Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beskrivning av statistiken

Vi baserar elstatistiken på uppmätta timvärden för förbrukning, produktion och import/export som rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen. Statistiken bygger därför på energivärden som används i den ekonomiska avräkningen av levererad el i Sverige.

Driftstatistik

De uppgifter om elförbrukningen som visas på sidan Kontrollrummet och på Nord Pools webbplats, baseras på preliminära beräkningar av landets elförbrukning som Svenska kraftnät gör.

Beräkningen baseras på de balansansvarigas produktionsplaner som är korrigerade med "dold produktion" samt uppmätt överföring till utlandet via i huvudsak transmissionsnätet. Eftersom beräkningen av förbrukningen baseras på produktionsplaner finns det avvikelser mellan uppgifterna i driftstatistiken jämfört med statistiken baserad på balansavräkningen.

Kvaliteten i statistiken från balansavräkningen är högre än driftstatistiken eftersom den baseras på uppmätt produktion och förbrukning, samt även tar hänsyn till import/export via nät på lägre spänningsnivåer. Dock finns inte all produktion eller förbrukning med i underlaget.

Dold produktion

Med dold produktion avses produktion inom icke koncessionspliktiga nät (industrinät etcetera) som inte rapporteras till balansavräkningen. Genom att nätägarna enbart är skyldiga att rapportera inmatning från produktion till det egna koncessionspliktiga nätet till balansavräkningen, kommer produktion inom icke koncessionspliktiga nät enbart bli redovisade som nettoinmatning eller inte alls om förbrukningen är större än produktionen.

Förbrukningsdata för förbrukning inom det icke koncessionspliktiga nätet blir på motsvarande underskattad lika mycket som den dolda produktionen. Den dolda produktionen kommer därför bara delvis med i statistiken från balansavräkningen. I Svenska kraftnäts driftstatistik används en schablon som motsvarar en uppskattning av den dolda produktionen.

Schablonen för den dolda produktionen får man fram genom att på veckobasis jämföra energivärden hämtade från den officiella produktionsstatistiken med Svenska kraftnäts statistik från balansavräkningen. Genom att fördela veckoenergivärdena för den dolda produktionen per timme så att timvärdenas veckosumma överensstämmer med den dolda produktionens energivärden, får man fram en periodvis riktig energimängd men en osäker timfördelning.

Den dolda produktionen medför i första hand att statistiken för "Övrig värmekraft" och "Timmätt förbrukning" är för låg. Den dolda produktionen uppskattas till cirka 350 - 400 MW (december 2014).

Produktion

Den statistik som visar total produktion för Sverige är uppdelad på produktionsslag. Sedan år 2001 har mätvärden för olika produktionsslag kunnat rapporteras separat, vilket har gjort att statistiken successivt har förfinats. Tidigare rapporterades produktionen som "ospecificerad produktion". Från sommaren 2008 rapporteras enbart en mindre del som ospecificerad.

Gasturbin och dieselkraft (reservkraft)

Mätvärden som rapporteras under denna rubrik avser produktion för störningsreserv. Gasturbin- och dieselbaserad produktion som körs som baskraftverk med eller utan kombinerat med värmeåtervinning (fjärrvärme eller industrikombinat) ska inte ingå under denna rubrik.

Övrig värmekraft

Under denna rubrik redovisas produktion från värmekraftverk exkluderat kärnkraft eller reservkraft oavsett bränsleslag (kol, olja, träbränslen, sopor, etcetera).

Ospecificerad produktion

Under denna rubrik återfinns produktion/inmatning av el från anläggningar som har fler än ett produktionsslag, återmatningsenergi från järnvägsdrift, nettoberäknad produktion där inte mätning finns på generatorn (inom icke koncessionspliktigt nät) etcetera.

Ospecificerad förbrukning

Under denna rubrik återfinns förbrukning/uttag av el från nätet där inte mätning finns i uttagspunkter inom icke koncessionspliktigt nät och därmed har inte förluster och förbrukning separerats.

Timvis avräknade förluster

I nät där all inmatning till och uttag från nätet är timmätt det vill säga i huvudsak transmission- och regionalnät, ska nätägaren rapportera nätförlusterna separat till balansavräkningen. Det innebär att förutsättningarna för att få en god kvalitet på statistiken för dessa förluster finns förutsatt att insamling och avräkning av mätvärden för produktion och förbrukning samt utbyten med andra nät är korrekt.

Schablonavräknad förbrukning och förluster

Redovisningen av schablonavräknad förbrukning och förluster baseras på fördelningen av de schablonavräknade nätområdenas förbrukningsprofiler. Fördelningen sker med hjälp av preliminära andelstal. Fördelningen är linjär det vill säga alla timmar under en månad fördelas efter samma procentandel. Det innebär att förlusterna teoretiskt är underskattad eftersom de har ett kvadratiskt förhållande till överföringen (högre förluster dagtid än nattetid då det är låg överföring).

Vi avser att efter att introduktionen av månadsvis mätning uppnått en stabil kvalitet analysera skillnaden mellan de preliminärt avräknade energimängderna med de faktiska levererade för att få en uppfattning om hur stort avräkningsfelet för förlusterna är.

Utbyte med utlandet / snittområde

Uppgifterna redovisar periodsumman av den energimängd som varje timme har överförts över gränsen till omgivande område (grannland eller snittområde).

Netto import / export

Uppgifterna redovisar periodsumman av den energimängd som varje timme har importerats till eller exporterats från området (Sverige eller snittområde).

Transitering

Uppgifterna redovisar periodsumman av den energimängd som varje timme har överförts genom området (Sverige eller snittområdet) det vill säga utan att energin "stannat" inom området. Transiteringsbegreppet i elstatistiken för Sverige skiljer sig mot ENSTO-E:s transiteringsbegrepp bland annat på grund av att alla utlandsförbindelser, oavsett spänningsnivå, finns medtagna i elstatistiken .

Slingkraft

Slingkraft är flödet som för en viss timme går in i ett område via en förbindelse från ett externt område och ut från samma område i en annan förbindelse till samma externa område.

Till exempel från område NO1 (Norge) via en förbindelse till elområde SE3 (Sverige) och sedan tillbaka till NO1 via en annan korridor.