Automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för manuella frekvensåterställningsreserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR). Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

Införandet av en automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR är viktigt av flera olika orsaker. Det är en förutsättning för att kunna hantera den beslutade övergången till 15 minuters avräknings- och handelsperiod.

Det ger TSO:er bättre möjligheter att balansera det nordiska elsystemet och att anpassa balanseringen till den europeiska målmodellen.

Automatiseringen av mFRR-energiaktiveringsmarknad är ett steg mot en områdesbaserad balansering med mFRR och därmed en förutsättning för att kunna ansluta till de europeiska handelsplattformarna.

mFRR viktig stödtjänst för balansering

Stödtjänsten mFRR har till uppgift att avlasta automatiska stödtjänster vid en obalans eller störning och återställa frekvensen till 50 Hz. Aktivering sker på begäran av Svenska kraftnät och full aktivering ska ske inom 15 minuter. Stora volymer mFRR aktiveras varje timme för att balansera det nordiska elsystemet.

Läs mer om mFRR.

Handeln med mFRR-energi förändras

Idag handlar de nordiska TSO:erna stödtjänsten mFRR via den nordiska marknaden som ofta kallas reglerkraftmarknaden. Aktiveringen i Sverige sker i huvudsak manuellt (via telefon).

En övergång till 15 minuters tidsupplösning kräver elektronisk beställning och automatiserade processer för urval och optimering. På den nya energiaktiveringsmarknaden kommer det förutom elektronisk beställning och nya budattribut vara möjligt med mindre budstorlek (1 MW).

Nordisk aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) matchar

Aktivering baseras på prognostiserade obalanser för varje elområde. TSO:erna skickar utifrån prognoserna in aktiveringsbehov till marknadsplattformen.

Där tar en så kallad aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) över och aktiverar de bud som är mest kostnadseffektivt (i prisordning, men med hänsyn till eventuella överföringsbegränsningar.

Nordisk AOF nödvändig brygga till europeiska plattformen Mari

Den nordiska AOF:en kommer att användas under en övergångsfas innan vi ansluter till den europeiska plattformen Mari i kvartal 2 2024. Det bedöms som en nödvändig bro mellan dagens manuella processer på en timme till full automatisering och integration i Mari med 15 minuters handelsenhet.

Anslutning till europeiska plattformar för balansering är ett krav i förordningen Balanshållning avseende el (EB).

Läs mer om europeisk marknadskoppling och Mari (länk).

Läs även hur handeln med mFRR-kapacitet förändras.

Aktörer behöver göra ändringar

Den nya energiaktiveringsmarknaden för mFRR-energi innebär förändringar i budformat med mera och därmed förändringar i aktörernas IT-system.

Tidplan för införande

Aktuell tidplan anger att automatisk nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR införs under kvartal 4 2022.

Läs mer på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via mejl: mfrr@svk.se.

Nordiskt samarbete

Införandet av gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Läs om det gemensamma arbetet för autmatiserad nordisk aFRR energiaktiveringsmarknad på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Granskad