Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lagkrav - kemikaliehantering

I Sverige har vi många myndigheter som tar fram föreskrifter gällande hantering av kemikalier. Främst har vi Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Länsstyrelser och kommuner utvecklar även föreskrifter och regler för kemikalier.

Som grund för de föreskrifter som gäller inom Sverige har vi två EU-förordningar att förhålla oss till, REACH och CLP och det är Kemikalieinspektionen som är ansvarig för själva tillämpningen av dessa.

Lagar och regler hos Kemikalieinspektionen Öppnas i nytt fönster

REACH

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction and Chemicals och reglerar registrering, utvärdering, tillståndskrav och begränsningar av kemikalier. Grunden är att tillverkare och importörer ska utreda farligheten med produkten och även registrera den. Informationen ska ges vidare till användaren via säkerhetsdatabladet och exponeringsscenarier. REACH ställer krav på hur säkerhetsdatabladen ska se ut och att de ska vara på svenska i Sverige.

Användaren av den kemiska produkten är skyldig att följa de skyddsåtgärder som leverantören rekommenderar i säkerhetsdatabladet, inneha uppdaterade säkerhetsdatablad, göra riskbedömning för det egna arbetet och kontrollera om det finns särskilda krav gentemot restriktionslistor.

Kort om Reach hos Kemikalieinspektionen Öppnas i nytt fönster

CLP

CLP står för Classification, Labelling and Packaging och reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. I CLP-förordningen finns kriterier för att bedöma produktens fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Utifrån klassificeringen avgörs vilken märkning som ska finnas det vill säga standardiserade fraser och symboler. Krav på förpackningar finns för att undvika att människor och miljön kommer till skada, exempelvis krav på barnskyddande förslutning.

Kort om CLP-förordningen - Kemikalieinspektionen Öppnas i nytt fönster

Regler vid import av kemikalier

Om du ska importera kemiska produkter till Sverige och de finns med på tullnummerlistan måste du först göra en verksamhetsanmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Med import avses att föra in produkten från ett land utanför EU-länderna, samt Norge, Island och Liechtenstein.

Om du för in en årlig volym som överstiger 100 kg per produkt måste du även göra en produktanmälan till produktregistret. Du har ansvaret för att produkten uppfyller kraven i olika lagstiftningar och har ett ansvar för att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Observera att du är skyldig att kontrollera att det säkerhetsdatablad som medföljer produkten uppfyller kraven enligt REACH-förordningen.

Reglerna gäller även om du förpackar, packar om eller ändrar namn på produkter.

Kemiska produkter hos Kemikalieinspektionen Öppnas i nytt fönster

Om du importerar kemiska produkter och säljer dem vidare anses du vara distributör. Du ansvarar då för att produkten är klassificerad, märkt och förpackad enligt CLP-förordningen. Du är också skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad. Dessa ska vara skrivna på svenska och innehålla den information som anges i REACH-förordningen.  

Arbeta med kemiska risker

Föreskrifter kring arbetsmiljörisker

Om reglerna för kemiska risker hos Arbetsmiljöverket (av.se) Öppnas i nytt fönster

Bestämmelser om kemikalieförteckningar

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och har därför en skyldighet att förteckna hanteringen av de kemiska produkter (kemikalier) och biotekniska organismer som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

I kemikalieförteckningen, enligt egenkontrollförordningen, ska minst följande uppgifter finnas med:

  • Produkten eller organismens namn.
  • Omfattning och användning av produkten eller organismen.
  • Information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Arbetsmiljöverkets författning om kemiska arbetsmiljörisker ställer också krav på kemikalieförteckning och den ska här innehålla information om:

  • produktens namn, som inte får skilja sig från den som används för märkning
  • typ av farlighet – klassificering, piktogram, faroangivelser
  • vart den förvaras och annars förekommer
  • om det finns hygieniska gränsvärden
  • vilka andra särskilda regler som kan gälla, ex utbildningskrav eller krav på medicinska kontroller.

Kemikalieförteckningen är främst anpassad för att fungera som ett stöd för att bedöma vilka risker för människors hälsa eller miljön som kan uppstå till följd av verksamheten. Den kan också användas som ett underlag för att byta ut kemikalier mot mindre farliga sådana och som ett verktyg för att kontrollera att annan kemikalielagstiftning uppfylls.

Riskbedömning

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall ska undersökas och bedömas. Arbetet får inte påbörjas innan riskbedömningen är genomförd och nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förebygga ohälsa och olycksfall vid hanteringen. Hur riskbedömningen ska genomföras och vilka faktorer som ska bedömas finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker.

Kemikalieförteckning på Naturvårdsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Avfallshantering

Kemikalier anses som farligt avfall. För information kring lagkrav på hantering av farligt avfall se (länk till avfallshantering på aktörsportalen)

Krav från Svenska Kraftnät

Observera att Svenska Kraftnät ställer ytterligare krav på hantering av kemiska produkter. Bland annat finns krav på registrering i Chemsoft och klassificering enligt BASTA/BETA. Det ställs också krav på produktval och särskild riskbedömning av B- och C-klassade kemiska produkter.

Granskad