Ansökan om undantag från SvKFS 2005:2

Det går att ansöka om undantag från SvKFS 2005:2. Här finns information om vad denna ansökan ska innehålla.

Ansökan ska innehålla:

  • nödvändiga och tillräckliga uppgifter om sökande. Sökande av undantag ska vara anläggningsinnehavare för den anläggning som ansökan avser. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare för den organisation som innehar, eller kommer att inneha, anläggningen.
  • adress till anläggningsinnehavaren
  • vilken anläggning ansökan om undantag avser.
  • vilka krav i föreskrifterna ansökan avser. Varje enskild paragraf som ansökan om undantag avser måste anges. En ansökan som anger att man önskar undantag från föreskrifterna i sin helhet kommer att återremitteras med krav på precisering.
  • motiv till att anläggningsinnehavaren söker undantag från nämnda krav i föreskrifterna.
  • var anläggningen finns geografiskt och elektriskt belägen.
  • till vilken nätägare som anläggningen är ansluten och kontaktuppgifter till denna nätägare.
  • grundläggande och relevanta tekniska data avseende de krav i föreskrifterna som ansökan gäller. Innehavare av värmekraftaggregat ska kunna lämna följande tekniska data (pdf, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

 

Granskad