Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om elmarknaden

Sverige och Europa har avreglerade elmarknader. Det innebär att el handlas under fri konkurrens. Elnäten är ihopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser. Syftet med konkurrensen är att de samlade resurserna ska nyttjas så effektivt som möjligt för att tillgodose efterfrågan hos elanvändarna.

Svenska kraftnät har bland annat ansvar för att lämna kapacitet i överföringssystemet till marknaden. Kapaciteten ligger sedan till grund för vad marknaden kan handla och hur mycket el som kan överföras genom systemet på ett driftsäkert sätt. 

EU:s gemensamma regelverk sätter ramarna

EU-länderna har beslutat att skapa en gemensam inre marknad för el och använder det gemensamma regelverket för att åstadkomma det.

Läs om EU:s inre elmarknad

Elmarknaden och det fysiska elnätet hänger ihop

Till skillnad från andra fria marknader så måste det alltid vara balans mellan förbrukning och produktion av el för att det fysiska systemet ska fungera. Ingen balans, ingen leverans. Elmarknaden måste därför utformas efter förutsättningarna i det fysiska elnätet. Det påverkar utformningen av roller och ansvar och vilka produkter som handlas på elmarknaden. 

Läs mer om roller i elsystemet

Den fysiska handeln med el sker mestadels via särskilda elbörser. Aktörerna på börserna är elproducenter, elhandelsföretag, balansansvariga och större elanvändare. Aktörerna kan också handla direkt med varandra, utanför börserna. Det kallas bilateral handel. Även nätägare behöver köpa el eftersom de ansvarar för att täcka de förluster som uppstår i nätet.

Elmarknadens olika delmarknader

Handeln med el genomförs i olika tidsintervall. 

Elmarknadens olika delar

Ta del av bildens innehåll som dokument (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förhandsmarknad/prissäkringsmarknad

För att aktörer ska ha möjlighet att minska sin risk finns olika sätt att prissäkra sig. Detta sker på den långsiktiga marknaden, som också kallas förhandsmarknaden.

Läs mer om förhandsmarknaden

Dagen före-marknad/Spotmarknad

Den allra största andelen el handlas på en auktion dagen före leveransdygnet.

Läs om dagen före-marknaden

Intradagsmarknad

Aktörerna kan sedan komplettera, eller justera, sin handel närmare leveranstimmen. Det sker på den så kallade intradagsmarknaden.

Läs om intradagsmarknaden

Balansmarknad

För att upprätthålla balansen i det svenska elsystemet så köper Svenska kraftnät in olika typer av stödtjänster för balansering.

Läs mer om balansmarknaden

Balansavräkning

Efter varje drifttimme utför Svenska kraftnät en balansavräkning för att fördela kostnaderna för Svenska kraftnäts balansering på de balansansvariga aktörerna. 

Läs mer om balansavräkning

Lokala flexibilitetsmarknader

Det pågår även olika försök med lokala så kallade flexibilitetsmarknader. Syftet med dem är att hantera lokala kapacitetsbrister i elnäten som hindrar områden från att få sina effektbehov tillgodosedda.

Flexibilitetsmarknaderna ger aktörer nya möjligheter att bidra med flexibilitet till elnäten. Det sker genom att tillfälligt minska effektuttaget eller öka elproduktionen.

Läs mer om Svenska kraftnäts arbete med lokala flexibilitetsmarknader.

Svenska kraftnät lämnar kapacitet till marknaden

Svenska kraftnät bedömer hur stor del av kapaciteten i alla delar av överföringssystemet som kan nyttjas av marknaden för att systemet fortfarande ska vara driftsäkert.

Det innebär att det ska finnas en viss marginal för oväntade händelser i nätet, och att viss produktion plötsligt ska kunna falla ifrån utan att systemet ska kollapsa. Förhållandena i systemet förändras ständigt, så den driftsäkra nivån är olika vid olika tillfällen. 

Bedömningen Svenska kraftnät gör omsätts till kapacitet över varje elområdesgräns. Kapaciteten lämnas till börserna som grund för marknadsaktörernas handel. Detta görs inför dagen före-handeln och inför intradagshandeln. Svenska kraftnät gör detta i sin roll som systemansvarig för överföringssystemet (TSO).

I det europeiska regelverket finns krav på hur stor del av överföringskapaciteten som måste finnas tillgänglig för handel över elområdesgränserna, den så kallade 70%-regeln.

För att överföringssystemet ska nyttjas på ett optimalt sätt så kan Svenska kraftnät använda metoderna mothandel och omdirigering.

Läs om mothandel och omdirigering

Elpriset beror av flera faktorer

Elpriserna påverkas bland annat av mängden el som produceras och hur stor efterfrågan är. Exempelvis så brukar en köldknäpp öka efterfrågan på el och då stiger elpriserna. Detsamma händer om utbudet på el minskar på grund av minskad produktion, till exempel om vattennivån i kraftmagasinen är lägre än normalt eller om kärnkraftverk är avstängda för underhåll. 

Är vädret mildare än normalt brukar efterfrågan istället minska och elpriserna sjunker. Eftersom vi har många förbindelser till Norden och andra kringliggande länder så påverkas priset på liknande sätt av förhållandena i grannländernas system. Även förhållanden i det fysiska elnätet påverkar elpriserna genom hur mycket överföringskapacitet som är tillgänglig. 

Sveriges elområden kan ha olika priser

Sverige är idag uppdelat i fyra elområden från elområde Luleå (SE1) i norr till elområde Malmö (SE4) i söder. Gränserna mellan elområdena går där nätet inte klarar av att fysiskt överföra så mycket el som marknaden efterfrågar. 

Elområdena kan ha olika priser. Det som påverkar om det blir prisskillnader mellan elområdena är efterfrågan på el och kostnaden för produktion i respektive elområde samt överföringskapaciteten mellan elområdena.

Läs mer om elområden 

Läs mer om elområden och prisskillnader

Handel över nationsgränser

Det svenska elnätet är sammankopplat med det nordiska och det europeiska elnätet. Det gör det möjligt för marknadsaktörerna att handla med köpare och säljare från hela Europa. Det krävs dock att det finns tillgänglig överföringskapacitet för att handeln ska bli av. Utbytet över nationsgränser ger en ökad försörjningstrygghet till det egna systemet.

Läs mer om Export och import av el.

Elmarknaden utvecklas och växer

I och med energiomställningen och utvecklingen av en gemensam europeisk lagstiftning ändras förutsättningarna och spelreglerna på elmarknaden. Nya behov uppstår och befintliga roller och ansvar förändras. Behovet av till exempel stödtjänster för balansering ökar kraftigt. 

I takt att elmarknaden utvecklas och växer får fler aktörer och helt nya typer av verksamheter möjlighet att delta på marknaden. Svenska kraftnät arbetar löpande för att utveckla både nya produkter och nya marknader för stödtjänster.

Mer information om utvecklingen finns under Utveckling av kraftsystemet.