Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avtal med berörda fastighetsägare

När vi bygger nya elförbindelser behöver vi passera fastigheter som ägs av privatpersoner, kommuner eller andra organisationer. Här informerar vi om vilka avtal som kan bli aktuella om en ny elförbindelse passerar på eller i närheten av en fastighet.

Förundersökningsmedgivande (MFÖ) – medgivande för att undersöka en fastighet

För att hitta den ledningssträcka som har minst påverkan på omgivningen behöver vi undersöka natur- och kulturvärden samt markförhållanden. För att kunna göra provborrning, stakningslinje och andra åtgärder som kan medföra åverkan på marken behöver vi ha tillåtelse av berörda fastighetsägare genom ett så kallat medgivande till förundersökning (MFÖ).

Om vi får tillåtelse att göra förundersökningar på en fastighet betalar vi ut ett schablonbelopp om 4 000 kronor per fastighet. Ersättningen ska täcka mindre skador som kan uppstå vid undersökningarna, exempelvis körskador. Om det skulle uppstå skador vars värde överstiger 4 000 kronor återställs eller ersätts givetvis även de, vid varje separat skadetillfälle.

Om du som fastighetsägare inte vill ge oss tillåtelse att göra förundersökningar på din fastighet kan vi ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen (Ei) eller länsstyrelsen för att få göra undersökningarna.

Markupplåtelseavtal (MUA) – avtal för att bygga elförbindelsen

I samband med processen med  att erhålla tillstånd för att bedriva elnätsverksamhet på den planerade sträckan, så kallad nätkoncession, från Energimarknadsinspektionen (Ei) skriver vi markupplåtelseavtal (MUA) med berörda fastighetsägare. Det görs för att få tillgång till mark och för att säkerställa att det är tydligt vad elförbindelsen innebär för varje enskild fastighetsägare.

Markupplåtelseavtalet anger vilket utrymme inom fastigheten som upplåts. Det tydliggör också vad vi som ledningsägare får göra inom fastigheten både när elförbindelsen byggs och senare vid tillsyn och underhåll.

Avtalet fastställer även vad man som fastighetsägare inte får göra i närheten av elförbindelsen. Det kan till exempel handla om att man inte kan lägga ett upplag av virke under en ledning.

Ett separat  ersättningserbjudande som reglerar den ersättning som ska betalas ut skickas i regel ut tillsammans med markupplåtelseavtalet. Rätten att dra en elförbindelse över någon annans mark regleras i ledningsrättslagen. Vi ansöker om ledningsrätt hos Lantmäteriet.  

I första hand är det markupplåtelseavtalet som ligger till grund för ledningsrätten. Om vi inte kan komma överens i markupplåtelseavtalet får Lantmäteriet besluta vad som ska gälla för de punkter som annars omfattas av markupplåtelseavtalet samt att reglera ersättningen. 

Beviljad nätkoncession tillsammans med ledningsrättsbeslutet innebär vi kan bygga elförbindelsen.

Hur går det till när vi tecknar avtal om markupplåtelse?

När det blir dags att teckna avtal bjuder vi in de fastighetsägare som berörs till möten där vi bland annat informerar om markupplåtelseavtalet. Vi informerar även om de principer som styr den ersättning som berörda fastighetsägare har rätt till.

Vi tar kontakt med varje enskild fastighetsägare via brev eller personliga besök för att presentera markupplåtelsehandlingarna. Där ingår markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll, stämplingslängder och erbjudande om rotköp (ersättning för virket). Vi strävar alltid efter att komma överens med dig som fastighetsägare om ersättningen.

Kompletterande avtal

När vi behöver använda befintliga vägar under byggarbetet tecknar vi så kallade nyttjanderättsavtal med den som ansvarar för vägen, det vill säga väghållaren.

Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter samt ersättning för att vi använder vägen. Vi ersätter dig som väghållare med en grundersättning samt en ersättning baserad på vägens längd och hur många ledningsstolpar som vi når via den vägen. Efter avslutat arbete ska vägen lämnas i minst lika bra skick som tidigare.

Där vi måste anlägga nya vägar eller bredda befintliga vägar lämnas ersättning för markanspråket enligt skogs- eller åkernormen.

Granskad