Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Behov av reserver idag och i framtiden

Den potentiella affärsnyttan i att bidra med reserver är stor. Kraftsystemet behöver nya leverantörer av reserver, marknaderna för reserver växer och allt fler olika tekniker kan hjälpa till och upprätthålla ett stabilt kraftsystem.

Volymkrav för 2024

Här anges Svenska kraftnäts grundläggande behov för 2024. Beroende på utvecklingen kan ytterligare behov tillkomma.

  • FFR: Upp till 100 MW
  • FCR-N: 235 MW
  • FCR-D upp: Upp till 567 MW
  • FCR-D ned: Upp till 547 MW
  • aFRR upp: Upp till 106 MW
  • aFRR ned: Upp till 111 MW
  • mFRR CM upp: Upp till 300 MW
  • mFRR CM ned: Upp till 300 MW

Utbud på marknaderna för reserver

Sammanställning uppdelat på kraftslag

Framtida volymbehov

Marknaderna för reserver väntas växa de kommande åren och Svenska kraftnät har därför tagit fram en estimering av framtida volymbehov på kapacitetsmarknaderna för reserver för åren 2024-2026.

Läs mer om behoven

Mer information per reserv

FFR (snabb frekvensreserv)

Svenska kraftnät och övriga nordiska TSO:er ansvarar tillsammans för att säkra tillgång till en viss mängd snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR). Det nordiska behovet av FFR beror på nivån av rotationsenergi i systemet. 

Svenska kraftnät ansvarar för att avropa 35 % av det totala behovet av FFR i det nordiska kraftsystemet. Statnett ska avropa 39 %, Fingrid 18 % och Energinet 8 %.

Svenska kraftnät arbetar för att börja publicera prognoser för behovet av FFR vilka skulle kunna användas som underlag för leverantörer att ta fram budstrategier. Under tiden går det att använda Fingrids prognoser för Finlands behov av FFR som referens. Notera att Fingrids prognoser avser 18 % av det totala behovet.

Download datasets (fingrid.fi) Öppnas i nytt fönster

FCR (frekvenshållningsreserver)

Upphandling av FCR sker för årets samtliga timmar.

Uppdatering av upphandlingsvolymer för FCR sker huvudsakligen årsvis men då FCR-D ned är en ny reserv för 2022 trappas handeln av den upp kvartalsvis utifrån en bedömning av vilket utbud som finns tillgänglig under perioden.

För information om nordiska volymkrav för FCR under 2024 och vilka fördelningsnycklar som gäller för de nordiska länderna läs Beslut om upphandlingsvolym för frekvenshållningsreserver (FCR) för 2024.

Upphandling av FCR-D ned 2022-2024:

Kvartal 2022 2023 2024
Kvartal 1 75 MW 210 MW 365 MW
Kvartal 2 120 MW 255 MW 410 MW
Kvartal 3 120 MW 275 MW  
Kvartal 4 165 MW 320 MW  

Information om upphandlingen av FCR-D ned för Q3 2024, meddelas i juni.

Observera att volymkravet för FCR-D upp beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. Det maximala volymkravet är baserat på att Oskarshamn 3 är i full drift, vilket då innebär att dimensionerande fel i Norden är 1450 MW.

Observera att volymkravet för FCR-D ned beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. Det maximala volymkravet är baserat på att någon av utlandskablarna NSL eller Nordlink är i full drift, vilket då innebär att dimensionerande fel i Norden är 1400 MW.

Volymbegränsning för centralt styrd FCR placerad i kategori B Volymbegränsning för statisk FCR-D

aFRR (automatisk frekvensåterställningsreserv)

Det totala nordiska volymbehovet för aFRR är mellan 300 och 400 MW och dimensioneras utifrån frekvenskvalitet. Dimensioneringen utvärderas kontinuerligt och upphandling förläggs primärt till de timmar då balanseringen av kraftsystemet är mest utmanande. Aktuellt detaljerat upphandlingsschema hittar du på denna sida.

Fram till och med den 7 december 2022 är den svenska andelen av volymbehovet 105 MW när det nordiska behovet är 300 MW, och motsvarande 140 MW vid 400 MW nordiskt behov. 

Från och med uppstarten av den gemensamma nordiska marknaden den 8 december 2022, fördelas den svenska andelen av volymbehovet vidare ned per elområde. Det totala nordiska behovet är fortfarande 300-400 MW, men den svenska andelen har minskat något (andelen beräknas utifrån historiska obalanser).

Följande tabell anger fördelningen för Sveriges elområden från och med Q4 2023. 

Volym, MW
(nordisk total 300 / 400)

aFRR
uppreglering

aFRR
nedreglering
SE1 17/23 19/25
SE2 16/22 19/25
SE3 21/28 20/27
SE4 25/33 25/34
Totalt Sverige 79/106 83/111

Fördelningen mellan svenska elområden av volymbehovet för aFRR har uppdaterats till Q2, 2024. Volymbehovet är oförändrat jämfört med Q1, 2024 och jämfört med Q1, 2023 flyttas en del av volymbehovet från SE2 till SE3 och SE4. Siffrorna i tabellen är baserade på fördelning av total nordisk volym på 300 och 400 MW.

Information om upphandlingen för Q3, 2024 meddelas i juni 2024.

mFRR CM (manuell frekvensåterställningsreserv kapacitetsmarknad)

Den nationella mFRR kapacitetsmarknaden öppnade den 17 oktober 2023 med en maximal efterfrågan på 200 MW. Svenska kraftnät har därefter och kommer fortsätta öka upphandlad volym på kapacitetsmarknaden för mFRR under 2024 samt kommande år.

Vidare är kapacitetsupphandlingen uppdelad per elområde. Uppdelningen utvärderas kontinuerligt och upphandling förläggs primärt till de timmar då tillgången på reglerbud är lägre.

Information om vilka timmar som mFRR kapacitet upphandlas, finns i aktuellt detaljerat upphandlingsschema på denna sida.

Följande tabell anger fördelningen för Sveriges elområden från och med för Q2 2024. Utökningen sker i steg under kvartalet och fördelningen visas utifrån volymerna i juni.

Volym, upp till 600 MW

mFRR 
uppreglering

mFRR 
nedreglering
SE1 80 210
SE2 100 150
SE3 160 120
SE4 160 120
Totalt Sverige 500 600

Fördelningen mellan svenska elområden av volymbehovet för mFRR kapacitet har uppdaterats till Q2/2024. Fördelningen i tabellen ovan är baserade på en total volym om 600 MW. 

Information om upphandlingen för Q3/2024 kommer under andra kvartalet i 2024.

Upphandlingsscheman för aFRR och mFRR

Granskad