Så styrs vi

Svenska kraftnät är en statlig förvaltningsmyndighet som drivs i form av ett affärsverk. Uppdraget bestäms av regeringen och finansieras till största del genom avgifter.

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms av regeringen i förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät samt genom det regleringsbrev som utfärdas varje år. I regleringsbrevet anges mål och särskilda uppdrag, hur verksamheten finansieras samt återrapporteringskrav.

Verksamheten finansieras till största del genom avgifter som regionnätsföretag, stora elproducenter och balansansvariga betalar till Svenska kraftnät.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev 2021 på Ekonomistyrningsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Organisationsschema

Svenska kraftnät leds av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och arbetet är organiserat i fyra divisioner och arton avdelningar. Direkt under generaldirektören finns också en ställföreträdande generaldirektör, säkerhetsskyddschef, internrevisor, teknisk direktör och avdelningen Finans.

Division System består av avdelningarna: Strategisk utveckling, Kraftsystem, Drift, Elmarknad, Beslutsstöd & IT-beställningar. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Nätteknik, Stationsprojekt, Ledningsprojekt, Programledning. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Hållbar utveckling, Säkerhet och beredskap, Inköp samt de fristående enheterna; HR, Kommunikation, Juridik. Division IT består av avdelningarna: IT Infrastruktur och drift, IT Applikationsförvaltning, IT Utveckling, IT Strategi och styrning.

Styrelsen

Svenska kraftnät leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef. Ansvar och uppgifter för styrelsen och generaldirektören anges i myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2007:1119) med instruktion för Svenska kraftnät samt i arbetsordningen.

Mer om styrelsen

Våra råd

Vi har knutit fem råd till vår organisation. Råden består av representanter från Svenska kraftnät, elbranschen och andra intressenter. De fungerar som informations- och samrådsorgan för frågor om transmissionsnät och drift, elberedskap, elmarknad, planer för utbyggnad och dammsäkerhet.

Mer om rådens arbete

Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg

I Sundbyberg arbetar de flesta av våra drygt 670 medarbetare, men vi har även kontor i Sundsvall samt i Sollefteå. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

Kontakta oss

Granskad