Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Helhetsbedömning av dammsäkerheten

Enligt 7 § förordning om dammsäkerhet ska den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken vart tionde år utföra en helhetsbedömning av dammens säkerhet. Bedömningen ska även gälla verksamhetens organisation och resultatet av bedömningen ska dokumenteras.

Vägledning och stöd

Svenska kraftnäts vägledning om säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering beskriver de olika momenten i arbetet. Momenten är planering och förberedelse, genomförande, upprättande av sammanfattande rapport samt redovisning och delgivning till länsstyrelsen.

Vägledning Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Sammanfattande rapport

En helhetsbedömning bör dokumenteras i en sammanfattande rapport för dammanläggningen. Rapporten bör vara av övergripande karaktär och innehålla följande delar:

  • Anläggningsbeskrivning - Översiktlig beskrivning av anläggningen
  • Metodik - Beskrivning av arbetsgång/metod för helhetsbedömningens genomförande
  • Resultat och åtgärdsbehov – Beskrivning av resultat som gäller dammanläggningens konstruktion och funktion, samt organisation och verksamhet vid anläggningen, inklusive en sammanställning över identifierade utrednings- och åtgärdsbehov
  • Samlad säkerhetsbedömning - Samlad bedömning av dammanläggningens säkerhet
  • Förteckning över underlag - Lista över huvudsakligt underlag som ligger till grund för helhetsbedömningen

Svenska kraftnät har upprättat en exempelmall för sammanfattande rapportering av en helhetsbedömning. Mallen kan anpassas och användas på ett sätt som är praktiskt för ägaren och tillsynsmyndigheten.

Exempelmall rapportering av helhetsbedömning (.docx) Ladda ner

För mer detaljerad redovisning av teknisk utformning, genomförda analyser, tillgängligt underlag med mera rekommenderas ett möte mellan dammägare och länsstyrelse.

damm från luften

Om konstruktion och funktion

En helhetsbedömning syftar till att avgöra om dammens konstruktion och funktion motsvarar krav i aktuell reglering, aktuella nationella och internationella föreskrifter och standarder samt aktuella krav avseende säkerhetsnivå.

Det är viktigt att ta hänsyn till att varje damm är unik och att det inte finns någon specifik kravlista att stämma av dammens konstruktion och funktion emot. För medlemmar i Energiföretagen och SveMin är det naturligt att använda branschernas riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS och GruvRIDAS, som grund för utvärderingen av dammsäkerheten.

Kompletterande stöd inom olika områden kan även hämtas i ICOLD bulletiner, internationella standards och vägledningar från andra länder, FoU-rapporter utgivna av Energiforsk med mera.

Ämnesvisa översikter över Energiforskrapporter respektive ICOLD-bulletiner finns på sidan Forskning och utveckling, dammsäkerhet.

Orienterande kunskap om dammar och dammteknik och förklaring av terminologi inom området finns i dokumentet Dammar och dammteknik – en introduktion (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Om organisation och verksamhet

Som en del av en helhetsbedömning ska en bedömning göras av om den aktuella dammsäkerhetsorganisationen och verksamheten är tillräcklig för att säkerställa att anläggningens säkerhetsnivå uppfylls i nuläget och fram till nästa helhetsbedömning.

Det handlar alltså om att upprätta och arbeta efter ett säkerhetsledningssystem som beskrivs på sidan Säkerhetsledningssystem för dammsäkerhetsverksamheten.