Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor i ett rum som tittar på informationsmaterial på bord och som finns uppsatt på vägg

Samråd

Myndighetsdialogen och samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet lämna yttranden och information. Det är en värdefull del av underlaget vi sammanställer för att kunna välja en sträckning med minsta påverkan på boende och miljö.

Utifrån nätanalyser, samhällsekonomiska analyser, tekniska utredningar och andra bedömningar fattar Svenska kraftnät beslut om att en ny förbindelse ska förstärka transmissionsnätet mellan två punkter.

Sedan inleds ett omfattande arbete för att lokalisera den sträckning som sammantaget påverkar omgivningen minst. Arbetet görs i flera steg, i dialog med berörda parter och utifrån en sammanvägning av en rad olika värden och intressen. I arbetet beaktas även tekniska aspekter såsom byggbarhet och driftsäkerhet.

Myndighetsdialog om utredningskorridorer

Först görs en framkomlighetstudie för att identifiera potentiella utredningskorridorer, bredare områden inom vilka den nya förbindelsen skulle kunna placeras. I utredningen beaktas värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placering.

I detta skede för Svenska kraftnät dialog med berörda kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen för framkomlighet inom utredningskorridorerna, som till exempel Försvarsmakten och samebyar.

Samråd om sträckningsförslag

Utifrån myndighetsdialogen utvärderar Svenska kraftnät utredningskorridorerna och arbetar fram sträckningsförslag inom vald huvudkorridor. Utbyggnadsförslaget presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag.

Samrådsinbjudan skickas ut till berörda fastighetsägare, närboende, myndigheter och ytterligare intressenter. Samrådsunderlaget tillgängliggörs på Svenska kraftnäts webbplats. Allmänheten informeras om samrådet av genom annonsering i lokalpress och kungörelse. 

Vanligen förekommer även så kallade öppna hus där de som vill kan komma och träffa representanter från projektet och ställa frågor. Under samrådet har de som vill möjlighet att skicka in information och yttrande som kan vara av värde för valet av placeringen av ledningen.

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanligt förekommande frågor.

Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Om det under processens gång sker förändringar i lokalisering eller utförande som inte omfattats av tidigare genomfört samråd utförs kompletterande samråd. 

Vi söker tillstånd hos Energimarknadsinspektionen för att få bygga transmissionsnätsförbindelser

En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga och driva ledningen.

Med koncessionsansökan skickas även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där förbindelsens förväntade miljöpåverkan redogörs för samt vilka åtgärder som vidtas för minska påverkan.

Under Ei:s handläggning skickas ärendet ut på remiss till berörda sakägare som då har möjlighet att lämna sina synpunkter till Ei. Överklagas Ei:s beslut avgörs ärendet av regeringen.

Granskad