Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbara inköp

Svenska kraftnäts ansvar att agera hållbart gäller inte bara inom vår verksamhet utan omfattar även vår leverantörskedja. Vi vill så långt som möjligt reducera miljömässiga och sociala brister i hela vår leverantörskedja. Vi strävar också mot att kontinuerligt efterfråga mer hållbara produkter och tjänster i våra upphandlingar.

Långsiktigt önskat läge 

Vi har en hållbar leverantörskedja och våra upphandlingar ligger i framkant vad gäller hållbarhet.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  • Förstärka vår systematiska riskbevakning av leverantörskedjan
  • Vidareutveckla vårt revisionsarbete
  • Tydligare hållbarhetskrav på komponenter och tjänster   

Växande inköpsorganisation

Svenska kraftnät accelererar utbyggnadstakten av transmissionsnätet och har de senaste åren förstärkt inköpsfunktionen. Ett av målen är att ligga i framkant när det gäller hållbara inköp där vi kontinuerligt arbetar med förbättringar.    

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Som offentlig upphandlare lyder vi under Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). I lagen beskrivs de krav som vi som offentliga upphandlare måste följa. Bland annat innefattar lagen vissa grundläggande hållbarhetskrav som våra leverantörer måste uppfylla. 

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Uppförandekod för leverantörer

Svenska kraftnät har en uppförandekod (Code of Conduct) för våra leverantörer. Syftet med koden är att definiera de krav och förväntningar vi har på alla våra leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket innefattar bl.a. antikorruption, arbetstagares rättigheter, mänskliga rättigheter, miljö samt klimatfrågor.

Genom vår uppförandekod åtar sig våra leverantörer att ställa motsvarande krav på sina leverantörer. På detta sätt täcker vi in en större del av vår leverantörskedja och möjliggör vår egen uppföljning av efterlevnad, ända ner till produktionen av varor, utrustning och råmaterial.

Mer om vår uppförandekod 

Entreprenad

Svenska kraftnät upphandlar bland annat bygg- och anläggningsentreprenader och underhållsentreprenader. I dessa entreprenader är hållbarhetsfrågor (hälsa/arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet) hos entreprenörer och underentreprenörer mycket väsentliga med väl etablerade uppföljningsmekanismer.

Svenska kraftnäts arbetsmiljöpolicyn. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Riskbevakning

Vi utvecklar ständigt vår process för riskmonitorering, kartläggning och uppföljning av ställda krav i vår leverantörskedja. Vi genomför på årsbasis ett antal revisioner i vårt leverantörsled, både i Sverige och internationellt.  

Koppling till Agenda 2030 

Vårt arbete med hållbara leverantörskedjor syftar bland annat till att minska risker relaterade till FN:s globala mål:

  • 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Vårt arbete med hållbara leverantörskedjor syftar bland annat till att minska risker relaterade till globala målen 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.