Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dialog och miljöhänsyn på lokal nivå

Svenska kraftnät lyder under offentlighetsprincipen och eftersträvar likabehandling, transparens och öppenhet i dialog med alla våra intressenter. Detta är centralt i vårt uppdrag som statlig myndighet, liksom att vi har rättssäkra och effektiva processer. Dialogen med markägare och berörda intressenter är viktig för oss då vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar markanvändning, boendemiljöer och naturmiljö på lokal nivå.

Långsiktigt önskat läge 

Vi har en inkluderande samhällsdialog på alla nivåer.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  • Utvecklar kontinuerligt hur vi arbetar med myndighetsdialog och samråd för en inkluderande, rättssäker och effektiv process.
  • Arbetar aktivt med regionala samverkansarenor och proaktiv kommundialog för accelererad elektrifiering och samhällsutveckling. Som en del i detta har vi infört rollerna regional respektive kommunal samhällskontakt.
  • Infört rollen samisk samhällskontakt för att utveckla dialogen och vår kompetens gällande samiska intressefrågor.

Transmissionsnätets roll i samhällsplaneringen

Svenska kraftnät bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att möjliggöra för accelererad elektrifiering, exempelvis av industri och transportsektor.

För att främja den utvecklingen tar Svenska kraftnät aktiv del i ett antal nationella och regionala samverkansarenor. Här samlas samhällsaktörer i syfte att skapa proaktiv dialog och hitta framkomliga vägar för accelererad elektrifiering och samhällsutveckling.

För att se till att våra anläggningar alltid är person- och driftsäkra behöver vi vara en del av den samhällsutveckling som sker på kommunal och regional nivå. Det gör vi genom att delta i samråd om planer, program och lovärenden och genom att svara på remisser som kommer in till oss.

I våra yttranden och remissvar informerar vi om elsäkerhetsrisker och vilka restriktioner som finns för markanvändning intill våra anläggningar.

Dialog vid åtgärder i transmissionsnätet 

När Svenska kraftnät planerar att förnya befintliga anläggningar eller bygga nya är myndighetsdialog, samråd och dialog med markägare och andra intressenter en viktig del av arbetet.

Vi vet att det uppstår många frågor och ibland oro bland de som kan komma att bli berörda av en ny anläggning och svarar på alla frågor efter bästa förmåga. Vår målsättning är alltid att påverka markägare, närboende och miljön så lite som möjligt inom ramen för allmänintresset och vad som är tekniskt lämpligt och ekonomiskt rimligt.

Vi anlitar entreprenörer för det tekniska och skogliga underhållet av våra anläggningar. Innan sådana åtgärder genomförs ska information skickas ut till berörda närboende.

Hållbarhet på lokal nivå

Svenska kraftnät strävar alltid efter att minimera verksamhetens negativa påverkan och samtidigt behöver vi vara tydliga med att det är omöjligt att säkerställa en trygg elförsörjning i hela Sverige utan att det uppstår en viss lokal påverkan. 

Vi ställer miljökrav på de entreprenörer som anlitas för att utföra byggnation eller underhåll av våra anläggningar. Bland annat ska entreprenörerna ta hänsyn till natur- och markförhållanden på platsen och ha en säker hantering av kemikalier och avfall.

Koppling till Agenda 2030 

Dialog och hållbarhet på lokal nivå ska bidra till FN:s globala mål:

  • 3: Hälsa och välbefinnande
  • 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 11: Hållbara städer och samhällen
  • 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
  • 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Dialog och miljöhänsyn på lokal nivå ska bidra till mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.