Om systemansvaret

Kraftsystemet är vårt gemensamma ansvar. Alla som ansluter en anläggning till kraftsystemet ansvarar för att den egna anläggningen följer gällande krav och fungerar driftsäkert. Som systemansvarig myndighet för överföringssystemet för el ansvarar Svenska kraftnät för att säkerställa att kraftsystemets alla delar samverkar driftsäkert.

Svenska kraftnät är systemansvarig för elöverföringssystemet

Överföring och distribution av el kan endast göras när produktion, nät och förbrukning samverkar driftssäkert. Att vara systemansvarig innebär att säkerställa överföring och distribution av el inom givna ramar.

Ramar för driftsäkerhet

Vad som är att betrakta som tillräckligt driftssäkert är till stor del definierat i EU-lagstiftning. I metoden Systemdriftstillstånden klargörs viktiga principer för att säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt.

Läs om systemdrifttillstånden under Principer för driftsäkerhet.

Kraftsystemstabilitet förutsättning för driftsäkerhet

Att leverera el är komplicerat, det handlar inte bara om att koppla på en slang och öppna en kran. El styrs av fysikens lagar där varje del i kraftsystemet hänger ihop och påverkar varandra.

För att fungera måste kraftsystemet hela tiden vara stabilt utifrån olika fysiska parametrar. Svenska kraftnät ansvarar för att säkerställa att kraftsystemets olika delar samverkar driftsäkert.

Läs mer om Kraftsystemstabilitet.

Balansering av kraftsystemet

För att elsystemet ska fungera och det ska gå att leverera el, så måste det hela tiden vara balans mellan förbrukning och produktion av el. Störningar i balansen riskerar även att skada eller helt slå ut teknisk utrustning. En av Svenska kraftnäts viktigaste uppgifter är att dygnet runt, året om upprätthålla den kortsiktiga balansen i elsystemet.

Läs mer om Balansering.

Systemansvaret i praktiken

Svenska kraftnät utövar systemansvaret både genom egna insatser och genom att samordna insatserna från alla andra aktörer i kraftsystemet. 

Till stöd för kraftsystemet finns även en till nivå för systemansvar, för Sveriges distributionsnät för el. Det innebär att regionnätsföretagen är systemansvariga för distributionsnätet.

I praktiken omfattar systemansvaret att styra, övervaka samt precisera och klarlägga behov av de faktorer som påverkar kraftsystemets stabilitet och balansering.

Systemansvarig ska anskaffa tjänster och åtgärder för att inom sitt kontrollområde säkerställa ett tillräckligt driftsäkert kraftsystem och ansvara för att kraftsystemets förmågor används på ett effektivt sätt.

Läs om olika verktyg som används för att säkra systemdriften.

Granskad