Kraftsystemhubben

Kraftsystemhubben kommer vara det nav där aktörer levererar och hämtar data. Syftet med Kraftsystemhubben är att förenkla datautbytet mellan aktörer i kraftsystemet, för att på så sätt uppnå effektivare processer och arbetssätt. Ett utökat datautbyte med andra aktörer är kritiskt för att Svenska kraftnät ska kunna utföra sitt uppdrag som systemansvarig.

Kraftsystemhubben vänder sig till de aktörer som omfattas av kraven på ett utökat datautbyte, det vill säga framförallt regionnätägare, elproducenter och större elkonsumenter.

Därför är data som utbyts nödvändig 

  • Data om kraftsystemet och avbrottsplaner kommer att väsentligt förbättra beräkningen av flöden i kraftsystemet. Detta är nödvändigt för att ge största möjliga kapacitet för producenter att producera el, och högsta möjliga elleverans till alla Sveriges elförbrukare.
  • Data om vindkraftparkernas utformning, väderdata och strömmande data om elproduktion behövs för att genom automatiserade modeller förutse var obalanser i kraftsystemet kommer att inträffa.
  • Dynamiska kraftsystemmodeller för elproduktionsanläggningar används för att kraftsystemet ska klara av att hålla sig inom vissa gränser vad gäller frekvens och spänning samt rotorvinkel hos generatorerna.

Målet med Kraftsystemhubben är att skapa en god digital representation av det svenska kraftsystemet, som kan liknas vid en digital tvilling.

Användare av Kraftsystemhubben kommer kunna rapportera in och kvalitetssäkra strukturdata om anläggningarna, realtidsdata och mätvärden av olika slag.

Kraftsystemhubben kommer också att användas för att rapportera in begränsningar och avbrottsplaner.  

Tidplan

Implementationen av Kraftsystemhubben sker i flera steg och datautbytet med externa aktörer kommer att byggas ut kontinuerligt. En första version av Kraftsystemhubben är planerad till senare delen av 2021.

Krav, processer och vägledning för datautbyte

En förutsättning för ett effektivt datautbyte är tydliga krav och processer för data som ska utbytas.

Datautbyte regleras i EU-kommissionens förordning 2017/1485 om driften av elöverföringssystem. Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2019:07 fastställer en nationell tillämpning av de centrala kraven i EU-förordningen.

Svenska kraftnät driver just nu införandet av ett utökat datautbyte i enlighet med de nya regelverken. Mer information finns i dokumenten.

Dokument

Kontakt Kraftsystemhubben

E-postadress: datautbyte@svk.se

Definition av observerbarhetsområdet

Samråd om datautbyte

Svenska kraftnäts förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte har varit ute på remiss under sommaren 2020. Under hösten 2020 fortsätter arbetet med att fastställa kraven.

Två samråd har ägt rum under 2020.

Läs om det genomförda samråden under Möt Svenska kraftnät på webbplatsen

Granskad