Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dialog och miljöhänsyn på lokal nivå

Svenska kraftnät lyder under offentlighetsprincipen och eftersträvar transparens och öppenhet i dialog med alla våra intressenter.

Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar markanvändning, boendemiljöer och naturmiljö på lokal nivå. Svenska kraftnät strävar alltid efter att minimera verksamhetens negativa påverkan och samtidigt behöver vi vara tydliga med att det är omöjligt att säkerställa en trygg elförsörjning i hela Sverige utan att det uppstår en viss lokal påverkan.

För att uppfylla vårt regeringsuppdrag behöver vi helt enkelt äga kraftledningar, transformatorstationer och andra anläggningar utspridda över hela landet.

Det är en självklarhet för oss att efterleva lagar och andra bindande krav och vi följer ansvariga myndigheters sammanställning av forskning som rör elöverföringssystemet och dess påverkan på omgivningen.

Underhåll av transmissionsnätet

Vi anlitar entreprenörer för det tekniska och skogliga underhållet av våra anläggningar. Alla underhållsentreprenörer som arbetar åt Svenska kraftnät ska följa våra tekniska riktlinjer och genomföra arbetena på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Bland annat ska information om planerade underhållsåtgärder skickas ut till berörda närboende innan de genomförs.

Hantering av kemikalier och avfall och minimering av utsläpp styr vi genom våra tekniska riktlinjer för miljö, hälsa och kemikalier (TR13). Vi följer upp att våra avtalsvillkor och riktlinjer följs genom att genomföra revisioner av entreprenörernas arbete.

Sidorna på Aktörsportalen för våra entreprenörer

Om biologisk mångfald i våra kraftledningsgator

Utbyggnad och förnyelse av transmissionsnätet

När Svenska kraftnät planerar att förnya gamla ledningar eller bygga nya för att till exempel ansluta ny produktion eller förbrukning är samråd och dialog med berörda en viktig del av arbetet.

Vi vet att det uppstår många frågor och ibland oro bland de som kan komma att bli berörda av en ny anläggning och svarar på alla frågor efter bästa förmåga. Vår målsättning är alltid att påverka markägare, närboende och miljön så lite som möjligt inom ramen för allmänintresset och vad som är tekniskt lämpligt och ekonomiskt rimligt.

Information om utbyggnadsprocessen och hur Svenska kraftnät arbetar med samråd och ersättningsfrågor

När det blivit dags att bygga en ny ledning ställer vi miljökrav på de entreprenörer som anlitas för att utföra arbetet. Bland annat ska entreprenörerna ta hänsyn till natur- och markförhållanden på platsen.

På samma sätt som i vårt underhållsarbete ska entreprenörerna följa våra tekniska riktlinjer för miljö, hälsa och kemikalier (TR13), vilket bland annat styr hantering av kemikalier och avfall och minimering av utsläpp. Vi följer upp att våra avtalsvillkor och riktlinjer följs genom att genomföra revisioner av entreprenörernas arbete.

När våra anläggningar uppnår sin tekniska livslängd och behöver förnyas rivs de gamla anläggningarna och vid behov saneras förorenad mark.

Mer om hur Svenska kraftnät arbetar med rivning av gamla impregnerade fundament och stolpar.

Samhällsplanering

För att se till att våra anläggningar alltid är personsäkra och driftsäkra behöver vi vara en del av den samhällsutveckling som sker på kommunal och regional nivå. Det gör vi genom att delta i samråd om planer, program och lovärenden och genom att svara på remisser som kommer in till oss. I våra yttranden och remissvar informerar vi om elsäkerhetsrisker och vilka restriktioner som finns för markanvändning intill våra anläggningar.

Mer om när Svenska kraftnät behöver vara en samrådspart och hur samråd med oss går till

Dialog och miljöhänsyn på lokal nivå ska bidra till mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
Dialog och miljöhänsyn på lokal nivå ska bidra till mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
Granskad