Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområdesöversyn

Nu görs en gemensam översyn av indelningen av elområden i Europa. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk.

Arbetet är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras.

Översynen styrs av EU:s gemensamma regelverk

Kraftsystemet är under ständig förändring. Det innebär att förutsättningarna för indelningen i elområden förändras. EU har därför beslutat om att översyn av elområdesindelningen i Europa ska ske återkommande.

EU:s regelverk styr hur genomförandet av översynen ska gå till. Arbetet ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Om de inte kommer överens i en fråga så överlämnas den till EUs byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) för beslut. Processen kräver samordning på flera nivåer och arbetet bedrivs samtidigt på europeisk, nordisk och svensk nivå.

Arbetet är ett steg mot EUs inre marknad för el och styrs av EU:s regelverk, bland annat artikel 32 i förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) och Elmarknadsförordningens artikel 14. Regelverket anger bland annat hur den gemensamma elområdesöversynen ska gå till och vilken instans som fattar beslut om vad.

Korrekt och transparent områdesindelning

Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär bland annat:

  • en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet de finns.
  • förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar i överföringssystemet.
  • förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av kraftsystemet.

Tidplanen styrs av godkännandeprocessen inom EU

För att inleda elområdesöversynen krävdes beslut av tillsynsmyndigheterna om både den gemensamma metoden för översynen och vilka alternativa elområden som ska utredas. Båda dessa beslut hänvisades till ACER som i november 2020 fattade beslut om metoden och i augusti 2022 om de alternativa elområden som ska utredas.

Enligt regelverket hade Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem (Transmission System Operators, TSO) därefter ett år från beslutet i augusti 2022 på sig att genomföra översynen. Arbetet har dock försenats. Förseningen beror på att arbetet med elmarknadsmodellerna samt genomförandet av beräkningarna har visat sig ta mer tid än förväntat. Att det är första gången som den här nya metoden för utvärdering av elområden används, ökar också arbetets komplexitet och gör det mer tidskrävande.

Arbetet ska resultera i ett gemensamt förslag om att ändra eller bibehålla nuvarande elområden.

Arbetet och processen hittills

Vad händer nu?

Under pågående översyn analyseras de olika alternativa elområdesindelningarna mer detaljerat i linje med den av ACER beslutade metoden. Analysen sker utifrån många olika perspektiv, exempelvis utifrån samhällsekonomiska nytta, påverkan på driftsäkerhet samt marknadslikviditet.

Elområdesöversynen ska resultera i ett förslag om indelning i elområden, antingen att behålla befintlig indelning eller att införa ny elområdesindelning. Översynen betyder alltså inte att nuvarande elområdesindelning automatiskt förändras.

Tidplanen för den gemensamma europeiska elområdesöversynen har förskjutits, preliminärt till kvartal 4, 2024.

En gemensam rapport kommer att färdigställas för studien som helhet.

Förslaget ska lämnas till alla berörda medlemsstater eller deras utsedda tillsynsmyndigheter. För Sveriges del ser det ut som att den nationella beslutsinstansen blir regeringen.

Om det skulle bli ett beslut om en förändring av elområden kan förändringen vara genomförd som tidigast under 2027.

Aktörer viktiga för genomförandet

En eventuellt förändrad elområdesindelning kommer att påverka förutsättningarna för elmarknadens aktörer. Det är därför viktigt med en god dialog där aktörerna har tillgång till relevant information och möjlighet att vara med och lämna synpunkter.

Det ska göras en EU-gemensam konsultation med fokus på de utvärderingskriterier som kopplar till marknadslikviditet och transaktionskostnader samt övergångskostnader. Konsultationen planeras till 2024. Mer information publiceras närmare eventet.

På EU-nivå finns en gemensam referensgrupp för arbetet med elområdesöversynen. Den består av representanter för bland annat branschorganisationer, forskningsinstitut samt tankesmedjor. Mer information om referensgruppen, medlemmar och material från mötena finns på engelska på ENTSO-Es webbplats under rubriken Stakeholder interaction

Kontakt gällande elområdesöversynen

Har du frågor om elområdesöversynen och arbetsprocessen? Mejla vår funktionsbrevlåda: elomradesoversyn@svk.se.

Mer information