Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompletterande samråd för delsträckan Markeby-Överby

Svenska kraftnät bjuder in till kompletterande samråd gällande en ny utredningskorridor mellan Markeby i Upplands Bro kommun till Överby station. I samband med det hålls ett digitalt samrådsmöte 7 mars med mer information om den nya utredningskorridoren och det kompletterande samrådet.

Ta del av samrådsunderlaget

Svenska kraftnät har tagit fram ett samrådsunderlag för det kompletterande samrådet där vi redogör för de nya sträckningsalternativen. Samrådsunderlaget finns tillgängligt under sidan” Dokument och kartor”. Önskar ni ett utskrivet exemplar skickat till er vänligen kontakta Maria Stenkvist, delprojektledare Tillstånd.

Välkomna på digitalt samrådsmöte 7 mars

Vi håller ett digitalt samrådsmöte mån 7 mars kl. 17.00-18.00 där representanter från Svenska kraftnät kommer att ge information om den nya utredningskorridoren och svara på frågor. Syftet med mötet är att ge er mer information och underlag för era skriftliga yttranden avseende våra planer. Mer information och länk till mötet kommer att publiceras på webbplatsen inför mötesdagen. 

Lämna era yttranden senast 1 april

Ni är välkommen att lämna in yttranden märkta med dnr 2019/68 senast den 1 april 2022 till registrator@svk.se alternativt till postadress: Svenska kraftnät, Att. Maria Stenkvist, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Alla yttranden är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete.

Bakgrund till det kompletterande samrådet

Tidigare i processen, under 2019, har en myndighetsdialog genomförts som omfattade flera utredningskorridorer. Därefter har flera utredningar genomförts för att kunna välja utredningskorridor att hålla samråd om. För Hamra-Överby genomfördes ett första avgränsningssamråd april-juni 2020. Med anledning av att Försvarsmakten i samrådet hävdat påtaglig skada på deras riksintressen tog Svenska kraftnät fram ett alternativt sträckningsförslag för delsträckan Kolsta-Björkudden-Skråmstatorp. Ett kompletterande samråd genomfördes under september till november 2020 avseende denna delsträcka.

Vid det kompletterande samrådet framförde Försvarsmakten att de även motsätter sig att den planerade ledningen uppförs över deras riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält. Med anledning av det har Svenska kraftnät nu tagit fram en ny sträckning för delsträckan Markeby-Överby station, som det kompletterande samrådet gäller.

Kort om utbyggnadsförslaget

Utbyggnadsförslaget i det kompletterande samrådsunderlaget utgörs av en cirka 20-25 km lång sträcka från Markeby i Upplands Bro kommun till Överby station i Sollentuna kommun. Korridoren löper från Markeby i befintlig ledningsgata söderut fram till Norränge där den viker av söderut. Söder om samhället Näshagen  i höjd med Lejondalssjön delar sig korridoren i två alternativa sträckningar, alternativ A och B. I alternativ A viker ledningen av söderut och följer Lejondalssjöns västra sida och rundar sjön parallellt med E18 för att strax innan Brunna samhälle vika av österut. I alternativ B passerar ledningen österut över Lejondalssjön och passerar på östra sidan av sjön genom naturreservatet Lejondal. Båda alternativen och utredningskorridoren fortsätter sedan österut och korsar Kungsängens Golfklubb. I höjd med Brunna samhälle föreslås ledningen grävas ned. Markförlagd ledning kommer sedan att anläggas österut genom sjön Mälaren för att öster om Mälaren återigen blir luftburen och ansluta till station Överby

Delsträckan löper genom ett skogslandskap med inslag av jordbrukslandskap och alternativ B passerar även över sjön Lejondalssjön. Kommunerna som berörs är Upplands-Bro kommun, Järfälla kommun samt Upplands Väsby kommun, alla belägna i Stockholms län.

Se karta nedan och mer utförlig beskrivning avseende utformning och miljöpåverkan i samrådsunderlag.

Karta ny utredningskorridor Markeryd-ÖverbyarkeryÖversiktlig karta med hela föreslagen sträcka mellan Hamra-Överby och aktuell utredningskorridor markerad med lila (länk för större bild) (.png) Öppnas i nytt fönster

Om samrådsprocessen

För att bygga eller använda elledningar i Sverige krävs tillstånd (nätkoncession) från Energimarknadsinspektionen. Innan en koncessionsansökan tas fram måste  samråd hållas med de som kan bli särskilt berörda av ledningen, till exempel närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av ledningen. Syftet med samrådet är att ge myndigheter, berörda kommuner, organisationer, fastighetsägare, allmänheten samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig om förslaget.

Samrådet omfattar den planerade ledningens lokalisering, omfattning och utformning och de miljöeffekter som ledningen kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Läs mer om samrådsprocessen på www.svk.se/samrad

Vad händer efter samrådet?

Efter att Svenska kraftnät har tagit del av de yttranden som har kommit in under samrådet kommer dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan om nätkoncession och publiceras även på vår hemsida. Detta sker ungefär två månader efter att samrådet avslutats. Efter det kommer vidare utredningar ske, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att arbetas fram och ett beslut om koncessionslinje ska fattas. I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer vi närmare att studera det valda sträckningsalternativet och den planerade ledningens placering inom utredningskorridoren utifrån inkomna synpunkter och ytterligare underlag.

För ytterligare information kontakta gärna:

  • Maria Stenkvist, delprojektledare tillstånd
    010-475 80 04, Maria.Stenkvist@svk.se

  • Susanna Backström, projektledare Hamra-Överby
    010-475 85 91, Susanna.Backstrom@svk.se

  • Nina Vesterli, delprojektledare markåtkomst
    010 475 98 32, Nina.Vesterli@svk.se