Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Magnetfält

När el produceras, transporteras och förbrukas uppstår magnetfält. Magnetfält finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och elapparater som används dagligen i hemmet. Svenska kraftnät följer och lägger stor vikt vid den lagstiftning och de rekommendationer som finns för att skydda allmänheten mot kända och eventuella hälsorisker.

Magnetfält finns nästan överallt i vår miljö, kring både kraftledningar och apparater som används dagligen i hemmet. Vid enskilda hushållsapparater kan magnetfältet under kortare perioder vara tiotals mikrotesla.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att magnetfält upp till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö, och att årsmedelvärden över 2 mikrotesla kan anses vara kraftigt förhöjda. Det är ett konstaterande utifrån uppmätta nivåer och har ingen koppling till eventuella hälsoeffekter.

Magnetfält vid kraftledningar

Magnetfältet kring en kraftledning beror framförallt på hur stor ström som går genom ledningen, avståndet till ledningen och stolptyp. Hur stor ström som transporteras genom en ledning beror på elanvändningen och produktionen vid tillfället. Magnetfältet är som högst vid ledningens faslinor, men avtar med avståndet till linorna.

Magnetfältet är som högst vid ledningens faslinor, men avtar med avståndet till linorna.

Magnetfält anges oftast med enheten mikrotesla (μT). Vid marken är magnetfältet som högst rakt under ledningens mitt, där ledningen hänger som lägst. Där är magnetfältet ungefär 10-20 mikrotesla. Längre bort avtar magnetfältet och för en 400 kV-ledning understigs 0,4 mikrotesla vid ungefär 50-110 meter från ledningens mitt, men avståndet varierar beroende på strömlaster och ledningens utformning.

Svenska kraftnät beaktar magnetfält

Svenska kraftnät lägger stor vikt vid lagstiftning och myndigheternas rekommendationer för att skydda allmänheten mot kända och eventuella hälsorisker med magnetfält. Magnetfält är en av de faktorer som påverkar utformning och lokalisering av kraftledningar. Ledningarna behöver också utformas utifrån teknisk funktionalitet, driftsäkerhet, personsäkerhet och ekonomisk hållbarhet. Andra faktorer som också beaktas är påverkan på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och naturresurshållning.

Svenska kraftnät hänsynstagande i magnetfältsfrågor görs i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer. Det gäller både i planering av nya ledningar och i förvaltning av det befintliga nätet. Vid ny- och ombyggnation ska ledningarna utformas för att inte överskrida det referensvärde som framgår i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om exponering för allmänheten på 100 mikrotesla.

Läs mer om hälsoaspekter och rekommendationer

Det ska även utredas vilka åtgärder som är möjliga för att reducera magnetfältet där barn exponeras varaktigt för magnetfält, vilket i praktiken innebär bostads-, grundskole- och förskolebyggnader. Åtgärder kan vidtas under förutsättning att kostnaderna och konsekvenserna för åtgärderna i övrigt är rimliga i relation till hälsoriskerna. Det innebär att en bedömning görs i varje enskilt fall om åtgärder är rimliga att vidta.

I det befintliga nätet där ombyggnationer inte planeras bedömer Svenska kraftnät utifrån forskningsläget att det inte är rimligt att vidta åtgärder enbart för att reducera magnetfält.

Beräkning av magnetfält

I samband med ny- eller ombyggnation av ledningar utreds alltid vilket magnetfält ledningen ger upphov till vid bostäder, fritidshus, skolor och förskolor. Vid planering av nya ledningar där magnetfältets årsmedelvärde överskrider 0,4 mikrotesla utreder Svenska kraftnät vilka åtgärder som är möjliga och rimliga att genomföra. Magnetfältsvärden tas fram genom beräkningar utifrån framtida prognostiserade årsmedelströmmar. Ibland används även historiska uppmätta årsmedelströmmar.

För bedömning av långtidsexponering används årsmedelvärden för magnetfält och ström. Det beror på att strömmen i ledningen (och därmed också magnetfältet) varierar både under dygnet och året. Variationerna orsakas till stor del av variationer i väder (temperatur, vindförhållanden, solinstrålning och nederbörd). Den framtida strömmen kommer att påverkas av samhällsutvecklingen vad gäller elektrifiering såväl som elproduktion och de framtida värdena är beräknade baserat på Svenska kraftnäts scenarier för kraftsystemets utveckling.

Svenska kraftnät mäter sällan magnetfält. Mätningar som utförs under kortare tidsperioder ger enbart en ögonblicksbild av magnetfältet vid ledningen vid mättillfället. Därmed kan mätningar vara indikativa, men bör inte enskilt vara grund till bedömning av eventuella hälsorisker.

Åtgärder för att minska magnetfält

Vid ett beräknat årsmedelvärde som överstiger 0,4 mikrotesla vid byggnation av nya ledningar utreder Svenska kraftnät om det är rimligt att vidta åtgärder i syfte att reducera magnetfälten. Svenska kraftnät gör då en utredning av magnetfältsreducerande åtgärder, som kan avse exempelvis sträckningsjusteringar, stolpbyte, fasskiftning eller andra ändamålsenliga åtgärder.

Därefter redovisas möjliga åtgärder som kan reducera magnetfältet samt kostnaderna och konsekvenserna av dessa. Utredningen utgör ett underlag för bedömning av vilka åtgärder som är lämpliga och rimliga att vidta för att reducera magnetfältet i varje enskilt fall.

Förvärv av fastigheter

Vid planering av nya ledningar kan Svenska kraftnät erbjuda att köpa byggnader eller fastigheter om de hamnar för nära ledningen. Förvärv sker på frivillig basis för fastighetsägaren. Vid befintliga ledningar som inte ska byggas om kan köp av bostadsbyggnader aktualiseras i enstaka fall efter en bedömning i respektive fall.

Vill du veta mer?

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen (numera Folkhälsomyndigheten) och Strålsäkerhetsmyndigheten har i samarbete tagit fram broschyren ”Magnetfält och hälsorisker” Öppnas i nytt fönster

Frågor och kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Svenska kraftnät om du har frågor eller funderingar rörande magnetfält och avståndet till våra ledningar.

Du kan i första hand vända dig till dem som arbetar i det projekt som berör dig. Kontaktuppgifter hittar du på projektets sidor på vår webbplats eller i våra utskick.

Du kan också skicka e-post till registrator@svk.se.

Olika typer av fält

Elektriska fält

Mäts i kilovolt per meter (kV/m). På marknivå är fältet som starkast där linorna hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar snabbt med avståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att det elektriska fältet blir lågt inomhus även om huset står nära en kraftledning.

Magnetiska fält

Mäts i enheten mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet till ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.

Granskad