Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny summaallokering för att öka tillgänglig handelskapacitet för SE3 till DK1 och NO1

Svenska kraftnät har ansökt om och fått godkännande för att införa så kallad summaallokering för SE3 till DK1 och NO1. Syftet är att öka tillgänglig handelskapaciteten mellan dessa områden. Första dag för handel var den blir den 29 mars 2022.

Den 29 mars införs Svenska kraftnäts förslag om ny summaallokering för SE3 till DK1 och NO1 i marknadskopplingen för dagenförehandeln. Syftet är att öka tillgänglighandelskapacitet mellan dessa områden.

Svenska kraftnät arbetar aktivt för att på kortare och längre sikt öka den kapacitet som görs tillgänglig för marknaden. Under 2021 har den nya flödessituationen med öst-västliga flöden medfört stor minskning av den handelskapacitet som på ett driftsäkert sätt kan tillgängliggöras för handel mellan SE3 och omgivande elområden. Svenska kraftnäts analyser visar att införandet av summaallokering kan öka tilldelningen av handelskapacitet mellan berörda områden tills Norden infört flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning och -tilldelning.

Samsyn förutsättning för införandet av den nya summaallokeringen

I december 2021 ansökte Svenska kraftnät om att införa så kallad summaallokering för SE3, DK1 och NO1. För att införa förslaget behövde ändringen godkännas och prioriteras av de systemansvariga och elbörser som ingår i den gemensamma europiska marknadskopplingen.

Svenska kraftnät gjorde en förfrågan om ett så kallat LineSet, vilket är benämningen för summaallokering i den europeiska marknadskopplingsalgoritmen Euphemia. Förfrågan behandlades av SDAC, som är samarbetsforum för den europeiska marknadskopplingen och godkännande kom i början av februari 2022.

Summaallokering möjliggör bättre nyttjande av transmissionsnätet

Införandet av summaallokeringen för SE3 till DK1 och NO1 i marknadskopplingen innebär att man under vissa förutsättningar kan öka det tillåtna flödet för den ena överföringsförbindelsen och vice versa. Därigenom möjliggörs högre driftsäkra handelsutbyten vid öst-västligt flöde i situationer då det är import till SE3 på den ena förbindelsen och export på den andra.

Svenska kraftnäts analyser påvisar att handelsmöjligheterna mellan DK1 och NO1 via SE3 ökar betydligt med en ny summaallokering, samtidigt som driftsäkerheten bibehålls. Införandet innebär att tillgänglig driftsäker kapacitet kan nyttjas så effektivt som möjligt fram till implementering av den nya nordiska kapacitetsberäkningsmetoden.

Införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkning och allokering i Norden gör summaallokeringen överflödig; metoden innebär i sig själv att denna typ av optimeringar kommer att göras för samtliga förbindelser.

Som konsekvens av ett införande av summaallokeringen, kan icke-intuitiva flöden uppstå mellan elområden, vilket resulterar i negativa flaskhalsinkomster. Detta kan exempelvis inträffa för flödet mellan SE3-NO1 i situationer där priset är lägst i SE3, men högre i DK1 än NO1.

Beräkning och tilldelning av handelskapacitet utgår från aktuella flöden

Svenska kraftnät beräknar och tilldelar kapaciteter för handel utifrån aktuella flödesförhållanden i nätet. Detta innebär att beroende på förväntade last- och produktionsmönster i drifttimmen så är den säkra transitkapaciteten genom SE3 och västerut olika. Summaallokering förväntas ge ett kontinuerligt större värde när någon förbindelse inte nyttjar hela den tilldelade kapaciteten eller där priserna i respektive elområde medför östligt marknadsflöde.

Praktiskt exempel på hur summaallokering fungerar

För exemplets skull utgår vi från att den säkra transitkapaciteten för SE3 i västlig riktning är 1000 MW. För enkelhets skull fördelas det med 500 MW export till NO1 och 500 MW till DK1. Utan summaallokeringen är detta maximal export från SE3 för respektive förbindelse i marknadskopplingen för dagenförehandeln.

Införs däremot en summaallokering kan hänsyn tas till flöden mellan SE3 och NO1 respektive DK1. Rent praktiskt fungerar det då så att import till SE3 från DK1 eller NO1 adderas till summaallokeringen (motsvarande total säker kapacitet, i exemplet 1000 MW). Vid import till SE3 från DK1 så kan exporten till NO1 därmed öka med motsvarande.

Vid en import från DK1 på 500 MW så kan den totala exporten till NO1 ökas från 500 MW till 1500 MW. Summaallokering skulle i detta exempel öka den totala elhandeln och handeln till NO1 med 1000 MW. Motsvarande gäller såklart även vid import till SE3 från NO1 för exportkapaciteten mot DK1.
Summaallokeringen illustreras även i nedan figur. Den kommer inte att påverka tillåtna flöden/kapaciteter i riktning österut.

Illustration av förslag om summaallokering. Vid import till SE3 på någon av förbindelserna SE3-DK1 eller SE3-NO1 ökar exportmöjligheterna på den andra. Observera att föreslagen summaallokering inte påverkar tillåtna flöden/kapaciteter i riktning österut.

Illustration av förslag om summaallokering. Vid import till SE3 på någon av förbindelserna SE3-DK1 eller SE3-NO1 ökar exportmöjligheterna på den andra.

Återkoppling från elmarknadens aktörer viktigt för genomförande

Svenska kraftnät gjorde en enklare konsultation om förslaget om summaallokering för att få av aktörers syn på införandet. Konsultationen var öppen den 17-31 januari 2022.

Läs om konsultationen och se inkomna svar

Read about the consultation and feedback received in English

Förslaget lyftes även i diskussionen under det uppföljande aktörsmötet om den nya flödessituationen med öst-västliga flöden som hölls den 20 januari 2022.

Mer information om webbinariet den 20 januari

Mer information och kontakt

Vid frågor kontakta Svenska kraftnät via e-post: kapacitetshantering@svk.se.

Tema: Målet: Alltid maximal tillgänglig kapacitet i ledningarna

Tidigare nyhet: Nya elflöden i öst-västlig riktning utmanar elnätet

Granskad