Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en nordisk kapacitetsmarknad för automatiska frekvensåterställningsreserver (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR). Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

En gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR ger bättre förutsättningar att säkra nödvändig tillgång till aFRR-resurser.

Tillgången till att aFRR-resurser är ojämnt fördelad över Norden. Handel över budzoner ökar även möjligheterna att säkerställa tillräckliga resurser på ett funktionellt och kostnadseffektiv sätt. En större marknad innebär också ökade affärsmöjligheter för leverantörer av aFRR.

aFRR kritisk stödtjänst för balansering

Stödtjänsten aFRR har till uppgift att snabbt och automatiskt aktiveras för att återställa frekvensen vid avvikelser från 50 Hz. Tillgång till tillräckliga mängder aFRR är en förutsättning för att kunna säkerställa balansering i ett kraftsystem där förändringar sker snabbt och mer oförutsägbart.

De systemansvariga för överföringssystem (TSO) måste säkerställa att de har tillräckliga aFRR-resurser för att kunna hantera obalanser och upprätthålla driftsäkerheten. Idag finns inte någon energiaktiveringsmarknad för aFRR, utan endast en kapacitetsmarknad där aktivering sedan sker utifrån en central styrsignal utifrån obalansens storlek.

Tillräcklig aFRR är viktigt utifrån förmågan att övergå till kortare tidsenheter på marknaderna (15 minuter)och därmed snabbare förändringar i flöden i elsystemet. Hur mycket aFRR som ska upphandlas bestäms av dimensioneringen, som just nu är under utveckling. Idag baseras dimensioneringen på nordiska mål för frekvenskvalitet och anskaffar sedan aFRR med hänsyn till nationella faktorer som geografisk distribution och nätbegränsningar.

Läs mer om aFRR.

Handeln med aFRR förändras

Idag handlar de nordiska TSO:erna aFRR balanseringskapacitet nationellt, före dagen-före-marknaden. Svenska kraftnät handlar aFRR som en kapacitetsprodukt för upp- och nedreglering.

Med den gemensamma nordiska marknaden breddas handeln med aFRR-resurser. Leverantörer av stödtjänster i Norden kommer att kunna erbjuda bud för automatiska frekvensåterställningsreserver (aFRR) på samma marknad. Detta innebär en mer kostnadseffektiv handel med större öppenhet.

Marknadsdesignen kommer att förbättras genom att mindre budstorlek tillåts (1 MW), full aktiveringstid harmoniseras (5 minuter), marginalprissättning tillämpas och handeln kommer ske varje dag (D-1).

TSO:erna kommer kunna reservera viss transmissionskapacitet över elområdesgränserna för att överföra aFRR till det område som har ett behov, om detta visar sig vara socioekonomiskt lönsamt.

Aktörer behöver göra förändringar

För att kunna handla aFRR-resurser behöver aktörer ansluta sig till den nya nordiska IT-plattformen. IT-implementeringen innebär förändringar i aktörernas egna IT-system.

Läs mer om förändringarna i IT-implementationsguide för aFRR kapacitetsmarknad (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Tidplan för införande

Aktuell tidplan anger att nordisk aFRR kapacitetsmarknad införs under kvartal 2 2022.

Läs mer på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Införandet styrs av EU:s regelverk

ACER godkände i augusti 2020 metoderna med förbehållet att flera delar i metoderna behövde förändras och kompletteras.

Läs ACER:s beslut (engelska, nytt fönster). (.aspx) Ladda ner

Förändringarna sker i ett större sammanhang

För närvarande pågår många olika förändringar av elmarknaden. Varje förändring har påverkan på andra delar.

Införandet av aFRR kapacitetsmarknad påverkas exempelvis av införandet av flödesbaserade metoder för allokering av överföringskapacitet, enligt förordningen Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM).

Enligt beslut av ACER behöver införandet av nordisk aFRR kapacitetsmarknad inte invänta införandet av flödesbaserade metoder för allokering av överföringskapacitet, men de nordiska TSO:erna behöver säkerställa att kvaliteten på den beslutade flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden är tillräckligt god.

Arbetet med utvärdering och säkerställande av tillräckligt god beräkningsmetod kommer att ske under 2021, i samband med att det nordiska flödesbaserade implementationsprojektet påbörjar externa parallella beräkningar av överföringskapaciteten enligt den flödesbaserade metoden.

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via e-post: aFRR@svk.se.

Nordiskt samarbete

Införandet av gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Läs om det gemensamma arbetet för nordisk aFRR kapacitetsmarknad på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Granskad