Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hantering av personuppgifter i ENIA

ENIA är Svenska kraftnäts avvikelsehanteringssystem för rapportering och uppföljning av avvikelser inom områdena Arbetsmiljö, Miljö, Kvalitet och Egendom/Säkerhet. Svenska kraftnät värnar om din personliga integritet och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att Svenska kraftnät ger dig tillgång att rapportera avvikelser i ENIA.

Ändamål med behandlingen, den lagliga grunden och lagringsperioden

I tabellen anges kategorier av personuppgifter, den lagliga grunden och lagringsperioden.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men då vi ställer krav på en aktiv och systematisk avvikelsehantering i enlighet med de tekniska riktlinjerna TR13-01, kan vi inte utföra våra skyldigheter och i slutändan erbjuda dig tjänst hos oss.

Syfte med behandlingen

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Vi måste kunna följa upp att vi fullföljer vårt uppdrag.

Enligt kontraktskrav i de tekniska riktlinjerna TR13-01 ska leverantören ha en aktiv och systematisk avvikelsehantering för att lära från avvikelser och minska risken för att samma avvikelse inträffar igen, alternativt minska konsekvensen om avvikelsen inträffar igen.

Avvikelsehantering innefattar att rapportera avvikelser, fastställa och åtgärda grundorsaker samt att utvärdera åtgärdernas effekt.

Hantering av personuppgifter i ENIA

Kategorier av personuppgifter  Laglig grund  Lagringsperiod 
Namn    
E-postadress    
Leverantör    
Leverantörskategori Fullgöra avtal Bevaras
Personnummer    
Kontaktperson    

Mottagare av personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Svenska kraftnät kan som personuppgiftsansvarig ge uppdrag åt leverantörer att utföra åtgärder för att vidmakthålla och vidareutveckla ENIA, så som vid anlitande av systemleverantören AFA Försäkring.

Den tredje parten får då i uppdrag att såsom personuppgiftsbiträde utföra behandlingen åt Svenska kraftnät. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än de som angivits här.

Svenska kraftnät tillämpar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Svenska kraftnät kan komma att dela personuppgifter med andra aktörer som nyttjar systemet i syfte att leva upp till ändamålet med behandlingen.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (registerutdrag)
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  • få de personuppgifter som du lämnat till Svenska kraftnät överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

Kontakta oss för att åberopande av dina rättigheter. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Svenska kraftnät inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs här.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Frågor

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig höra av dig till oss.

Kontaktinformation

Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

Telefon: 010-475 80 00

E-post: registrator@svk.se

Dataskyddsombud: Fredrik Lenander

Granskad