Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samverkan inom elförsörjning

För att hantera samhällsstörningar inom elförsörjningen är det viktigt att olika aktörer samarbetar. Svenska kraftnät samverkar både nationellt och internationellt för en effektiv elberedskap och krishantering.

Samverkansforum för elförsörjningen

Svenska kraftnät leder på veckovis basis ett samverkansforum för elförsörjningen där de största aktörerna inom elproduktion och eldistribution deltar vid regelbundna möten eller då behov uppstår. Forumet leds av Svenska kraftnäts tjänsteman i beredskap, TiB.

Elsamverkan

I Sverige finns cirka 190 elnätsföretag. Tillsammans har de bildat en organisation kallad Elsamverkan, vars syfte är att hjälpa ingående elnätsägare med resurser vid samhällsstörningar inom elförsörjningen.

Elsamverkansorganisationen är indelad i sju geografiska områden. Inom varje område finns en elsamverkanledning (ESL) som samordnar och administrerar utlåning och inlåning av resurser.

Svenska kraftnät är med i Elsamverkan och kan bistå med att förmedla beredskapsresurser så som reparationspersonal, bandvagnar, reservmaterial och kommunikationsutrustning. Det finns också möjlighet att nyttja Försvarsmaktens resurser vilket då samordnas av Svenska kraftnät.

Internationell samverkan

NordBER är ett nätverk för de nordiska elberedskapsmyndigheterna och systemoperatörerna. Syftet med samarbetet är att skapa förståelse för varandras beredskapsplanering och att utbyta erfarenheter inom området.

Tanken är också att skapa förutsättningar för gemensamma projekt och följa utvecklingen inom området.

Samverkan mellan infrastrukturmyndigheter

Svenska kraftnät ingår i ett samverkansområde för teknisk infrastruktur (SOTI). SOTI är ett av sex samverkansområden enligt förordningen om krisberedskap och höjd beredskap. I begreppet teknisk infrastruktur ingår bland annat elförsörjning, elektronisk kommunikation, informationssäkerhet och dricksvatten- och livsmedelsförsörjning.

I SOTI finns aktörer som:

  • Livsmedelsverket
  • Post- och telestyrelsen
  • Försvarets Radioanstalt (FRA)
  • Elsäkerhetsverket
  • Energimyndigheten
  • Försvarsmakten
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Fortifikationsverket
  • representanter från länsstyrelserna, landstingen och kommunerna.

Målet är att begränsa konsekvenserna för samhället om det skulle uppstå en allvarlig störning i teknisk infrastruktur. SOTI:s arbete innebär därför att se till att infrastrukturen är tillräckligt robust och att aktörerna har god krishanteringsförmåga. 

Från 1 oktober 2022 kommer en ny struktur för samverkan att gälla. Samverkansområdena upphör och ersätts med beredskapssektorer, varav energiförsörjning är den sektor där elförsörjning ingår.

Mer om samverkansområdena på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Öppnas i nytt fönster

Läs om nya beredskapssektorerna Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamheten omfattas av olika lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs om vad vilka dessa är
Granskad