Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tariff, prislistor, avtal och abonnemang

Alla som äger en anläggning som är ansluten till transmissionsnätet ska betala en avgift till Svenska kraftnät. Prissättningen baseras på en särskild transmissionsnätstariff.

På den är här sidan förklaras transmissionsnätstariffen och avgifterna kopplade till den mer utförligt.

Bakgrund och enklare beskrivning av transmissionsnätstariffen

Abonnenter får tillgång till hela elmarknaden

Transmissionsnätstariffen är en prislista för avgifter för att transportera el på transmissionsnätet. Det är en punkttariff. Det betyder att abonnenten får tillgång till hela elmarknaden oavsett var själva inmatningen sker.

Den nätavgift som abonnenten betalar är oberoende av vilken annan aktör abonnenten gör affärer med. Exempelvis kostar det lika mycket för en norrländsk elproducent att mata in energi oavsett om konsumtionen sker i norra eller södra Sverige.

Abonnenter på transmissionsnätet debiteras för hur de nyttjat transmissionsnätet. Svenska kraftnät beräknar användningen genom att samla in mätvärden och avräkna kostnaden för nyttjande och utrikeshandel. Fakturering omfattar

  • effektavgifter
  • energiavgifter
  • och kostnaden för abonnemang som har överskridits.

Tariffen ska täcka Svenska kraftnäts kostnader för drift och underhåll av nätet samt bekosta inköp av el för förlusterna på nätet.

Prislistor för transmissionsnätet

Nyttjandeavtalet reglerar inmatningen och uttaget

I nyttjandeavtalet regleras hur stor överföringskapacitet som kunden abonnerar på. För sitt abonnemang betalar kunden en nätavgift enligt transmissionsnätstariffens effektavgift. Effektavgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och nyttjandet av nätet.

Kunden betalar också energiavgift, som ska täcka kostnader för att köpa in el för förlusterna på nätet. Nyttjandeavtalet tecknas årligen. I september varje år beslutar Svenska kraftnäts styrelse vilken tariff som ska gälla för kommande kalenderår.

Nyttjandeavtalet för 2022 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Till nyttjandeavtalet hör även en allmän avtalsdel.

I dokumentet "Allmänna avtalsvillkor" på sidan Anslut till transmissionsnätet finns mer information 

Effektavgiften täcker kostnaderna för nätet

Den effektbaserade delen av tariffen är till för att täcka kostnader för drift, underhåll och kapitalkostnad för investeringar som gjorts. Effekttariffen delas in i tre delar:

• ordinarie effektabonnemang
• tillfälliga effektabonnemang
• överskridandeavgift.

Ordinarie effektabonnemang

I Sverige produceras el främst i de norra delarna av landet och konsumeras i de södra. För att effektavgiften ska vara kostnadsriktig och ge korrekta långsiktiga styrsignaler är den geografiskt beroende. Effektavgiften för inmatning är högst i norr och faller linjärt mot söder. För uttag gäller det omvända.

Effektavgiften anges per abonnerad kW. Det som abonnenten betalar är därmed produkten av det årliga effektabonnemanget och effektavgiften. Den ordinarie effektavgiften debiteras i förskott med en tolftedel av årskostnaden per månad.

Tillfälligt effektabonnemang

Det finns möjlighet att ansöka om tillfälligt abonnemang utöver det årliga abonnemanget. Tillfälligt abonnemang avser inmatning eller uttag utöver ordinarie abonnemang och tecknas för enstaka vecka (7 dygn).

Begäran om tillfälliga abonnemang anmäls till Svenska kraftnät senast timmen innan abonnemangets början och omfattar tiden fram till 24:00 abonnemangets sista dygn. Ansökan görs hos Svenska kraftnät vakthavande ingenjör (VHI) och beviljas i mån av ledig nätkapacitet.

För tillfälliga abonnemang debiteras dels en avgift motsvarande 1/200 av årlig effektavgift per abonnerad vecka och kW och dels en utfallsbaserad avgift motsvarande 1/500 av årlig effektavgift per nyttjad kWh.

Svenska kraftnät får avbryta de tillfälliga abonnemang som enligt Svenska kraftnäts bedömning kan medföra överbelastningar i transmissionsnätet. Någon ersättning till eller avgiftsreduktion för Anslutande part utgår inte vid sådant avbrytande.

Överskridandeavgift

Abonnemangsöverskridande som inte sker inom ramen för tillfälliga abonnemang är inte tillåtet. Om så ändå sker ska Anslutande part erlägga en avgift på 2 800 SEK/MW för det effektbe­lopp varmed abonnemanget överskridits, per timme, från och med tredje timmen av överskri­dande under ett och samma dygn.

Under den första timmen av överskridande erläggs en avgift om 20 procent av den totala avgiften, motsva­rande 560 SEK/MW för det effektbelopp var­med abonnemanget överskridits. Under den andra timmen av överskridande erläggs en avgift om 50 procent av den totala avgiften, motsva­rande 1 400 SEK/MW för det effektbelopp varmed abonnemanget överskridits. Erlagd avgift ger ingen rätt till fortsatt överskridande.

Avgift för abonnemangsöverskridande behöver dock ej erläggas om överskridandet beror på omfördelningar som skett på grund av fel eller driftomläggningar på transmissionsnätet eller vid antaget reglerbud.

Energiavgiften finansierar förlusterna i nätet

Energiavgiften är till för att finansiera kostnader för förlustkraft. Energiavgiften består av två delar

  • marginalförlustkoefficient
  • pris på upphandlad förlustkraft

Marginalförlustkoefficienten

Marginalförlustkoefficienten får man fram genom nätberäkningar. Då undersöker man hur mycket nätets totala energiförluster påverkas, när ytterligare en MWh matas in i varje anslutningspunkt.

Om marginalförlustkoefficienten är positiv, så ökar nätets totala energiförluster vid inmatning och minskar vid uttag. För negativa förlustkoefficienter gäller det omvända.

Under de senaste åren har Svenska kraftnäts överföringsförluster ökat främst som en konsekvens av nedläggningen av produktion i mellersta och södra Sverige då det även leder till högre överföring av el från norr till söder. Ökade överföringsförluster i transmissionsnätet påverkar i sin tur marginalförlustkoefficienterna i energiavgiften då dessa ska spegla överföringsförlusterna på transmissionsnätet.  

Pris på upphandlad förlustkraft

Priset på upphandlad förlustkraft baseras på det pris som Svenska kraftnät betalar för att köpa el för att ersätta förluster i transmissionsnätet. Från och med 1 januari 2020 övergår Svenska kraftnät till rörligt förlustelpris vilket innebär att priset på upphandlad förlustkraft varierar med det faktiska priset på elbörsens dagenföre- handel per timme i respektive elområde. Därutöver tillkommer även ett påslag för verkets risker.

Energiavgiften är produkten av ovanstående komponenter. Avgiften multipliceras med abonnentens faktiska energiutbyte. Beroende på om abonnenten minskar eller ökar energiförlusterna i nätet krediteras respektive debiteras denne ett belopp. Beloppet motsvarar produkten av energiavgiften och det faktiska energiutbytet. Energiavgiften debiteras eller krediteras månadsvis i efterskott efter avräkning av Svenska kraftnät.

Förändringar i tariffmodellen från 2021

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat om förändringar i transmissionsnätstariffen för att främja flexibilitet och ett effektivt nätutnyttjande. Förändringarna träder i kraft från januari 2021.

Svenska kraftnät utökar möjligheten för nätkunder att teckna summaabonnemang för anslutningspunkter där Svenska kraftnät tidigare nekat ökade abonnemang. Förutsättningen är att det finns anslutningsavtal för punkterna och att det är drifttekniskt möjligt.

Ett summaabonnemang innebär att nätkunden ges möjlighet att flytta effekt mellan de olika abonnemangspunkter som ingår i summaabonnemanget. Dessa kommer kunna användas för att lindra situationen i områden där det råder kapacitetsbrist.

Dessutom kommer energiavgiften från 1 januari 2021 att spegla de kortsiktiga marginalkostnaderna för nätförlusterna istället för som idag genomsnittliga kostnader. Detta uppnås genom att den så kallade korrektionskoefficienten (0,8) i energiavgiften tas bort vilket medför att en mer korrekt styrsignal ges till nätkunderna.

Förändringarna genomförs i dagens tariffstruktur men Svenska kraftnät driver även en parallell översyn av tariffen med målsättningen att se över hela transmissionsnätstariffen. 

Transmissionsnätstariffen 2022

Svenska kraftnäts styrelse beslutade i september 2021 att behålla effektavgiften oförändrad sett till kundkollektivet som helhet men höja marginalförlustkoefficienterna som påverkar energiavgiften.

Transmissionstariffen består av en effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften täcker drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för transmissionsnätet. Energiavgiften täcker kostnaderna för överföringsförluster i transmissionsnätet.

Flera av de kostnadsposter som ingår i effektavgiften ökar. Det gäller främst stödtjänster, personal och posten nettoresultat för balansavräkningen som från den 1 november 2021 ska belasta nätkunderna. Det sistnämna är en konsekvens av europeisk lagstiftning. Trots det blir effektavgiften för 2022 oförändrad sett till kundkollektivet i genomsnitt. Bakgrunden till en oförändrad effektavgift är främst att kostnadsökningarna kan kompenseras genom att verket får nyttja kapacitetsavgifter i större utsträckning än tidigare i enlighet med europeisk lagstiftning.

Energiavgiften består av två delar, aktuell marginalförlustkoefficient och priset på elbörsens dagen-före-handel per timme i respektive elområde. För år 2022 höjs marginalförlustkoefficienterna i genomsnitt med cirka 10 procent vilket förklaras av ökade överföringsförluster orsakade av ändrade flöden i transmissionsnätet. Marginalförlustkoefficienterna uppdateras årligen inför nästkommande år för att de ska spegla de överföringsförluster som finns i transmissionsnätet.

Översyn av den svenska transmissionsnätstariffen

Under våren 2019 sammanställde Thema Consulting Group på uppdrag av Svenska kraftnät en rapport som bland annat beskriver den svenska transmissionsnätstariffen. 

Rapport: Review of the Swedish transmission grid tariff model  (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Granskad