Rapporter och remissvar


558 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten

2017-12-12 932 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer

2017-12-11 320 kB
Systemutvecklingsplan 2018-2027

2017-12-01 34841 kB
Remissvar med anledning av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.

2017-11-30 770 kB
Promemoria (Ds 2017:54) En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

2017-11-30 338 kB
Promemoria (Ds 201743) Konsultation i frågor som rör det samiska folket.

2017-11-20 2030 kB
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-09 332 kB
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

2017-10-24 527 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Ny modell för elmarknaden

2017-10-23 5007 kB
FCP Project Summary report (eng)

Related documents.

2017-10-13 728 kB
Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd inför 2018

2017-10-04 346 kB
Promemoria (Ds 2017.21) Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2017-10-03 406 kB
Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft

2017-09-27 2734 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008.463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2017-09-25 337 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning.

2017-09-22 361 kB
Betänkande av Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) — Vem har ansvaret?

2017-09-20 2292 kB
Remissvar avseende tilläggsuppdrag gällande Kommunikation för vår gemensamma säkerhet — ansvarsfrågor och samordning

2017-09-19 700 kB
Remiss av uppdrag om den straffrättsliga regleringen avseende obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

2017-09-18 312 kB
Delbetänkande 2016/17:URF1, Översyn av Riksrevisionen -grundlagsfrågor

2017-09-12 339 kB
Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

2017-09-05 369 kB
Granskad