Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområdesöversyn

Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk.

Arbetet är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras.

Översynen styrs av EU:s gemensamma regelverk

Kraftsystemet är under ständig förändring. Det innebär att förutsättningarna för indelningen i elområden förändras. EU har därför beslutat om att översyn av elområdesindelningen i Europa ska ske återkommande.

EU:s regelverk styr hur genomförandet av översynen ska gå till. Arbetet ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Om de inte kommer överens i en fråga så överlämnas den till EUs byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) för beslut. Processen kräver samordning på flera nivåer och arbetet bedrivs samtidigt på europeisk, nordisk och svensk nivå.

Arbetet är ett steg mot EUs inre marknad för el och styrs av EU:s regelverk, bland annat artikel 32 i förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) och Elmarknadsförordningens artikel 14. Regelverket anger bland annat hur den gemensamma elområdesöversynen ska gå till och vilken instans som fattar beslut om vad.

Korrekt och transparent områdesindelning

Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär bland annat:

  • en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet de finns.
  • förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar i överföringssystemet.
  • förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av kraftsystemet.

Tidplanen styrs av godkännandeprocessen inom EU

För att inleda elområdesöversynen krävs besluts av tillsynsmyndigheterna om den gemensamma metoden för översynen och vilka alternativa elområden som ska utredas. Båda dessa beslut har hänvisats till ACER. När ACER fattat sina beslut har Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem (Transmission System Operators, TSO) har nu ett år på sig att genomföra översynen. Arbetet ska resultera i ett gemensamt förslag om att ändra eller bibehålla nuvarande elområden.

Arbetet och processen hittills

Oktober 2022: Underlag för att se vilka noder som kommer att tillhöra respektive elområde

Nu får intressenter tillgång till stödmaterial för att se vilka noder som kommer att tillhöra respektive elområde enligt ACERS förslag.

Augusti 2022: Beslut om vilka alternativa elområden som ska analyseras i elområdesöversynen

I augusti 2022 fattade ACER beslut om vilken metod som ska användas för elområdesöversynen.

ACERs beslut om alternativa elområden att analysera och alla bilagor till beslutet (engelska) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät och övriga nordiska TSO:ers förslag om alternativa elområden att utreda vidare lämnades till tillsynsmyndigheterna samtidigt som förslaget om metod för elområdesöversynen.

Förslagen om alternativa elområden ska utgå från fastställda kriterier om förekomst av strukturella överbelastningar transmissionsnätet. Svenska kraftnät föreslog tre alternativa indelningar för utredning:

  • Ett nytt elområde för Storstockholm.
  • Sammanslagning av dagens SE3 och SE4.
  • Sammanslagning av dagens SE1 och SE2.

Tillsynsmyndigheterna kunde som tidigare nämnt inte enhälligt godkänna TSO:ernas förslag och överlämnade till ACER att fatta beslut om metod och alternativa elområden.

ACER begärde in ytterligare underlag i form av så kallade nodprissimuleringar. Nodprissimuleringarna innebar att varje nod i transmissionsnätet modellerades som ett eget elområde. Detta innebär att ta hänsyn till alla relevanta överföringsbegränsningar i marknadskopplingen resulterar i att information om det lokala värdet av energi i varje nod. Resultaten av nodprissimuleringarna levererades till ACER och användes sedan för att kartlägga förekomst av strukturella flaskhalsar i transmissionsnätet, det vill säga var det var vara intressant att utreda en ny elområdesgräns.

Den europeiska samarbetsorganisationen för systemansvariga för elöverföringssystem ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) publicerade i juni 2022 en rapport om det ytterligare underlag vi lämnat in till ACER.

Rapporten finns för nedladdning på engelska via ENTSO-Es webbplats: Report on the Locational Marginal Pricing. Study of the Bidding Zone Review Process (.pdf) Öppnas i nytt fönster

November 2020: Gemensam metod för elområdesöversynen godkänd

I november 2020 fattade ACER beslut om vilken metod som ska användas för elområdesöversynen.

Beslutad metod för gemensam europeisk elområdesöversyn (engelska) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

De europeiska TSO:erna lämnade sitt gemensamma förslag om metod, antaganden och scenarion för den kommande översynen av elområden till tillsynsmyndigheterna i oktober 2019. Förslaget kompletterades i februari 2020 på tillsynsmyndigheternas begäran.

Tillsynsmyndigheterna kunde inte enhälligt godkänna TSO:ernas förslag och överlämnade till ACER att fatta beslut om metod och alternativa elområden.

Vad händer nu?

Svenska kraftnät och övriga TSO:er i Europa har nu ett år på sig att genomföra elområdesöversynen. Under själva översynen kommer de olika alternativen att analyseras mer detaljerat, exempelvis utifrån samhällsekonomiska nytta och påverkan på driftsäkerhet.

Elområdesöversynen ska resultera i ett förslag om indelning i elområden, antingen att behålla befintlig indelning eller att införa ny elområdesindelning. Översynen betyder alltså inte att nuvarande elområdesindelning automatiskt förändras.

Förslaget ska lämnas till alla berörda medlemsstater eller deras utsedda tillsynsmyndigheter. För Sveriges del ser det ut som att den nationella beslutsinstansen blir regeringen.

Om det skulle bli ett beslut om en förändring av elområden är en rimlig uppskattning att förändringen kan vara genomförd som tidigast under 2025.

Aktörer viktiga för genomförandet

En eventuellt förändrad elområdesindelning kommer att påverka förutsättningarna för elmarknadens aktörer. Det är därför viktigt med en god dialog där aktörerna har tillgång till relevant information och möjlighet att vara med och lämna synpunkter.

Svenska kraftnät kommer att bjuda in till informationsmöten om arbetet med elområdesöversynen. En konsultation kommer även att hållas sex månader efter att översynen inletts. Mer information om aktörsmöten och konsultationen kommer att publiceras löpande.

Nästa aktörsmöte hålls den 14 november 2022

Den 14 november kl. 10-12 håller Svenska kraftnät håller ett webbinarium för intressenter med statusuppdatering om den pågående elområdesöversynen.

Mer information finns på eventsidan under Möt Svenska kraftnät

Kontakt gällande elområdesöversynen

Har du frågor om elområdesöversynen och arbetsprocessen? Mejla vår funktionsbrevlåda: elomradesoversyn@svk.se.

Mer information

Information från tillsynsmyndigheterna

Regelverket för elområdesöversyn

Tidigare nyheter om elområdesöversyn

Granskad