Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riktlinjer för dimensionerande flöde

Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och SveMin har i samverkan med SMHI tagit fram riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.

Bestämning av dimensionerande flöde, det vill säga det flöde som en dammanläggning ska kunna motstå och släppa förbi utan att skadas allvarligt, är en del av det arbete som har till syfte att nå tillfredsställande säkerhet för dammanläggningar.

Metodiken för bestämning av dimensionerande flöde utgår från en bedömning av hur allvarliga följder ett dammhaveri skulle kunna få i samband med höga till mycket extrema flöden.

Användningsområden för riktlinjerna

Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden och ställer krav på flödesdimensionering. De används för utvärdering av befintliga dammanläggningar och för planering av nya. Riktlinjerna vänder sig i första hand till dammägare och konsulter, men ger även stöd för berörda myndigheter.

Riktlinjerna utgavs ursprungligen år 1990. De är inte juridiskt bindande men har sedan 1990-talet tillämpats för vattenkraftdammar, vilket lett till att dammsäkerhetshöjande åtgärder har genomförts på många anläggningar. Inom gruvindustrin görs motsvarande tillämpning sedan 2007.

Riktlinjerna har även fått en bredare användning, exempelvis som grund för översvämningskartering längs vattendrag och dimensionering av skyddsvallar för bebyggelse och infrastruktur.

2022 års utgåva av riktlinjerna

I 2022 års utgåva har riktlinjerna anpassats till dammsäkerhetsregleringen som trädde i kraft år 2014, terminologin har moderniserats och resultat från senare års utveckling fångas upp.

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar, utgåva 2022. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Guidelines for design flood determination for dams, 2022 edition. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ändringarna i 2022 års utgåva av riktlinjerna, motiven till dem och konsekvenser av dem, beskrivs närmare i PM Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar. Utgåva 2022 - Tillägg och ändringar samt deras innebörd (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Bedömningsgrunder och krav på dimensionerande flöden

Krav på dimensionerande flöde för en dammanläggning ställs utifrån de konsekvenser ett haveri skulle kunna medföra i samband med höga till mycket extrema flöden, utöver de konsekvenser som dessa flöden i sig medför (merskador).

Samma skadekategorier som vid dammsäkerhetsklassificering nyttjas som grund för bedömning av haverikonsekvensernas allvarlighetsgrad.

Läs mer om Dammsäkerhetsklassificering.

Metoder för beräkning av dimensionerande flöde

Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden. Beroende på var i flödesspektrumet som beräkningar ska utföras tillämpas två principiellt olika beräkningsmetoder.

Granskad