Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biologisk mångfald

Svenska kraftnät arbetar för att minska sin negativa påverkan på biologisk mångfald och gynna de hotade gräsmarksarter som trivs i kraftledningsgatorna.

Långsiktigt önskat läge 

Vid markintrång arbetar vi även för en bibehållen nivå av biologisk mångfald.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  • Svenska kraftnät har sedan många år tillbaka arbetat aktivt för att gynna artrika miljöer i våra kraftledningsgator genom anpassade skötselåtgärder.
  • Vi samverkar med andra aktörer för att skapa långsiktigt hållbar grön infrastruktur på landskapsnivå.
  •  Genom ett aktivt arbete med forskning och utveckling ökar vi kunskapen och möjligheten att i framtiden nå netto noll påverkan på biologisk mångfald.

Skötsel av kraftledningsgator gynnar hotade arter

Tack vare de återkommande röjningar av kraftledningsgatorna som måste göras av säkerhetsskäl skapas öppna marker som påminner om gamla tiders ängs- och betesmarker.

De så kallade patrullstigarna, som används när ledningarna ska inspekteras, röjs oftare än ledningsgatan i övrigt och marken hålls därför öppen och ljus och liknar på vissa ställen ängsmark. Särskilt där det är näringsfattigt och kalkrikt trivs många ängs- och gräsmarksarter som till exempel slåtterblommor, solvändor och olika dagfjärilar. Ledningsgatorna kan också fungera som spridningskorridorer för växter, fjärilar och andra insekter.

Läs mer om biologisk mångfald i våra kraftledningsgator

Samarbete med andra aktörer

Svenska kraftnät är en av flera myndigheter som samverkar inom regeringsuppdraget ”Grön infrastruktur”. Svenska kraftnät deltar också i ”Samverkansgruppen för biologisk mångfald i infrastrukturens gräsmarker” tillsammans med Trafikverket, Swedavia, andra nätägare, ArtDatabanken, SLU, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och representanter för länsstyrelserna.

Genom att lyfta blicken och arbeta med grön infrastruktur tillsammans med andra aktörer kan vi skapa långsiktigt hållbara landskap och vända den negativa trenden med en minskad biologisk mångfald i Sverige.

Mer om vad grön infrastruktur är och vad du kan bidra med på Naturvårdsverkets webbplats och i länsstyrelsernas kartverktyg. 

Grön infrastruktur på Naturvårdsverkets webbplats

Länsstyrelsens kartverktyg: Nationella kartskikt med värdetrakter

Koppling till Agenda 2030 

Vårt arbete med biologisk mångfald bidrar till FN:s globala mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Vårt arbete med biologisk mångfald bidrar till FN:s globala mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.