Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny nordisk balanseringsmodell (NBM)

Kraftsystemets snabba omvandling innebär stora utmaningar för balansering av elsystemet och i att upprätthålla leveranssäkerheten. För att upprätthålla en hög leveranssäkerhet utvecklas nu en ny framtidssäker balanseringsmodell för hela Norden. Arbetet sker i ett gemensamt nordiskt projekt, Nordic Balancing Model (NBM), tillsammans med Nordens TSOer (Transmission System Operator).

Syftet med NBM är framtidssäker balansering som både möjliggör energiomställningen och samtidigt är anpassad till Europas gemensamma lagstiftning och inre marknad för el. De socioekonomiska vinsterna av gemensamma marknader och en effektivare handel med el är enorma, upp till flera hundra miljoner euro för Europa.

De nordiska länderna har en lång historia av samarbete för balansering. Nordens elnät är nära sammankopplade och ingår till stor del i samma synkronområde. Det betyder att våra växelströmsnät är i fas med varandra och att elnätet i exempelvis Sverige påverkas av vad som händer i de andra ländernas elnät.

Varje land ansvarar för balansering av sitt eget lands elsystem men vi koordinerar balanseringen av det nordiska kraftsystemet som helhet kontinuerligt dygnet runt.

NBM innebär ökad marknadsintegrering

I Norden har förutsättningarna för en säker och effektiv balansering gradvis försämrats och dagens balanseringsmodell är inte längre ändamålsenlig. För att kunna säkerställa leveranssäkerheten vid övergången till förnybar energi, nya förbrukningsmönster och ett ökat antal förbindelser mellan länder och elsystem, krävs en ny nordisk balanseringsmodell. Den utvecklas i det gemensamma nordiska samarbetsprojektet NBM.

En viktig drivkraft i arbetet med NBM är att säkerställa att Norden kan bibehålla den stora samhällsekonomiska nytta som balansmarknaderna idag bidrar med. En förutsättning är en harmonisering av regelverket på europeisk nivå för att handel ska kunna ske över gränserna.

Det handlar om att både öka försörjningstryggheten i hela Europa genom tillgång till större utbud, men också en ökad effektivitet genom konkurrens. Den nya modellen kommer också bättre avspegla de fysiska begränsningarna och säkerställa korrekta prissignaler och en rättvis kostnadsfördelning.

Med den nya balanseringsmodellen kommer balansering att ske utifrån obalanser i varje enskilt elområde istället för utifrån frekvensen i synkronområdet som helhet.

Den nya modellen innebär inte att fler regleringar än nödvändigt sker, men säkerställer att prissignalen blir korrekt utifrån varje elområdes behov. I arbetet ingår även att möjliggöra en europeisk marknadskoppling av balansmarknaderna.

NBM medför stora förändringar för elmarknadens aktörer

Införandet av den nya balanseringsmodellen tillsammans med den europeiska harmoniseringen kräver omfattande utveckling av driftprocesser, affärsprocesser och IT-system, för alla berörda parter. Berörda är exempelvis elnätsföretag, elhandelsföretag, balansansvariga och balanstjänsteleverantörer. 

Detta kommer att leda till en betydande ökning av informationsflöde som kräver en markant ökad digitalisering av berörda funktioner. För att möjliggöra den nya nordiska balanseringsmodellen fokuseras arbetet på tre huvudprocesser:

  • IT-utveckling och digitalisering
  • Design av balanseringsprocesser och marknader
  • Anpassning till EU:s legala ramverk

Nedan kan du läsa mer om pågående och införda förändringar.

Marknadsaktörernas delaktighet en viktig förutsättning för genomförandet

Kommunikation och dialog relaterat till NBM är organiserade på både nationell och nordisk nivå. Svenska kraftnät ansvarar för kommunikation och dialog direkt med svenska aktörer. Information och nyheter publiceras löpande Svenska kraftnäts hemsida.

Få en överblick över Svenska kraftnäts möten, forum och arrangemang under Möt Svenska kraftnät

Kommunikation på gemensam nordisk nivå sker på engelska med NBM som avsändare, nordicbalancingmodel.net. NBM har bland annat en övergripande referensgrupp bestående av representanter från marknadens aktörer i Norden. 

Läs om gemensamma nordiska NBM-events och konsultationer på webbplatsen för NBM (engelska)

Tidplaner

Roadmap för NBM (.pdf) Öppnas i nytt fönster

NBMs tidplan med övergripande milstolpar för respektive leverans (nordicbalancingmodel.net)

Svenska kraftnäts sammanställning av utveckling av elmarknaden

Arbetsprocessen i korthet

Processen går i korthet ut på att de nordiska TSO:erna i samverkan med marknadsaktörerna gemensamt utvecklar olika lösningar, förslag för nordiska harmoniserade regler och processer. Dessa lösningar och förslag ska uppfylla relevant lagstiftning, framförallt EU-lagstiftning i form av nätkoder. 

Förslagen ska sedan godkännas av de nordiska tillsynsmyndigheterna. Om det uppstår oenighet eller om de nordiska tillsynsmyndigheterna inte kan nå en överenskommelse, tas frågan upp till EU:s samverkansorganisation för tillsynsmyndigheter, ACER (Agency for the Cooperation of Energy regulators), för beslut.

Mer information om NBM och kontakt

För kontakt med Svenska kraftnät Balansering, vänligen kontakta: SvkBalansering@svk.se

Information kopplat till implementering på Svenska kraftnät (engelska) (.html) Öppnas i nytt fönster