Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillståndsärenden och remisser för dammsäkerhet

Svenska kraftnät deltar i vissa samråd, skriver yttranden i vissa tillståndsärenden vid mark- och miljödomstolen och svarar på remisser från andra myndigheter i ärenden som berör dammsäkerhet.

Samråd i tillståndsärenden

De flesta dammsäkerhetshöjande åtgärder är tillståndspliktiga enligt miljöbalkens 11 kap.

Under samrådet, som genomförs innan ansökan om tillstånd lämnas in till mark- och miljödomstolen, informerar dammägaren om sina planer. Då har myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter.

Enligt miljöbalken ska dammägaren samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda av de tänkta åtgärderna. Om åtgärderna bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan ska dessutom de övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda, också delta i samrådet.
Svenska kraftnät deltar i vissa fall i det samråd som sker mellan dammägaren, tillsynsmyndigheten länsstyrelsen och övriga berörda. Detta gäller framför allt dammar i dammsäkerhetsklass A och B.

Yttranden i tillståndsärenden

Då ansökningshandlingarna lämnats in till mark- och miljödomstolen får remissinstanserna möjlighet att skriva yttranden över ansökan. När dammägaren har lämnat svar på yttrandena och ansökan har handlagts av domstolen, hålls en huvudförhandling i tillståndsärendet. Mark- och miljödomstolen fattar därefter ett beslut. Även i samband med en överklagan av beslutet kan remissinstanserna få lämna synpunkter på överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen. Svenska kraftnät skriver i vissa fall yttranden i tillståndsärenden.

När deltar Svenska kraftnät i tillståndsärenden?

I miljöbalken kap. 22 § 4 anges vilka myndigheter som alltid ska få ansökningshandlingarna på remiss och kungörelsen av ärendet. Svenska kraftnät nämns inte bland dessa myndigheter.

I tillståndsärenden som rör dammsäkerhetshöjande åtgärder (och framför allt för dammar i dammsäkerhetsklass A och B) kan Svenska kraftnät ändå på förfrågan från dammägare, länsstyrelser och Mark-och miljödomstolen:

• delta i samråd inför tillståndsprövningen.
• stödja länsstyrelsens handläggare med dammsäkerhetskompetens.
• utgöra remissinstans och skriva yttranden.

När Svenska kraftnät deltar i tillståndsprocessen är vår uppgift framför allt att tydliggöra dammsäkerhetsaspekter som verksamhetsutövare bör ta hänsyn till innan, under och efter genomförandet av en åtgärd.

Remisser från regeringen och övriga myndigheter

Innan regeringen tar ställning till propositioner och utredningar med mera skickas dessa ofta på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. I detta sammanhang svarar Svenska kraftnät på remisser som rör dammsäkerhet, tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken, samt beredskap för dammhaverier. På motsvarande sätt svarar vi även på remisser från övriga myndigheter med mera.