Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Magnetfält

Elektricitet är en förutsättning för vår vardag. När el produceras, överförs eller förbrukas uppstår magnetfält, både kring kraftledningar och elektriska apparater som används dagligen i hemmet.

Svenska kraftnät följer och lägger stor vikt vid den lagstiftning och de rekommendationer som finns för att skydda allmänheten mot hälsorisker. Vi är medvetna om att det ändå kan finnas en oro för hur magnetfält påverkar oss människor och vill därför berätta om hur vi arbetar med magnetfält.

Luftburen kraftledning och kraftledningsstolpe. En man och en kvinna som plockar bär.

Magnetfält i vår miljö

Elektricitet och olika typer av elektromagnetiska fält finns överallt i vår miljö. När el produceras, överförs eller förbrukas uppstår elektromagnetiska fält.

  • Jordens egna magnetfält är ett elektromagnetiskt fält.
  • Solljus är elektromagnetisk strålning.
  • Kroppens nervsystem styrs av elektriska signaler.

Dessutom är elektromagnetiska fält en förutsättning för teknik som baseras på trådlös kommunikation såsom radio, tv, mobiltelefoner och trådlösa nätverk (wifi).

Kraftledningar eller elektriska apparater i hemmet är alltså några av de många källorna till magnetfält i vår miljö.

Magnetfält vid kraftledningar

Magnetfältet är som högst vid ledningens faslinor, men avtar med avståndet till linorna.

Magnetfältet vid en kraftledning varierar över tid och även mellan olika platser. Fältet beror framförallt på

  • avståndet till ledningen
  • ledningens belastning
  • ledningens utformning
  • antalet ledningar.

Magnetfältet är som högst vid ledningens faslinor, men avtar när avståndet ökar. En kraftlednings belastning (ström) varierar utifrån elanvändningen och produktionen vid tillfället, det kan liknas vid att mängden bilar på en väg varierar utifrån vilka platser som människor vill färdas till vid ett specifikt tillfälle.

Variationerna orsakas till stor del av variationer i väder (temperatur, vindförhållanden, solinstrålning och nederbörd).

Ledningars utformning, och därmed också magnetfältet invid dem, varierar eftersom de anpassas till dess omgivning. Exempelvis kan ledningar vara högre om de korsar vattendrag, ha stolpben med mindre markintrång i jordbruksmark eller ha faslineposition som minskar magnetfält vid bostadsområden.

Om det finns flera ledningar kan magnetfälten från de olika ledningarna dessutom antingen förstärka eller motverka varandra.

När vi utvecklar kraftsystemet tar vi stor hänsyn till säkerhet för människor och omgivning

Svenska kraftnät tar hänsyn till magnetfält i enlighet med strålskyddslagen, miljöbalken och ansvariga myndigheters rekommendationer.

Svenska kraftnät beaktar magnetfält genom att utforma ledningar så att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde för allmänhetens exponering, 100 µT, inte överskrids invid våra ledningar eller stationer. Referensvärdet skyddar allmänheten mot alla säkerställda hälsoeffekter.

Dessutom tas ytterligare hänsyn vid planering av nya ledningar för att begränsa exponeringen i bostäder, grundskolor och förskolor, vilket är en försiktighetsåtgärd som syftar till att minska barns exponering för magnetfält.

Där det är rimligt ska magnetfältet begränsas, men magnetfält kan inte undvikas helt i ett elektrifierat samhälle

Den hälsomässiga nytta som magnetfältsåtgärder medför ska stå i proportion till konsekvenserna för elnätets funktion, påverkan på andra intressen och kostnaderna.

I stora infrastrukturprojekt är det inte möjligt att helt undvika att omgivningen påverkas, men Svenska kraftnät strävar efter att minimera påverkan.

Förutom hänsyn till personsäkerhet och driftsäkerhet är högsta fokus att nya ledningar utformas och placeras med hänsyn till flera aspekter, där bland annat boendemiljö, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, friluftsliv och rekreation är viktiga aspekter. Efter en sammanvägning av alla intressen väljs den plats och utformning med minst sammanlagda påverkan på omgivning, miljö och ekonomi.

Den viktigaste åtgärden för att undvika magnetfält är att hålla avstånd mellan kraftledningar och bebyggelse där det är möjligt. Vid planering av nya kraftledningar och ombyggnation av befintliga ledningar eftersträvar Svenska kraftnät att hålla avstånd till bebyggelse och utreder alltid hur bostäder, grundskolor och förskolor exponeras för magnetfält.

Om magnetfältet beräknas överskrida vår utredningsnivå 0,4 µT (mikrotesla) i årsmedelvärde, utreds om ledningen kan utformas för att minska magnetfältet ytterligare, exempelvis genom mindre justeringar av stolpplacering eller val av stolptyp.

Vi vidtar de åtgärder som vår utredning och Energimarknadsinspektionens miljöprövning bedömer som rimliga utifrån påverkan på ledningens funktion, andra intressen och kostnad. Det innebär att en bedömning görs i varje enskilt fall om vilka magnetfält som tillåts.

Andra aktörer bör ta motsvarande hänsyn för att begränsa magnetfält vid byggnation av bostäder eller skolor invid befintliga kraftledningar, framförallt genom att placera nya byggnader på avstånd från ledningen. Befintliga byggnader nära kraftledningar tillåts vara kvar om de inte utgör en elsäkerhetsfara. 

Frågor och svar om magnetfält

Vill du veta mer?

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten har i samarbete tagit fram broschyren ”Magnetfält och hälsorisker”.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Svenska kraftnät om du har frågor eller funderingar rörande magnetfält och avståndet till våra ledningar.

Du kan i första hand vända dig till dem som arbetar i det projekt som berör dig. Kontaktuppgifter hittar du på projektets sidor på vår webbplats eller i våra utskick.

Du kan också skicka e-post till registrator@svk.se.