Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ersättning till berörda fastighetsägare

Om vi bygger en ny elförbindelse på en fastighet har fastighetsägaren lagstadgad rätt till ersättning. Ersättningen regleras i expropriationslagen, samt i kompletterande normer och principer. Lagen innebär att man som fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning efter det att elförbindelsen byggts som innan.

I samband med att elförbindelsen byggs får man en engångsersättning som i huvudsak består av intrångsersättning och ersättning för eventuell skog som måste avverkas. Erbjudande om ersättning lämnas tillsammans med markupplåtelseavtalet baserat på värdering utifrån Lantmäteriets normer och principer.

Intrångsersättning

Intrångsersättning innebär att markytor som tas i anspråk ersätts utifrån Lantmäteriets aktuella rekommendationer. För ersättning av åker- och betesmark gäller 1974 års åkernorm och för ersättning av skogsmark gäller 2018 års skogsnorm.

Skogsnormen tar hänsyn till markvärde, för tidig avverkning, samt storm- och torkskador. Som fastighetsägare kan man välja att själv avverka skogen eller att sälja den till oss på rot. I erbjudandet om ersättning gör vi ett påslag med 25 procent på intrångsersättningen och på värdet av eventuellt rotköp. Ersättningen för rotköp och rotposter motsvarar de nivåer som är aktuella vid högkonjunktur.

Mer om värdering vid intrång i skogsmark på Lantmäteriets webbplats.

Mer om värdering vid intrång i åkermark på Lantmäteriets webbplats.

Frivilligersättning

Om man som fastighetsägare tecknar markupplåtelseavtal utbetalas även en frivilligersättning. Frivilligersättningen är 10 procent av ett prisbasbelopp samt 20 procent av intrångsersättningen (dock max 20 procent av prisbasbeloppet). 

Företags- eller miljöskada

När vi bygger elförbindelser kan ersättning betalas ut i de fall elförbindelsen gör att fastighetens marknadsvärde minskar (det vill säga utöver intrångsersättningen för den del av fastigheten som blir direkt anspråktagen). Detta kallas företagsskada om elförbindelsen ligger på en fastighet och miljöskada om elförbindelsen går utanför en fastighet.

En besiktning av fastigheten görs både före och efter det att elförbindelsen har byggts. Därefter gör en oberoende värderingsman en bedömning av minskningen i marknadsvärde och vi betalar ersättning från 6%.

Om man är direkt berörd av ledningen (företagsskada) och tycker att ersättningen är felaktig kan man vända sig till Lantmäteriet. Om elförbindelsen går utanför en fastighet (miljöskada) behöver man väcka talan hos mark- och miljödomstolen för att få frågan om ersättning prövad.

Ibland skadas marken när vi bygger

Vi försöker att vara så försiktiga som möjligt när vi bygger, men ibland blir det ändå skador. Kontakta oss om du är missnöjd med hur arbetet har utförts. Vi kommer då överens om en ersättning som beräknas utifrån hur omfattande skadorna är. Våra entreprenörer ansvarar för att reglera skadorna, antingen medan bygget pågår eller när arbetet är klart.

Fastighetsförvärv

Vi kan i vissa fall erbjuda oss att köpa fastigheten, eller del av fastigheten, om elförbindelsen byggs nära en bostad. Erbjudandet om fastighetsförvärv baseras på en samlad bedömning av elförbindelsens intrång. Framförallt tas hänsyn till möjligheterna att vid bostaden uppfylla krav på elsäkerhet, hälsorisker förknippade med magnetfält och ljud samt visuellt intrång.

Vid fastighetsförvärv på grund av den nya elförbindelsen anlitas en oberoende värderingsman för att göra en marknadsmässig värdering. Den ersättning som vi erbjuder är då marknadsvärdet med ett påslag på 25 procent.

Skulle du som berörd fastighetsägare tycka att värderingen är felaktig kan vi bekosta ytterligare en värdering av en värderingsman som du föreslår och vi godkänner.

Mer om elsäkerhet och magnetfält.