Så styrs vi

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Regeringen anger i förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät målen, återrapporteringskraven och de finansiella förutsättningarna för affärsverket.

Verksamheten finansieras till största del genom avgifter som regionnätsföretag, stora elproducenter och balansansvariga betalar till Svenska kraftnät. I förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät, anger regeringen våra uppdrag.

Varje år utfärdar regeringen ett regleringsbrev där det står vad vi ska arbeta med under det kommande året.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Regleringsbrev 2020 på Ekonomistyrningsverkets webbplats (nytt fönster)

Organisationsschema

Svenska kraftnät leds av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och arbetet är organiserat i fyra divisioner och arton avdelningar. Direkt under generaldirektören finns också en ställföreträdande generaldirektör, säkerhetsskyddschef, internrevisor, teknisk direktör och avdelningen Finans.

Division System består av avdelningarna: Strategisk utveckling, Kraftsystem, Drift, Elmarknad, Beslutsstöd & IT-beställningar. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Nätteknik, Stationsprojekt, Ledningsprojekt, Programledning. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Hållbar utveckling, Säkerhet och beredskap, Inköp samt de fristående enheterna; HR, Kommunikation, Juridik. Division IT består av avdelningarna: IT Infrastruktur och drift, IT Applikationsförvaltning, IT Utveckling, IT Strategi och styrning.

Våra råd

Vi har knutit fem råd till vår organisation. Råden består av representanter från Svenska kraftnät, elbranschen och andra intressenter. De fungerar som informations- och samrådsorgan för frågor om transmissionsnät och drift, elberedskap, elmarknad, planer för utbyggnad och dammsäkerhet.

Mer om rådens arbete

Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg

I Sundbyberg arbetar de flesta av våra drygt 670 medarbetare, men vi har även kontor i Sundsvall samt i Sollefteå. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

Kontakta oss

Granskad