Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområdesöversyn

Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk.

Arbetet är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras.

Översynen styrs av EU:s gemensamma regelverk

Kraftsystemet är under ständig förändring. Det innebär att förutsättningarna för indelningen i elområden förändras. EU har därför beslutat om att översyn av elområdesindelningen i Europa ska ske återkommande.

EU:s regelverk styr hur genomförandet av översynen ska gå till. Arbetet ska också godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Om de inte kommer överens i en fråga så överlämnas den till ACER för beslut. Processen kräver samordning på flera nivåer och arbetet bedrivs samtidigt på europeisk, nordisk och svensk nivå.

Korrekt och transparent områdesindelning

Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär bland annat:

  • en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet de finns.
  • förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar i överföringssystemet.
  • förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av kraftsystemet.

Tidplanen styrs av godkännandeprocessen inom EU

För att inleda elområdesöversynen krävs besluts av tillsynsmyndigheterna om den gemensamma metoden för översynen och vilka alternativa elområden som ska utredas. Båda dessa beslut har hänvisats till ACER, som fattade beslut om metoden i november 2020. Beslut om utredningsförslagen förväntas komma under första halvan av 2022. Därefter har Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem ett år på sig att slutföra översynen.

Arbetet ska resultera i ett gemensamt förslag om att ändra eller bibehålla nuvarande elområden. Förslaget lämnas till alla berörda medlemsstater eller deras utsedda tillsynsmyndigheter.

Arbetet hittills - gemensamt metodförslag

Svenska kraftnät tog tillsammans med övriga systemansvariga i Europa fram ett förslag på gemensam metod som lämnades till tillsynsmyndigheterna i oktober 2019 och kompletterades i februari 2020. I samband med detta lämnade vi även in förslag på alternativa områden att utreda vidare.

Omfattande analyser ska ge beslutsunderlag

Som en del av översynen ska Svenska kraftnät utreda och analysera alternativa elområdesindelningar.

Svenska kraftnät har tidigare, utifrån förekomsten av strukturella överbelastningar i transmissionsnätet, föreslagit tre alternativa indelningar för utredning:

  • Ett nytt elområde för Storstockholm.
  • Sammanslagning av dagens SE3 och SE4.
  • Sammanslagning av dagens SE1 och SE2.

Under själva översynen kommer de olika alternativen att analyseras mer detaljerat, exempelvis utifrån samhällsekonomiska nytta och påverkan på driftsäkerhet. Analysen ska göras utifrån en gemensamt beslutad metod.

Slutligt beslut om vilka indelningar som ska analyseras kommer att tas av EU:s övergripande tillsynsmyndighet ACER (The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Svenska kraftnät fortsätter under 2021 med att arbeta fram ytterligare underlag för detta beslut.

Aktörer viktiga för genomförandet

En eventuellt förändrad elområdesindelning kommer att påverka förutsättningarna för elmarknadens aktörer. Det är därför viktigt med en god dialog där aktörerna har tillgång till relevant information och möjlighet att vara med och lämna synpunkter.

Svenska kraftnät kommer att bjuda in till informationsmöten om arbetet med elområdesöversynen. En konsultation kommer även att hållas sex månader efter att översynen inletts. Mer information om aktörsmöten och konsultationen kommer att publiceras löpande.

Kontakt gällande elområdesöversynen

Har du frågor om elområdesöversynen och arbetsprocessen? Mejla vår funktionsbrevlåda: elomradesoversyn@svk.se.

Läs mer

Information från tillsynsmyndigheterna

Regelverket för elområdesöversyn

Tidigare nyheter om elområdesöversyn

Granskad