. Särskilda krav ställs på hantering av farligt avfall.

Process för avfallshantering

Processen beskriver de huvudsakliga stegen för avfallshantering i Svenska kraftnäts bygg- och anläggningsprojekt samt underhållsverksamhet.

Process avfallshantering
Processbeskrivning: 1) Avfallstrappan följs så långt som möjligt för att minimera mängden avfall 2) Avfallet kan inte minimeras och uppstår på arbetsplatsen 3) Avfallet separeras om möjligt till mindre delar som kan sorteras var för sig 4) Det avfall som klassas som icke farligt och farligt hanteras separat och i enlighet med avfallsförordningen 5) Anteckningar i enlighet med anteckningsskyldigheten förs om avfallet innan borttransport 6) Farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverkets register 7) Uppgifter om avfallet rapporteras i Svenska kraftnäts system

Lagar och regler gällande avfallshantering

Svenska kraftnät ställer krav på att leverantörer ska följa svensk lagstiftning. Den svenska avfallslagstiftningen bygger till stor del på EU-gemensam lagstiftning och regleras genom olika lagar, planer och mål. De lagar som främst styr svensk avfallshantering är framförallt miljöbalken och avfallsförordningen.  

Miljöbalken reglerar vad som utgör avfall, avfallets hantering och ansvarsfördelning.

Miljöbalken (1998:808) (Riksdagens webbplats) Öppnas i nytt fönster

Avfallsförordningen styr hur avfall ska hanteras. Det gäller både farligt avfall och avfall som inte är farligt.

Avfallsförordningen 2020:614 (Riksdagens webbplats) Öppnas i nytt fönster

Vägledning om lagar och regler om avfall på Naturvårdsverkets webbplats  Öppnas i nytt fönster

Aktiv avfallshantering

Aktiv avfallshantering betyder att du som leverantör redan när verksamheten planeras tar hänsyn till hur resurserna kan hanteras så effektivt som möjligt.

Byggföretagen tillhandahåller guider och hjälpmedel för hur man effektiviserar resurs- och avfallshanteringen i projekt. Du kan ladda ner Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning från deras webbplats.

Resurs- och avfallshantering på Byggföretagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Plan för hantering av avfall

Svenska kraftnät ställer krav på att leverantören upprättar en plan för hantering av avfall, före etablering på arbetsområdet. Planen ska åtminstone omfatta:

 • uppgifter om material och produkter som blir farligt avfall: läge, bedömd mängd, avfallskod (så långt det är möjligt) och översiktlig beskrivning av hantering
 • uppgifter om material och produkter som blir övrigt icke farligt avfall: läge, bedömd mängd, avfallskod (så långt det är möjligt) och översiktlig beskrivning av hantering
 • de eventuella anmälningar och tillstånd som behövs för hantering av avfall
 • eventuella produkter som kan återanvändas och hur de ska hanteras
 • rutin för hantering av transportdokument och mottagningsbevis inkl. invägda mängder där så är aktuellt.

Avfallstrappan – används för att ta hand om avfallet

Avfallstrappan – den så kallade avfallshierarkin – är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken.

Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas om hand och består av fem nivåer:

 1. Minimera
 2. Återanvända
 3. Återvinna
 4. Utvinna energi
 5. Deponera

Det första och mest effektiva steget i avfallstrappan är att minimera mängden avfall, eller ännu hellre att förebygga att resurser blir avfall.

Det avfall som ändå produceras ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje hand förbrännas för att omvandlas till energi i ett kraftverk och i sista hand deponeras, det vill säga lagras på en soptipp.

Anteckningsskyldighet gällande farligt avfall

Avfallsförordningen ställer krav på att den som i sin verksamhet producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall ska föra anteckningar om avfallet.

Detta kallas anteckningsskyldighet och det ska ske i enlighet med Avtalsförordningens (2020:614) kapitel 6, paragraferna 1-8.

 • Anteckningen ska göras innan avfallet transporteras bort enligt Avfallsförordningen (2020:614) kapitel 6, paragraf 11.
 • Anteckningarna ska göras i kronologisk ordning.
 • Anteckningarna ska finnas tillgängliga inom den anteckningsskyldiges verksamhet
 • Anteckningarna ska kunna visas upp på begäran för tillsynsmyndigheter, till exempel lokal miljötillsynsmyndighet.

Rapporteringsskyldighet gällande farligt avfall

Den som är anteckningsskyldig ska lämna samtliga uppgifter om farligt avfall som antecknats till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Rapporteringen till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter att anteckningen har gjorts enligt avfallsförordningen (2020:614) 6 kap 11§.

Allmän information om registrering av farligt avfall i Naturvårdsverkets register (Naturvårdsverkets webbplats) Öppnas i nytt fönster

Frågor och svar på Naturvårdsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om farligt avfall

Ordlista

Avfall Sverige tillhandahåller ordlista för olika avfallsbegrepp. Begreppen finns översatta till olika språk.

Till Avfall Sveriges ordlista Öppnas i nytt fönster