Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så kan du som privatperson bidra med stödtjänster

För att kraftsystemet ska fungera bra måste det vara balans mellan hur mycket el som produceras och hur mycket som används. Ett verktyg för att mäta balansen mellan produktion och konsumtion är att titta på frekvensen.

I det nordiska synkronområdet är en frekvens på 50 Hz perfekt balans.

  • Om det produceras mer el än vad som används, blir frekvensen högre än 50 Hz.
  • Om det används mer el än vad som produceras, blir frekvensen lägre än 50 Hz.

För att hålla frekvensen stabil kring 50 Hz köper Svenska kraftnät för varje tillfälle på året stödtjänster från elmarknadens aktörer. Stödtjänsterna används sedan för att stabilisera frekvensen.

Frågor och svar om att bidra med stödtjänster

Såhär kan du bidra

Det är enbart aktörer med rollen leverantör av balanstjänster som kan delta och buda på de olika stödtjänstmarknaderna.

Som BSP äger man nödvändigtvis inte själva resurserna som budas in på de olika stödtjänstmarknaderna. Istället kan de olika BSP-aktörerna ingå avtal med resursägare, underleverantörer och/eller med så kallade aggregatorer (aggregerar flera resurser för att tillsammans kunna leverera stödtjänster) som i sin tur äger eller styr resurserna.

Privatpersoner kan inte leverera stödtjänster direkt till Svenska kraftnät

Eftersom det bara är BSP-aktörer som kan teckna avtal med Svenska kraftnät är det inte möjligt att som privatperson leverera stödtjänster direkt till Svenska kraftnät. Däremot är det möjligt att bidra med stödtjänster genom att agera underleverantör till en BSP.

För att som privatperson leverera stödtjänster behöver du alltså kontakta/göra det genom en underleverantör eller aggregator.

Lista över balansansvariga som idag levererar stödtjänster på våra marknader. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Då Svenska kraftnät enbart tecknar avtal med BSP-aktörer har vi ingen lista över aggregerande företag för FCR, mFRR och aFRR.  

Mer information om att Bidra med FCR, aFRR eller mFRR

Den avhjälpande åtgärden FFR skiljer sig från de andra stödtjänsterna då det inte behövs en BSP för att leverera denna tjänst. Dessutom sker upphandlingen av FFR årsvis genom längre kontrakt.

Mer information om att Bidra med FFR, störningsreserven eller effektreserven

Handel och marknaderna

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och ansvarar för att säkerställa kraftsystemets driftsäkerhet, vilket bland annat görs genom att säkerställa att det finns tillräckliga volymer stödtjänster och avhjälpande åtgärder upphandlade. Hur stora volymer stödtjänster och avhjälpande åtgärder som ska upphandlas anges i Svenska kraftnäts volymkrav.

Själva handeln med stödtjänster går till på sätt att de olika BSP-aktörerna budar in sina resurser till ett pris på de olika stödtjänstmarknaderna. Beroende på typ av stödtjänst sker handeln antingen på en kapacitetsmarknad och/eller på en energiaktiveringsmarknad.

Till skillnad från de olika stödtjänsterna upphandlas den avhjälpande åtgärden FFR inte på de dagliga auktionerna utan upphandlas årsvis genom längre kontrakt mellan Svenska kraftnät och specifika aktörer.

Mer information om handel för de olika stödtjänsterna och FFR finns på sidan om Handel och Prissättning

Ersättning

För att ersättning ska betalas ut krävs det att ett bud har blivit avropat. Hur stor ersättningen är beror på ett flertal faktor så som: Budad volym, budat pris, utbud och efterfrågan samt typ av marknad.

Svenska kraftnät ger ersättning till ansvarig BSP

Ersättningen för avropade bud betalas ut från Svenska kraftnät till ansvarig BSP som i sin tur ersätter sina underleverantörer som i nästa led betalar ut ersättning till resursägaren. Hur ersättningen ser ut efter det att Svenska kraftnät har ersatt ansvarig BSP har Svenska kraftnät ingen insyn i.

Beroende på om den aktuella stödtjänsten upphandlas på en ”kapacitetsmarknad” och/eller på en ”energiaktiveringsmarknad” sker ersättningen enligt ”kapacitetsersättning” och/eller ”energiersättning”.

Med kapacitetsersättning utbetalas ersättningen vid avropat bud oavsett om resursen aktiveras eller ej. Ersättning vid kapacitetsersättning sker enligt nedanstående formel.

Kapacitetsersättning = Pris (marginalpris eller pris enligt bud) * såld kapacitet (MW)

Med energiersättning utbetalas ersättning enbart vid aktivering av resursen och ersättning ges för den aktiverade energin. Ersättning enligt energiersättning sker enligt nedanstående formel.

Energiersättning = Pris (upp- eller nedregleringpris) * aktiverad energi (MWh)

För stödtjänster som upphandlas på både energiaktiveringsmarknaden och kapacitetsmarknaden erhålls ersättning enligt kapacitetsersättning samt energiersättning.

Mer information

Mer information om de olika reserverna hitta du på sidan Om olika reserver

Information om avropade volymer och historiska priser publiceras via Svenska kraftnäts stödsystem Mimer Öppnas i nytt fönster

Delta på FCR-marknaderna med resurser med begränsad energireserv – LER

Frågor och svar