Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utredningskorridor vald

Svenska kraftnät planerar nya transmissionsnätsledningar i Västeråsområdet för att möjliggöra ökad överföring av el från norra till södra Sverige samt ökat effektuttag i Mälardalen. För att hitta en placering för de nya ledningarna har framkomlighetsstudier gjorts. Efter vidare utredningar och dialog med berörda myndigheter har en cirka 300-2000 meter bred utredningskorridor valts för vidare arbete.

Information om den aktuella utredningskorridoren för Bysingsberg-Munga har i dagarna skickats ut till de fastigheter som befinner sig inom eller i direkt närhet av korridoren. Den andra sträckan som planeras mellan Munga och Hamra skickas information ut till berörda fastighetsägare i mitten av mars 2022.

Planerade ledningsprojekt i Västeråsområdet

Bysingsberg - Munga

Ny 400 kV luftledning mellan Bysingsberg och station Munga i Västmanlands län. Station Munga är en helt ny station som planeras för att kunna ta emot anslutande ledningar.

Munga - Hamra

Ny 400 kV luftledning mellan den planerade stationen i Munga i Västerås kommun och befintligt station Hamra i Enköpings kommun. Information till berörda fastighetsägare i det projektet kommer skickas ut inom kort.

Myndighetsdialog genomfördes inför vald utredningskorridor

Under 2021 genomförde Svenska kraftnät myndighetsdialog där flera utredningskorridorer som identifierats i en framkomlighetstudie presenterades för berörda myndigheter. Under myndighetsdialogen tog vi in synpunkter, hade dialogmöten och gjorde intresseavvägningar mellan de olika utredningskorridorerna. Utöver teknik, byggbarhet och driftsäkerhet tog vi hänsyn till olika intressen såsom natur-, kulturmiljö, landskapsbild, kommunal planering, Försvarsmakten samt människors hälsa och miljön.

Fördelarna med vald korridor är bland annat att sträckan i mindre utsträckning än andra alternativ påverkar känsliga arter, i hög grad undviker boendemiljöer samt att sträckan är kortare, vilket ger ett mindre markintrång.

Den aktuella utredningskorridoren syns i kartan nedan men även på sidan ”Dokument och kartor” på projektets webbplats. 

En karta som visar vald utredningskorridor mellan Bysingsberg och Munga.

Utredningskorridoren som är aktuell för vidare utredning (grön). Mer detaljerade kartor kommer att presenteras i samrådsunderlaget.

Processen för att hitta en lämplig sträckning

För att hitta en placering för de nya ledningarna har framkomlighetsstudier gjorts för att identifiera möjliga områden. Efter vidare utredningar och dialog med bland andra kommuner, länsstyrelser och försvaret har en cirka 300-2000 meter bred utredningskorridor valts för vidare arbete. Inom den valda korridoren kommer en föreslagen sträckning att tas fram som vi sedan samråder om. I samrådet har fastighetsägare, närboende och ytterligare intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara av värde för valet av sträckning. Ledningsgatans slutliga bredd är cirka 50 meter.

Sträckningsförslaget kommer att presenteras tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare och intressenter samt tillgängliggörs på webben.

Samråd med fastighetsägare i april 2022

Vi räknar med att skicka ut samrådsunderlagen i april 2022 och sedan startar samrådet där de som vill har möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen. I samband med samrådet planerar Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om de planerade ledningarna.

Preliminär tidplan för ledningsprojekten i Västerås

Myndighetsdialog om utredningskorridorer 2021
Samråd om sträckningsförslag samt informationsmöten 2022
Inlämnande av koncessionsansökan 2023
Koncessionsbeslut Ei 2025
Byggstart 2027
Drifttagning av nya ledningar 2028

Projekten är en del av Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet.

Välkommen att höra av dig

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projekten. Du hittar alltid den senaste informationen om projekten på: www.svk.se/nordsyd

Du hittar respektive projekt under Pågående projekt i Västeråsbenet.