Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frekvenshållningsreserv störning nedreglering (FCR-D ned)

Frekvenshållningsreserv störd drift, nedreglering. Kallas vanligen FCR-D ned, vilket är en förkortning av beteckningen på engelska: downwards Frequency Containment Reserve – Disturbance .

Frekvenshållningsreserver (FCR) har till uppgift att stabilisera frekvensen vid frekvensavvikelser och är grundläggande för att kunna hålla balansen. De aktiveras automatiskt om frekvensen ändras inom det frekvensområde de ska stötta. FCR handlas upp i förväg för varje ögonblick under dygnet.

Det finns flera olika FCR-produkter. FCR-D ned är en av två frekvenshållningsreserver som används vid störning.

Information om frekvenshållningsreserv vid störd drift, uppreglering (FCR-D upp)

Information om frekvenshållningsreserv vid normal drift (FCR-N)

Om FCR-D ned

FCR-D ned avser endast nedreglering.

Observera att volymkravet för FCR-D ned beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. Det maximala volymkravet är baserat på att någon av utlandskablarna NSL eller Nordlink är i full drift, vilket då innebär att dimensionerande fel i Norden är 1400 MW.

Generella krav (gäller alla stödtjänster)

  • Godkänd förkvalificering
  • Realtidsmätning
  • Elektronisk kommunikation

Upphandlingsplan för FCR-D ned 2022-2023

Då FCR-D ned är en ny produkt sedan 2022, är den aktuella upphandlingsplanen lägre än volymkravet. Upphandlingsplanen uppdateras kvartalsvis.

Kvartal 2022 2023
Kvartal 1 75 MW 210 MW
Kvartal 2 120 MW 255 MW
Kvartal 3 120 MW 275 MW
Kvartal 4 165 MW 320 MW

Upphandling av FCR-D ned kvartal 1, 2024 meddelas i december.

Volymen är satt utifrån en bedömning av vilket utbud och förkvalificerad volym som finns tillgänglig under perioden.

Handel och prissättning av FCR-D ned

FCR-D ned upphandlas för nedreglering. Upphandling sker i två kompletterande auktioner en dag innan drift. Majoriteten av kapaciteten upphandlas i den första auktionen, resterande upphandlas i den andra auktionen.

Kapacitetsersättning

Avropade kapacitetsbud för FCR-D ned ersätts till angivet pris, så kallat ”pay-as-bid". Medelpris per MW publiceras via Svenska kraftnäts stödsystem Mimer Öppnas i nytt fönster

Krav för att leverera FCR-D ned

För att leverera stödtjänster behöver kraven i gällande balansansvarsavtal med tillhörande bilagor uppfyllas. Läs särskilt bilaga 3 – Handel med Frequency Containment Reserve (FCR).

Läs mer om Balansansvarsavtalet

Förkvalificering

För att få delta på marknaden för FCR-D ned ska en aktör först visa att de tekniska kraven för FCR-D ned är uppfyllda. Det görs via en förkvalificering med godkänt resultat. Förkvalificeringar för FCR-D ned (och övriga stödtjänster) sker löpande.

Läs mer om förkvalificering

Förnyad bedömning

Enheter eller grupper som tillhandahåller FCR ska bedömas på nytt

  • åtminstone vart femte år,
  • om de tekniska kraven, uthållighetskraven eller utrustningen har ändrats,
  • om den utrustning som rör aktivering av FCR moderniseras.

Kontakt och mer information om FCR-D ned

Om du har frågor om FCR-D ned, vänligen kontakta oss via e-post:fcr@svk.se.

Förklaring av begrepp

Centralt styrd FCR

Med central styrning avses i detta fall att en enhet eller grupp som tillhandahåller FCR styrs genom att frekvensen återkopplas via en central funktion. Det innebär att resursen i driftskedet är beroende av en central funktion för att aktiveras. Exempel på detta är central frekvensmätning och central beräkning av börvärde.

Lokalt styrd FCR

En resurs som inte är beroende av en central funktion räknas som lokalt styrd och omfattas inte av volymbegränsningen.
En resurs kan räknas som lokalt styrd även om den innan driftskedet använder sig av en central funktion, exempelvis för schemaläggning. Det förutsätter att eventuella centrala signaler skickas i god tid före leveransperioden samt att leverantören har möjlighet att verifiera att signalen mottagits av resursen.

För att en resurs ska räknas som lokalt styrd trots att centrala funktioner används i planeringsskedet, ska det finnas möjlighet att underrätta Svenska kraftnät innan leveransperiodens start i händelse av att dessa centrala funktioner fallerar.

Stegvis reglerad FCR

Stegvis reglering kan tillämpas om flera relästyrda enheter kontrolleras och styrs som en grupp, exempelvis genom att en enhet i taget aktiveras eller deaktiveras. Det innebär att responsen inte är helt linjär och att aktivering sker delvis linjärt mot den stationära frekvensavvikelsen. Stegvis reglering för FCR-D upp illustreras i figur A.

Figur A är ett exempel på FCR-N från förbrukning som regleras i steg. Figuren är en graf med frekvens (Hz) på X-axeln och effekt (%) på Y-axeln.  X-axeln inkluderar värden från 49,90 till 50,10 Hz. Y-axeln går från -100 till 100. Origo är där frekvensen är 50 Hz och effekten 0 %. Grafen inkluderar en röd trappformad linje som går från en punkt där frekvensen är 49,90 Hz och effekten är 100 % till en punkt där frekvensen är 50,10 och effekten är -100 %.  När frekvensen är 50 Hz krävs ingen effekt (0%). En ökning av frekvensen från 50,0 Hz till 50,01 Hz ändrar effekten med 10 % (stegvis). En ökning av frekvensen från 50,01 till 50,02 Hz ändrar effekten med ytterligare 10 %. Motsvarande förhållande sker vid en minskning av frekvensen.  Notera att detta är ett exempel, stegvis reglering kan ske på olika sätt. För resurser med stegvis reglering finns det visst utrymme att avvika från ett proportionellt svar.  Figuren inkluderar även ett blått fält som omringar den röda trappformade linjen. Det blåa fältet visar vilket utrymme som finns för att avvika från ett proportionellt svar.

Figur 1. Exempel som visar delvis linjär aktivering av FCR-D, där P är förbrukad effekt och f är frekvens.

Granskad