Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om elmarknaden

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så effektivt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens. Elnäten är hopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser.  Syftet med elmarknaden är att de samlade resurserna ska nyttjas så effektivt som möjligt för att tillgodose efterfrågan hos elanvändarna.

Svenska kraftnät ansvarar för att skapa regler och utforma avtal och rutiner för handel med el inom Sverige. Ansvaret för handeln mellan de nordiska och baltiska länderna och med kontinenten delas med övriga berörda systemansvariga för överföringssystem.

Elmarknaden och det fysiska elnätet hänger ihop

Till skillnad från andra fria marknader så måste det alltid vara balans mellan förbrukning och produktion av el för att det fysiska systemet ska fungera. Ingen balans, ingen leverans. Elmarknaden måste därför utformas efter förutsättningarna i det fysiska elnätet. Det påverkar utformningen av roller och ansvar men även utbud och efterfrågan, vad som handlas, hur av vem och till vilket pris.

Handel med el

Elmarknaden är en viktig förutsättning för kraftsystemet och används av många olika aktörer på olika sätt. Det finns därför olika marknadsplatser för elhandel. 

De hanterar antingen handel med fysisk el eller finansiell handel. Handeln med fysisk el handlar vanligtvis om en av två saker. Antingen elenergi, det vill säga köp av faktisk el. Eller elkapacitet, det vill säga att man betalar leverantörer för en garanti om att den kapaciteten ska finnas tillgänglig under en viss tidsperiod så att man kan köpa den om det behövs.

Den finansiella handeln handlar exempelvis om olika former av prissäkring. Det kan också vara en rent spekulativ affär, ungefär som handel med aktier.

Läs mer om handel med el.

Läs om mothandel och omdirigering. 

Svenska kraftnät köper till exempel olika typer av stödtjänster för balansering.

Läs mer om balansmarknaden.

Efter varje drifttimme görs en avräkning för att fördela kostnaderna för Svenska kraftnäts balansering. 

Läs mer om avräkning.

De aktörer som handlar på elmarknaden är i huvudsak elproducenter, elhandelsföretag, balansansvariga, elnätsföretag och stora elanvändare.

Läs mer om roller i elsystemet.

Elpriset beror av flera faktorer

Elpriserna påverkas bland annat av mängden el som produceras och hur stor efterfrågan är. Exempelvis så brukar en köldknäpp öka efterfrågan på el och då stiger elpriserna. Detsamma händer om utbudet på el minskar på grund av minskad produktion, till exempel om vattennivån i kraftmagasinen är lägre än normalt eller kärnkraftverk är avstängda för underhåll. Är vädret mildare än normalt brukar efterfrågan istället minska och elpriserna sjunker.

Tillgång och efterfrågan samt prissättning påverkas även av förhållanden i det fysiska elnätet. Om behovet av el överstiger vad som är fysiskt möjligt att överföra, så stiger priset.

I och med att elhandeln är fri så kan köpare och säljare från hela Europa handla med varandra om det finns tillgänglig överföringskapacitet. Finns inte tillräckligt mycket överföringskapacitet i ett eller flera områden uppstår prisskillnader mellan dem.

Sveriges elområden kan ha olika priser

Sverige är idag uppdelat i fyra elområden från elområde Luleå (SE1) i norr till elområde Malmö (SE4) i söder. Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar för hur mycket el som kan passera i elnätet.

Energin flödar från lågpris- till högprisområde, och om elnätens överföringskapacitet är tillräcklig uppstår ett och samma pris för hela marknadsområdet. Det så kallade systempriset fungerar som referenspris för hela marknaden. Finns inte tillräckligt mycket överföringskapacitet i ett eller flera elområden uppstår prisskillnader mellan dem, på samma sätt som mellan olika länder.

Läs mer om elområden och prisskillnader

Elmarknaden utvecklas och växer

I takt med omvandlingen av kraftsystemet och ny gemensam europeisk lagstiftning ändras förutsättningarna och spelreglerna på elmarknaden. Nya behov uppstår och befintliga roller och ansvar förändras. Behovet av till exempel stödtjänster för balansering ökar kraftigt. 

I takt att elmarknaden utvecklas och växer får fler aktörer och helt nya typer av verksamheter möjlighet att delta. Svenska kraftnät arbetar löpande för att utveckla både nya produkter och nya marknader för stödtjänster.

Mer information om utvecklingen finns under Utveckling av kraftsystemet.

EU:s gemensamma regelverk sätter ramarna

EU-länderna har gemensamt beslutat att skapa en gemensam inre marknad för el och använder det gemensamma regelverket för att åstadkomma det.

Läs om EU:s inre elmarknad.

Granskad