Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbudslista kemikalier

Med förbjudna ämnen menas sådana ämnen som inte får förekomma i produkter som används eller köps in av beställaren eller till beställarens verksamhet. Med begränsade ämnen avses sådana som enbart får förekomma i vissa användningsområden. För begränsade ämnen ska aktivt arbete ske för att hitta alternativ utan dessa ämnen.

Kraven i Svenska kraftnäts förbudslista är kopplade till kemikalier som
används inom Svenska kraftnäts verksamhet. Kraven gäller vid genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, förrådsverksamhet, konsulttjänster inom planering och projektering samt andra likartade uppdrag.

Kraven gäller även för produkter och utrustning som levereras till Svenska kraftnät.

Teknisk riktlinjer TR13-04-02: Svenska kraftnäts förbudslista för kemikalier (pdf, 533 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Lista över förbjudna ämnen

Ämne CAS Exempel på användning  Risk
Akrylamid 79-06-01 Byggplastprodukter CMR
Antracen 120-12-7 Träskyddsbehandling PBT
Arsenik och dess föreningar Samtliga Träskyddsmedel, bekämpningsmedel, metall i legeringar CMR
Bisfenol A 80-05-7 Stabilisering, bindemedel i plaster Hormonstörande 
Borsyra

10043–35-3,

11113–50-1

Flamskyddsmedel, antiseptisk förmåga CMR
Ftalater
Bensylbutylftalat (BBP)
Dibutylftalat (DBP)
Di(2-etylhexyl)ftlatat
(DEHP)
Diisobutylftalat (DIBP)
85-68-7,
84-74-2,
117-81-7
84-69-5
Mjukgörare i plastprodukter, lim, tätningsmedel. CMR
2,2'-dichloro-4,4'-
methylenedianiline
(MOCA)
101-14-4 Härdare/vulkningsmedel i hartser och polymerer vid till exempel plast och gummitillverkning.  CMR
Hexabromcyklodo-dekan (HBCDD) 25637–99-4,
3194-55-6,
134237-51-7,
134237-50-6,
134237-52-8
Flamskyddsmedel i elektronik med mera. CMR
Hexaklorbensen (HCB) 118-74-1 Bekämpningsmedel. CMR
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) Flera exempel 85535–84-8 Förekommer i färger och fogmassor, kyl- och smörjmedel, plast och gummi, tätningsmedel, skäroljor, skärvätskor. PBT
Natriumborater 1303-96-4,
12179–04-3,
1330-43-4
Träskyddsmedel, desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, medel för metallbearbetning, rengöringsmedel med mera. CMR
Nonylfenol

Samtliga, exempel
25154-52-3,
104-40-5,
90481-04-2,
84852-15-3

Ytaktiv agens. Hormonstörande
Nonylfenoletoxilater

Samtliga,
exempel
26027-38-3,
9016-45-9,
27087-87-0,
37205-87-1,
68412-54-4

Ytaktiv agens, korrosionshämmare. Hormonstörande
Organiska fosfater
- Tri (2-kloroetyl) fosfat (TCEP)
115-96-8 Additivt flamskyddsmedel till plast. Flamskyddade färger lacker, plast och limmer. Miljöfara
Pentaklorfenol (PCP) 87-86-5,
131-52-2
Ytbehandling och impregnering av trä. CMR
Perfluorerade ämnen
- Perfluoroktylkarboxylat  (PFOA)
- Perfluoroktylsulfonat (PFOS)
Alla perfluorokarboxylater  med
kolkedjor längre än 6 kol (C6)
Impregneringsmedel, polishers, brandsläckningsskum, färg, tätningslister. Miljöfara, CMR
Polybromerade difenyletrar (PBDE) Samtliga, exempel
1163-19-5,
32534–81-9,
32536–52-0
Flamskyddsmedel i plast och textilier. Miljöfara
Tennorganiska föreningar Samtliga Träskyddsmedel, tätningsmedel, lim, fogmassor och lacker CMR, Miljöfara
Klorfluorkarboner (CFC) Samtliga Köldmedier i kylanläggningar Miljöfara
Dinitrotoluen Samtliga, ex
25321-14-6,
121-14-2,
606-20-2
Finns i plast och gummi, i sprängämnen. CMR
Glykoletrar
2-Etoxietanol
2-Metoxietanol
2-Etoxietylacetat
2-Metoxietylacetat
110-80-5,
109-86-4,
111-15-9,
110-49-6
Färg, lim, rengöring med mera CMR
Halonföreningar
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402

353-59-3,
75-63-8,
124-73-2

Brandsläckningsutrustning Miljöfara
Klorfluorkolväten (HCFC) Samtliga Lösningsmedel, skumningsmedel Miljöfara

Lista över begränsade ämnen

Ämne CAS Tillåtna användningsområden Risk
Antracenolja 90640–80-5,
90640–81-6,
91995–15-2
Kreosot för impregnering av sliprar och stolpar,
Bitumen för asfaltsbeläggning.
CMR, PBT
Bensen 71-43-2 Drivmedel miljöklass 1 får innehålla halter av ämnet enligt Drivmedelslag 2011:319. CMR
Benso(a)pyren 50-32-8

Kreosotsliprar och stolpar,
Asfaltsbeläggning.

CMR
Bly och dess föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU och direktiv 2006/66/EG,
Sprängkapslar.
CMR, Miljöfara
Kadmium och dess föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU och direktiv 2006/66/EG. CMR, Miljöfara
Krom (VI) föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU. CMR, Miljöfara
Kvicksilver och dess föreningar Samtliga Enligt direktiv 2011/65/EU. Toxisk, Miljöfara
Granskad