Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotprojekt: stöd för prissäkring på den svenska elmarknaden

Just nu driver Svenska kraftnät ett arbete med syfte att identifiera och utveckla åtgärder för att öka möjligheterna till prissäkring på den långsiktiga marknaden i svenska och angränsande elområden. Pilotprojektet genomförs som en del av Svenska kraftnäts ansvar på den långsiktiga marknaden för prissäkring, vilket regleras av kommissionsförordningen Förhandstilldelning av kapacitet (FCA) .

Om pilotprojektet

Projektet syftar till att öka likviditeten på den svenska marknaden för prissäkring och agera som exempel på alternativ till de åtgärder som i nuläget beskrivs i kommissionsförordningen FCA (Forward Capacity Calculation). 

Pilotprojektet ger underlag för att bedöma effektiviteten i Svenska kraftnäts förslag till åtgärder och ger praktisk erfarenhet som kan ligga till grund för kommande metodförslag under FCA-förordningen.

Åtgärden som testas i pilotprojektet är auktionering av finansiella kontrakt, så kallade EPADs (Electricity Price Area Differentials). I piloten kommer Svenska kraftnät att i auktioner erbjuda sig att både köpa och sälja EPADs i elområdena SE2, SE3 och SE4. För genomförandet av auktionerna har Svenska kraftnät upphandlat Svensk kraftmäkling AB (SKM) vilka kommer arrangera auktionerna.

Mer information om Svenska kraftnäts EPAD-auktioner

I följande dokument finns material med principer för auktionerna, handelsregler samt schema för auktionerna. Materialet kan komma att uppdateras.

Handelsregler (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Trading rules (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Auktionsschema (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Bakgrund: Effektiv prissäkring är en förutsättning för en funktionell elmarknad

Den långsiktiga prissäkringsmarknaden ska säkerställa att det finns möjlighet att säkra prisriskerna som den fysiska handeln med el innebär. Som systemansvarig för elöverföringssystem ska Svenska kraftnät främja likviditet och funktion i prissäkringsmarknaden och säkerställa att möjligheterna till prissäkring är tillräckliga. Pilotprojektet är en del av Svenska kraftnäts arbete relaterat till nätkoden FCA och parallellt pågår arbete med metodutveckling.

Krav på systemansvariga kopplat till den långsiktiga marknaden

Tillsynsmyndigheterna genomför utvärderingar av prissäkringsmarknaden vart fjärde år och kan i de fall bristfälliga prissäkringsmöjligheter konstateras besluta att ytterligare åtgärder ska vidtas. I dessa fall fattar tillsynsmyndigheten ett gemensamt beslut tillsammans med sin motsvarighet i angränsande medlemsstat om åtgärder på budområdesgränsen i fråga. FCA artikel 30 beskriver alternativen för åtgärder som tillsynsmyndigheterna beslutar om där de systemansvariga begärs att antingen (a) införa långsiktiga överföringsrättigheter, eller (b) säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadens funktion.

Hittills har Svenska kraftnät inte varit aktiv i prissäkringsmarknaderna baserat på beslut som fattades av Ei (Energimarknadsinspektione) samt tillsynsmyndigheterna i våra grannländer i samband med utvärderingen av prissäkringsmöjligheterna i Sverige år 2017.

Baserat på den senaste utvärderingen som gjordes år 2020-2021, konstaterades otillräckliga möjligheter till risksäkring i elområde FI. De berörda tillsynsmyndigheterna, Ei och deras finska motsvarighet EV, kunde inte fatta ett koordinerat beslut över vilka åtgärder de systemansvariga skulle vidta och lämnade över frågan till ACER under våren 2022. I september 2022 fattade ACER beslut att de berörda systemansvariga; Fingrid, Kraftnät Åland, och Svenska kraftnät, ska ta fram nödvändiga arrangemang enligt FCA art 30.5(b) vilket innebär att andra prissäkringsinstrument än LTTR ska tillgängliggöras. I november 2022 överklagade Fingrid ACERs beslut till ACERs överklagandenämnd Board of Appeal, vilka nu hanterar ärendet. Arbetet med att utarbeta ett gemensamt metodförslag fortgår men överklagandenämndens beslut kan komma att påverka arbetet.

Nyheter

Länk till nyhet om överklagandet: Fingrid överklagar ACERs beslut om prissäkringsmöjligheter på de finsk-svenska elområdesgränserna | Svenska kraftnät (svk.se)

Länk till nyhet från ACER:s webb: Concerning risk hedging opportunities on the bidding zone borders between Finland and Sweden (.pdf) Öppnas i nytt fönster

För Sveriges övriga gränser har inga nya beslut kommit baserat på den senaste utvärderingen. Nya beslut kan innebära att Svenska kraftnät begärs vidta ytterligare åtgärder för att stödja prissäkringsmarknaden .

Tidigare event och dokumentation kring piloten

Webbinarium om åtgärder för att stödja prissäkringsmarknaden

Webbinarium om uppstart av pilotprojekt med auktionering av EPADs

Kontakt

Vid frågor till Svenska kraftnät rörande marknaden för prissäkring, vänligen mejla till: forhandsmarknad@svk.se

Granskad