Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområdesöversyn

Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk.

Arbetet är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras.

Översynen styrs av EU:s gemensamma regelverk

Kraftsystemet är under ständig förändring. Det innebär att förutsättningarna för indelningen i elområden förändras. EU har därför beslutat om att översyn av elområdesindelningen i Europa ska ske återkommande.

EU:s regelverk styr hur genomförandet av översynen ska gå till. Arbetet ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Om de inte kommer överens i en fråga så överlämnas den till EUs byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) för beslut. Processen kräver samordning på flera nivåer och arbetet bedrivs samtidigt på europeisk, nordisk och svensk nivå.

Arbetet är ett steg mot EUs inre marknad för el och styrs av EU:s regelverk, bland annat artikel 32 i förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) och Elmarknadsförordningens artikel 14. Regelverket anger bland annat hur den gemensamma elområdesöversynen ska gå till och vilken instans som fattar beslut om vad.

Korrekt och transparent områdesindelning

Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär bland annat:

  • en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet de finns.
  • förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar i överföringssystemet.
  • förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av kraftsystemet.

Tidplanen styrs av godkännandeprocessen inom EU

För att inleda elområdesöversynen krävs besluts av tillsynsmyndigheterna om den gemensamma metoden för översynen och vilka alternativa elområden som ska utredas. Båda dessa beslut har hänvisats till ACER. När ACER fattat sina beslut har Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem (Transmission System Operators, TSO) har nu ett år på sig att genomföra översynen. Arbetet ska resultera i ett gemensamt förslag om att ändra eller bibehålla nuvarande elområden.

Arbetet och processen hittills

Vad händer nu?

Svenska kraftnät och övriga TSO:er i Europa har nu ett år på sig att genomföra elområdesöversynen. Under själva översynen kommer de olika alternativen att analyseras mer detaljerat, exempelvis utifrån samhällsekonomiska nytta och påverkan på driftsäkerhet.

Elområdesöversynen ska resultera i ett förslag om indelning i elområden, antingen att behålla befintlig indelning eller att införa ny elområdesindelning. Översynen betyder alltså inte att nuvarande elområdesindelning automatiskt förändras.

Tidsplanen för den gemensamma europeisk elområdesöversynen har förskjutits, preliminärt till kvartal 3, 2024. Svenska kraftnät och övriga nordiska TSO:er har dock fortsatt som mål att kunna leverera resultat för Norden i februari 2024, inklusive vår rekommendation för de svenska elområdena.

För studien som helhet kommer det färdigställas en gemensam rapport.

Förslaget ska lämnas till alla berörda medlemsstater eller deras utsedda tillsynsmyndigheter. För Sveriges del ser det ut som att den nationella beslutsinstansen blir regeringen.

Om det skulle bli ett beslut om en förändring av elområden kan förändringen vara genomförd som tidigast under 2027.

Aktörer viktiga för genomförandet

En eventuellt förändrad elområdesindelning kommer att påverka förutsättningarna för elmarknadens aktörer. Det är därför viktigt med en god dialog där aktörerna har tillgång till relevant information och möjlighet att vara med och lämna synpunkter.

Svenska kraftnät kommer att bjuda in till informationsmöten om arbetet med elområdesöversynen. Det ska också göras en EU-gemensam konsultation med fokus på de utvärderingskriterier som kopplar till marknadslikviditet och transaktionskostnader samt övergångskostnader. Konsultationen planeras till hösten 2023.

Det senaste aktörsmötet hölls den 14 november 2022. Mer information finns på eventsidan under Möt Svenska kraftnät

Mer information om aktörsmöten och konsultationen kommer att publiceras löpande.

Kontakt gällande elområdesöversynen

Har du frågor om elområdesöversynen och arbetsprocessen? Mejla vår funktionsbrevlåda: elomradesoversyn@svk.se.

Mer information

Granskad