Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny nordisk balanseringsmodell (NBM)

Kraftsystemets snabba omvandling innebär stora utmaningar för balansering av elsystemet och i att upprätthålla leveranssäkerheten. För att upprätthålla en hög leveranssäkerhet utvecklas nu en ny framtidssäker balanseringsmodell för hela Norden. Arbetet sker i ett gemensamt nordiskt projekt, Nordic Balancing Model (NBM).

Balans mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera driftsäkert och för att slutkunden ska få sin el levererad. Störningar i balansen riskerar även att skada eller helt slå ut teknisk utrustning.

I Norden har förutsättningarna för en säker effektiv balansering gradvis försämrats och dagens balanseringsmodell är inte längre ändamålsenlig.

För att kunna säkerställa leveranssäkerheten vid övergången till förnybar energi, nya förbrukningsmönster och ett ökat antal förbindelser mellan länder och elsystem, krävs en ny nordisk balanseringsmodell. Den utvecklas i det gemensamma nordiska samarbetsprojektet Nordic Balancing Model (NBM).

Syftet med NBM är framtidssäker balansering som både möjliggör energiomställningen och samtidigt är anpassad till Europas gemensamma lagstiftning och inre marknad för el. De socioekonomiska vinsterna av gemensamma marknader och en effektivare handel med el är enorma, upp till flera hundra miljoner euro för Europa.

NBM innebär ökad marknadsintegrering

En viktig drivkraft i arbetet med NBM är att säkerställa att Norden kan bibehålla den stora samhällsekonomiska nytta som balansmarknaderna idag bidrar med. En förutsättning är en harmonisering av regelverket på europeisk nivå för att handel ska kunna ske över gränserna.

Det handlar om att både öka försörjningstryggheten i hela Europa genom tillgång till större utbud, men också en ökad effektivitet genom konkurrens. Den nya modellen kommer också bättre avspegla de fysiska begränsningarna och säkerställa korrekta prissignaler och en rättvis kostnadsfördelning.

Med den nya balanseringsmodellen kommer balansering att ske utifrån obalanser i varje enskilt elområde istället för utifrån frekvensen i synkronområdet som helhet.

Den nya modellen innebär dock inte att fler regleringar än nödvändigt sker, men säkerställer att prissignalen blir korrekt utifrån varje elområdes behov. I arbetet ingår även att möjliggöra en europeisk marknadskoppling av balansmarknaderna.

NBM medför stora förändringar för elmarknadens aktörer

Införandet av den nya balanseringsmodellen inklusive den europeiska harmoniseringen kräver omfattande utveckling av driftprocesser, affärsprocesser och IT-system, för alla berörda parter.

Detta kommer att medföra ett mycket stort ökat informationsflöde som kräver en markant ökad digitalisering av berörda funktioner. För att realisera den nya nordiska balanseringsmodellen fokuseras arbetet i NBM på tre huvudprocesser:

  • IT-utveckling och digitalisering
  • Design av balanseringsprocesser och marknader
  • Anpassning till EU:s legala ramverk

Legala tidsramar styr

Implementeringen av NBM förutsätter godkännande av relevanta tillsynsmyndigheter. Utvecklingen av NBM sträcker sig över flera år och tidplanen för genomförandet är beroende av flera godkännandeprocesser från de nordiska tillsynsmyndigheterna enligt det gemensamma europeiska regelverket. Det finns också olika legala tidsramar för implementering av olika lösningar.

Arbetsprocessen i korthet

Processen går i korthet ut på att de nordiska TSO:erna i samverkan med marknadsaktörerna gemensamt tar fram olika lösningar, förslag för nordiska harmoniserade regler och processer. Lösningarna ska uppfylla relevant lagstiftning, framförallt EU-lagstiftning i form av nätkoder. 

Förslagen ska sedan godkännas av de nordiska tillsynsmyndigheterna. Om de inte kommer överens, hänvisar de frågan till EU:s samverkansorganisation för tillsynsmyndigheter ACER (Agency for the Cooperation of Energy regulators) för beslut.

Marknadsaktörernas delaktighet en viktig förutsättning för genomförandet

Kommunikation och dialog relaterat till NBM sker på två nivåer, dels nationellt dels nordiskt. Svenska kraftnät ansvarar för kommunikation och dialog direkt med svenska aktörer. Information och nyheter publiceras löpande.

Få en överblick över Svenska kraftnäts möten, forum och arrangemang under Möt Svenska kraftnät.

Kommunikation på gemensam nordisk nivå sker på engelska med NBM som avsändare. NBM har bland annat en övergripande referensgrupp bestående av representanter från marknadens aktörer i Norden. 

Läs om gemensamma nordiska NBM-events och konsultationer på webbplatsen för NBM (engelska) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

För kontakt med Svenska kraftnät Balansering, vänligen kontakta: SvkBalansering@svk.se

Information kopplat till implementering på Svenska kraftnät. Öppnas i nytt fönster

Mer om NBM

NBM är ett samarbetsprojekt mellan Nordens systemansvariga för elöverföringssystem, Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett.

Mer information om NBM finns även på den gemensamma Nordiska webbplatsen (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Nordiskt samarbete viktig förutsättning för balansering

De nordiska länderna har lång historia av samarbete för balansering. Nordens elnät är nära sammankopplade och ingår till stor del i samma synkronområde. Det betyder att våra växelströmsnät är i fas med varandra och att elnätet i exempelvis Sverige påverkas av vad som händer i de andra ländernas elnät.

Varje land ansvarar för balansering av sitt eget lands elsystem men vi koordinerar balanseringen av det nordiska kraftsystemet som helhet kontinuerligt dygnet runt.

Reglerna för detta finns att läsa under i det nordiska systemdriftavtalet (engelska) Öppnas i nytt fönster

Nyheter om NBM

Granskad