Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hamra-Överby:
Frågor och svar

Följ projektet via

Varför behövs den här kraftledningen?

Hamra-Överby planeras för spänningsnivån 400 kV och bidrar till att öka kapaciteten i transmissionsnätet och trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Elförbindelsen ersätter den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna. Tillsammans med andra nätförstärkningar bidrar den nya kraftledningen till att öka överföringskapaciteten och säkra elleveranserna. Möjligheten att göra planerade avbrott på transmissionsnätet utan att andra elförbindelser överbelastas förbättras också.

Hur väljer ni sträckning?

Vi gör en samlad bedömning från inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget innebär minst intrång efter att flera aspekter sammanvägts. Dessa är boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi, driftsäkerhet samt att det går att bygga rent tekniskt. Det innebär att vi kan välja en sträckning som visserligen kan ge en viss negativ påverkan på en plats, men som sammantaget är lämpligast jämfört med andra alternativ. Det minst dåliga alternativet väljs.

Hur lång blir den nya ledningen?

Utredningskorridoren är cirka 50 km lång.

Var planeras den nya ledningen att byggas?

Förslaget berör kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna.

Utredningskorridoren följer till stor del befintliga ledningsgator för Svenska kraftnäts befintliga ledningar. Längs två delsträckor går den planerade ledningssträckningen i ny mark. Luftledning ersätter den befintliga 220 kV-ledning som går mellan transmissionsnätstationerna Hamra och Överby idag.

Varför inte följa befintliga ledningar efter hela sträckan för att undvika nya intrång?

Det finns flera anledningar till det. En viktig anledning till att inte följa den befintliga ledningsgatan hela vägen mellan Hamra och Överby är att den längs vissa sträckor ligger nära befintlig bebyggelse. Där vill projektet hitta andra lösningar för att inte påverka dessa bostäder.

En annan anledning är att Försvarsmakten har hävdat påtaglig skada på deras riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält om den nya ledningen skulle gå över området, där den befintliga ledningen går idag. Eftersom Försvarets verksamhet är ett riksintresse, vilket transmissionsnätet inte är, är deras intressen överordnade.

Vilken typ av stolpar får den nya ledningen?

Slutliga valet av stolpar kommer att göras efter detaljprojekteringen, i ett senare skede efter att vi fått tillstånd (koncession) för ledningen. Vår vanligaste stolptyp är portalstolpen (A-och B-stolpe) och vinkelstolpar. I detta projekt blir även korsningsstorn (över sjöpassager) samt eventuellt sambyggda julgranar aktuella.

Varför byter ni inte bara ut den gamla luftledningen mot en ny i samma sträckning?

Den nya förbindelsen planeras som 400 kV till skillnad mot dagens 220 kV-ledning. Eftersom vi planerar en helt ny elförbindelse med en högre spänningsnivå söker vi om nytt tillstånd (koncession) och i och med det utreder vi även andra alternativa korridorer och tekniska lösningar. De gamla stolparna klarar inte de krav och förutsättningar som ställs för den högre spänningsnivån och är dessutom gamla.

Vad behöver ni göra vid stationerna Hamra och Överby?

Stationen Hamra byggs ut inom det befintligt stationsområde så att planerad 400 kV-ledning kan anslutas. En ny stamnätsstation i Överby planeras inom en befintlig fastighet tillsammans med Vattenfalls befintliga regionnätsstation.

Vad är ett samråd?

Genom samrådet vill vi få synpunkter och detaljerad information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Inför samrådet tas ett samrådsunderlag fram där föreslagen ledningssträckning presenteras och som blir tillgängligt för de som berörds av förslaget. Utöver berörda fastighetsägare och allmänheten ingår myndigheter, föreningar och övriga aktörer i samrådet.

Vad händer efter samrådet?

Vi sammanställer då de yttranden som kommit in under de två genomförda samråden i  samrådsredogörelser och bemöter dessa. De inkomna synpunkterna används för att välja en slutlig sträckning. Vi tar även fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas den ansökan om tillstånd (koncession) som skickas till Energimarknadsinspektionen.

Vilken ersättning får jag om ni bygger på min fastighet?

Du får en engångsersättning. Vi gör en bedömning av hur mycket marknadsvärdet på din fastighet minskar till följd av luftledningen. Du får ersättning för det minskade marknadsvärdet plus ett påslag på 25 procent. Vi ersätter också skador som uppstår när ledningen byggs. Mer information om ersättningar kan du läsa på vår webbplats www.svk.se/ersattning

Vad får jag för andra ersättningar?

På de fastigheter där vi behöver göra en förundersökning erbjuder vi fastighetsägaren en ersättning på 3000 kr. En intrångsvärdering görs där luftledningen byggs och fastighetsägaren får en intrångsersättning som baseras på aktuella normer. Exempel på andra ersättningar som kan bli aktuella är ersättning för nyttjanderätt av väg, tillfälliga skador och företags- eller miljöskada. Svenska kraftnät står även för ombudskostnader. Mer information om ersättningar finns på sidan www.svk.se/ersattning

Kontaktar ni mig innan ni börjar undersöka på min fastighet?

Ja vi kontaktar berörd fastighetsägare innan vi gör undersökningar. Först och främst görs det via brev men även muntlig avstämning förekommer.

Vad händer om fastighetsägare inte skriver på MFÖ (medgivande om förundersökning)?

Om vi inte kan komma överens ansöker vi om förundersökningstillstånd (s.k. resolution) hos Länsstyrelsen.

Vad händer om fastighetsägare väljer att inte skriva på avtal om markupplåtelse?

Om vi inte kan komma överens med fastighetsägaren om markupplåtelse och ersättning lämnar vi över frågan till Lantmäteriet för beslut. Vi strävar dock alltid efter att komma överens med fastighetsägare.

Hur kommer jag som bor i närheten att påverkas av bygget?

Byggnationen planeras starta år 2026 och pågå under ca 3 år, förutsatt att vi får alla tillstånd som krävs för att bygga ledningen. Som grund beror påverkan på vilket arbete som ska utföras. Arbetet kan bestå av tunga transporter, sprängningar och buller eller att vissa vägar kan ha begränsad framkomlighet under byggtiden, detta är exempel på saker som kan vara störande. Vi strävar självklart efter att påverka så lite som möjligt.

Kan ni riva andra luftledningar i och med att ni förstärker nätet med den här elförbindelsen?

Ja, en 220 kV-ledning kommer att rivas och ersättas av denna 400 kV-ledning.      

 

 

 

Granskad