Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en nordisk kapacitetsmarknad för automatiska frekvensåterställningsreserver (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR). Arbetet samordnas med andra nordiska systemoperatörer (Transmission System Operators, TSO) inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

Fördelar med nordisk marknad

En gemensam nordisk kapacitetsmarknad ger bättre förutsättningar att säkra det totala nordiska behovet av aFRR på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med nuvarande separata, nationella marknader. De resurser som i nuläget kan leverera aFRR är ojämnt placerade inom Norden. Den nordiska marknaden kommer att möjliggöra att avropad balanskapacitet kan överföras mellan elområden för att möta deras respektive behov.

För leverantörer av aFRR innebär den gemensamma nordiska marknaden en större total efterfrågan med ökade affärsmöjligheter.

Ökande aFRR-behov för balansering

Reserven aFRR har till uppgift att snabbt återställa balansen och aktiveras idag automatiskt när frekvensen avviker från 50 Hz. De nordiska systemoperatörerna upphandlar aFRR-kapacitet för upp- respektive nedreglering. Tillgång till tillräckliga mängder aFRR är en förutsättning för en säker balansering i ett kraftsystem där förändringar sker snabbt och mer oförutsägbart.

Behovet av aFRR dimensioneras tills vidare utifrån nordiska mål för frekvenskvalitet och motsvarande volymer säkerställs genom den dagliga kapacitetsmarknaden för kommande dygn (D-1). All avropad kapacitet är sedan tillgänglig för proportionell aktivering (även kallat pro-rata) genom en central styrsignal baserad på frekvensavvikelsens storlek.

Vid övergången till automatiserad mFRR EAM och kortare tidsenheter på marknaderna (15 minuter istället för 60) kommer behovet av aFRR att öka, kopplat till snabbare förändringar av flöden i elsystemet.

Läs mer om automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR | Svenska kraftnät | svk.se

Den dagliga upphandlingen av aFRR-kapacitet och proportionell aktivering kommer att fungera på samma sätt fram tills anslutningen till den europeiska marknadsplattformen PICASSO. I det läget kompletteras kapacitetsmarknaden med en energiaktiveringsmarknad – aFRR EAM.  Aktiveringen kommer då att ske baserat på obalansen i varje elområde, istället för automatiskt utifrån frekvensen i hela Norden. Avrop på kapacitetsmarknaden kommer då innebära en skyldighet att buda in motsvarande volym på energiaktiveringsmarknaden för aFRR.

Läs mer om aFRR | svk.se

Förändringar med nordisk marknad

Den tidigare övergången till nuvarande daglig, nationell kapacitetsmarknad för aFRR i Sverige medförde genomgripande förändringar för aktörer avseende både handel och drift. Bland annat infördes marginalprissättning och bud och styrsignaler, uppdelade per elområde.

Övergången från nationella marknader till en gemensam nordisk aFRR-kapacitetsmarknad innebär betydligt mindre förändringar för aktörernas rutiner. Den gemensamma nordiska marknaden gör att handeln med aFRR-resurser breddas avsevärt med de fördelar som nämns ovan.

För att göra leverantörers aFRR-bud tillgängliga i hela Norden, kommer det att kunna reserveras viss överföringskapacitet över elområdesgränserna för att överföra aFRR till det område som har ett behov. Detta kommer dock endast ske då detta beräknas vara socioekonomiskt lönsamt.

 

Deltagande på nordisk aFRR-kapacitetsmarknad

För att kunna leverera aFRR behöver den aktören ansluta sig till den nya nordiska IT-plattformen. Om aktören inte redan idag deltar på nationella aFRR-kapacitetsmarknaden behöver dessförinnan resurserna genomgått godkänd förkvalificering.

Läs mer om förändringarna i IT-implementationsguiden för aFRR kapacitetsmarknad (engelska) Öppnas i nytt fönster

Tidplan för införande

Aktuell tidplan anger att nordisk aFRR kapacitetsmarknad införs under kvartal 2 2022.

Läs mer på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Införandet styrs av EU:s regelverk

ACER godkände i augusti 2020 metoderna med förbehållet att flera delar i metoderna behövde förändras och kompletteras.

Läs ACER:s beslut (engelska, nytt fönster). (.aspx) Ladda ner

Förändringarna sker i ett större sammanhang

För närvarande pågår många olika förändringar av elmarknaden och varje förändring påverkar andra delar.

Införandet av aFRR kapacitetsmarknad påverkas exempelvis av införandet av flödesbaserade metoder för allokering av överföringskapacitet, enligt förordningen Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM).

Enligt beslut av ACER behöver införandet av nordisk aFRR kapacitetsmarknad inte invänta införandet av flödesbaserade metoder för allokering av överföringskapacitet. Ett villkor är dock att de nordiska TSO:erna kan uppvisa att kvaliteten på den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden är tillräckligt god i den så kallade externa parallelldriften. Denna utvärdering sker för närvarande.

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via e-post: aFRR@svk.se.

Nordiskt samarbete

Införandet av gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Läs om det gemensamma arbetet för nordisk aFRR kapacitetsmarknad på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster