Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om realtidsdata

Samtliga aktörer i det svenska kraftsystemet, som bedöms ha betydande direkt eller indirekt påverkan på driften av elnätet, är enligt lag skyldiga att leverera realtidsdata till Svenska kraftnät. Realtidsdata är tidsstämplad, momentan rådata som används för att beskriva kraftsystemets tillstånd vid varje enskild tidpunkt. Realtidsdata inhämtas från lokala mätningar ute i kraftsystemet och skickas sedan kontinuerligt in till Svenska kraftnät, direkt eller via partner. Tillgången till korrekt, tillgänglig och tillräcklig realtidsdata är nödvändig för att säkerställa systemdriften av kraftsystemet.

Användning av realtidsdata

Realtidsdata används till en mängd kritiska system på Svenska kraftnät. Dessa system i sin tur, används av en mängd underliggande system, analysverktyg och processer med inverkan både direkt och indirekt på systemdrift och elmarknad. Utöver direkt övervakning är den huvudsakliga indirekta användningen av realtidsmätvärden framtagande av välgrundade estimat. Estimering är nödvändigt för att bygga en teoretisk modell av kraftsystemet som sedan kan användas för analyser. Bland annat används dessa modeller för att säkerställa att det totala effektflödet genom det svenska kraftsystemets inte överstiger aktuell maximal överföringskapacitet.

I takt med att omfattningen av inhämtad realtidsdata ökar, noggrannheten förbättras och tillgängligheten säkerställs utökas också våra operativa möjligheter. Nyttjandegraden av elnätet kan utökas, flaskhalsar kan förebyggas, obalanser kan undvikas och störningar kan minimeras. 

Marknadens aktörer är skyldiga att leverera realtidsdata 

Vilka aktörer, och vilken realtidsdata dessa ska leverera, specificeras i nätkoden SO GL (COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1485) tillsammans med EIFS 2019:7 och KORRR. Förenklat kan man sammanfatta detta till ägare av följande anläggningar och nät:  

Kraftproduktionsmoduler med installerad max kapacitet på 1,5 MW eller mer. 
Förbrukningsanläggningar anslutna till observerbarhetsområdet
Distributionsnät inom observerbarhetsområdet
Anläggning som levererar stödtjänster (läs mer om stödtjänster)
Utbyte av realtidsmätvärden idag och framöver

Idag utbyter Svenska kraftnät och aktörer i det svenska kraftsystemet realtidsdata med protokollet ICCP. Data aggregeras hos nätägare (DSO) och hos Svenska kraftnät (TSO) och utbyts via länkar mellan respektive kontrollrum. Detta sker genom eget eller hyrt fibernät. 

Även framöver är det tänkt att DSO ska leverera realtidsmätvärden via fiber till Svenska kraftnät. Dock ser vi ett behov av utökad omfattning och kvalitet på denna data. Det är av stor vikt att samtliga aktörer inom det svenska kraftsystemet arbetar aktivt för att nå den nivå av omfattning och kvalitet som lagen anger. 

DSO ska också framöver säkerställa (informera om lagkrav samt följa upp efterlevnad) att realtidsmätvärden levereras från betydande nätanvändare (SGU) både innanför och utanför observerbarhetsområdet i enlighet med gällande lagkrav. 

Ny kommunikationslösning 

Kommunikation med fiber och ICCP har historiskt används av TSO, DSO och större producenter. Svenska Kraftnät ser nu ett behov av att utöka insamlingen av realtidsdata till att också omfatta mindre och andra typer av aktörer. Detta är inte ett svenskt fenomen utan ett europeiskt, och avspeglas i lagkraven framtagna på EU-nivå. 

Då det under vissa omständigheter kan vara orimligt kostsamt, eller av andra orsaker olämpligt att etablera ny insamling via ICCP eller insamling via partner, har Svenska kraftnät tagit fram en alternativ kommunikationslösning. Denna lösning kommer lanseras under början på 2024. 

I korthet riktar sig denna lösning till leverantörer av stödtjänster samt till redan etablerade mindre aktörer, utanför observerbarhetsområdet, där fiber inte finns tillgängligt.