Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar om Elmarknadshubben

Samlad information om frågor kring vad en Elmarknadshubb är.

Vad är en Elmarknadshubb?

En Elmarknadshubb är en central informationshanteringsmodell, ett centralt IT-system för elmarknadens informationshantering och informationsutbyte.
I dagens marknadsmodell kommunicerar elmarknadsaktörerna (elhandels- och elnätsföretag) direkt med varandra i en alla-till-alla modell medan det i framtiden blir Elmarknadshubben som är kommunikationsnavet på elmarknaden.

Den kommer att innehålla information om såväl förbruknings- som produktionsanläggningar, elanvändare samt mätvärden för produktion och förbrukning.

Vad är elhandlarcentrisk marknadsmodell?

Det innebär bland annat att elhandelsföretaget blir den primära kontaktparten för kunden, till exempel när kunden ska teckna avtal för inflytt till en ny anläggning. I dagens marknadsmodell behöver kunden kontakta både elnäts- och elhandelsföretaget vid inflytt.

En elhandlarcentrisk modell innebär att elhandelsföretagen kommer agera på lika villkor vilket ökar konkurrensen.
Detta sker genom att

 • elhandelsföretaget blir den primära kontaktpunkten för kunden
 • kunden behöver göra ett aktivt val och teckna avtal med enbart en aktör – elhandelsföretaget, för att få leverans av el
 • kundens el- och nätavgifter kan samfaktureras.

Vad är syftet med att införa en Elmarknadshubb?

Elmarknadshubbens syfte är bland annat att effektivisera elmarknadens processer, förenkla för kunderna, öka konkurrensen och skapa möjligheter för nya tjänster på marknaden. Elmarknadshubben kan också skapa förutsättningar för ett framtida införande av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Elmarknadshubben kommer effektivisera processerna på elmarknaden genom att

 • utföra aktiviteter och processer centralt istället för att dessa utförs av samtliga aktörer
 • den snabbare och enklare kommer kunna tillgängliggöra den ökande mängden information för elmarknadens aktörer
 • det centrala systemet minskar inträdesbarriärerna för nya aktörer att komma in på elmarknaden
 • öppna upp för nya tjänster och produkter på marknaden som kan tillgodose kundernas framtida behov. Exempelvis att jag som kund kan få min elförbrukning analyserad eller att jag kan få hjälp med energieffektivisering av nya typer av aktörer.

Elmarknadshubben kan möjliggöra en elhandlarcentrisk modell som innebär att elhandelsföretagen kommer agera på lika villkor vilket ökar konkurrensen.

Detta sker genom att

 • elhandelsföretaget blir den primära kontaktpunkten för kunden
 • kunden behöver göra ett aktivt val och teckna avtal med enbart en aktör – elhandelsföretaget, för att få leverans av el
 • kundens el- och nätavgifter kan samfaktureras.

Hur säkerställs att Elmarknadshubben införs på ett bra sätt och blir så ändamålsenlig som möjligt?

Inom ramen för projektet vill vi samarbeta med marknadens aktörer och fånga upp kunskap, frågor och eventuella farhågor på ett tidigt stadie.

Vi har redan från början arbetat tillsammans med representanter från elbranschen, framför allt för att kartlägga och utveckla elmarknadens processer. På så sätt hoppas vi att vi i god tid kan undanröja möjliga hinder och säkerställa ett lyckat införande av Elmarknadshubben för alla berörda parter.

Vi är alltid intresserade av dialog med marknaden och det finns möjlighet för alla som har synpunkter att skicka in dessa till projektet - kontakter hittar du här

Hur har ni tänkt kring säkerheten runt en så central infrastruktur?

Säkerhetsperspektivet genomsyrar alla satsningar Svenska Kraftnät gör och är av högsta prioritet under utvecklandet av Elmarknadshubben. I uppdraget som Svenska kraftnät fick skulle särskild hänsyn tas till säkerhets- och integritetsrisker.

I projektet tänker vi exempelvis på sårbarhetsrisker utifrån olika perspektiv.

 • Att skydda medborgares och organisationers uppgifter och integritet
 • Att säkra en laglig och säker drift av Elmarknadshubben
 • Att skydda mot cyberterrorism det vill säga åtkomst av information och intrång av exempelvis ett annat land

Elmarknadshubben är helt isolerad från de IT-system som säkerställer driften av elnäten. Det finns ingen möjlighet att direkt påverka elförsörjningen genom ett potentiellt angrepp mot Elmarknadshubben.

Elmarknadshubben kommer endast ha information om mätpunkten som är begränsad till det som krävs för att möjliggöra avtalstecknande. Den kommer inte ha någon möjlighet att kommunicera med eller styra elmätarna.

Hur kommer informationen i Elmarknadshubben vara tillgänglig och för vem?

Enligt de lagar och regler som kommer att gälla för Elmarknadshubben är åtkomst till data rollbaserad. Det innebär att enbart den aktör som har rätt att få tillgång till data kommer att få det.

Den information som lagras och utbyts i Elmarknadshubben kommer ha en begränsad tillgänglighet för enskilda privatpersoner, Elmarknadshubben finns först och främst till för att underlätta informationsutbytet mellan aktörer på elmarknaden. En aktör behöver ha tillåtelse genom samtycke från en kund för att komma åt uppgifter om dennes anläggning i Elmarknadshubben.

Kan jag vara med och påverka utformningen av Elmarknadshubben och dess processer?

Synpunkter och information från olika intressenter är viktiga för att säkerställa utformningen av Elmarknadshubben.

Kontakter hittar du här

Hur kommer informationen i Elmarknadshubben vara tillgänglig och för vem?

Elmarknadshubben kommer att uppfylla de lagar och regler gällande lagring av data och personuppgifter som är tillämpbara för den. Det innebär exempelvis att enbart den aktör som har rätt att få tillgång till data kommer att få det.

Elmarknadshubben kommer primärt användas för att hantera informationsutbytet mellan aktörer på elmarknaden. Enskilda kunder kommer att kunna ta del av viss information om sin anläggning via Elmarknadshubbens kundportal.

En aktör behöver ha tillåtelse genom samtycke från en kund för att komma åt dennes information från Elmarknadshubben.

Vad ska aktörerna kunna göra i hubben?

Elmarknadshubben kommer att ha information för att administrera de centrala marknadsprocesserna för bland annat start- och slut av leverans, mätvärdeshantering och nätavräkning.

Vad en enskild aktör kan göra i Elmarknadshubben styrs av vilken roll aktören har samt vilka anläggningar aktören har en koppling till

 • ett elnätsföretag kommer enbart kunna hantera de anläggningar som finns i dess nätavräkningsområden
 • ett elhandelsföretag eller ett energitjänsteföretag kommer enbart kunna hantera de anläggningar där de har avtal med kunden eller där kunden lämnat ett samtycke till aktören.

Vad ska privatpersoner kunna göra i hubben?

Elmarknadshubben kommer primärt användas för att hantera informationsutbytet mellan aktörer på elmarknaden. Enskilda kunder kommer att kunna ta del av viss information om sin anläggning och avtal via Elmarknadshubbens kundportal.

En aktör behöver ha tillåtelse genom samtycke från en kund för att komma åt dennes information från Elmarknadshubben.

Hur kommer kvartsavräkningen synkroniseras med bygget av Elmarknadshubben?

Elmarknadshubben kommer att inkludera funktionalitet för att hantera kvartsavräkning. De nordiska systemoperatörerna beslutade våren 2020 om förslag till införande av 15 minuters avräkningsperiod till den 22 maj 2023. Det är därför sannolikt att 15 minuters avräkningsperiod implementeras före Elmarknadshubben.

Vilka kommer att påverkas när Elmarknadshubben införs?

Införandet av Elmarknadshubben kommer att påverka samtliga aktörer som verkar på den svenska elmarknaden. Framför allt påverkas elhandels- och elnätsföretagen som kommer att kommunicera direkt mot Elmarknadshubben.

Samtliga elanläggningar i hela Sverige kommer att finnas med i Elmarknadshubben; allt från stora produktionsanläggningar på transmissionsnätet till villor, radhus och lägenheter.

Centraliserade processer ger lika villkor för alla aktörer och kunder inom den svenska elmarknaden.

När kommer Elmarknadshubben att tas i drift?

Projektet är pausat i väntan på att beslut om nytt lagstöd för en elmarknadshubb tas. Först när riksdagen fattat beslut om lagstödet kommer en ny tidplan fastställas och kommuniceras.

Vad är strukturdata?

I migreringsfasen avser strukturdata:

 • Anläggningar för kunder (för konsumtion och produktion)
 • Kundinformation
 • Avtalsinformation
 • Anläggningar som är gränspunkter mellan elnätsföretag

Vad innebär datakvalitet?

Det finns olika definitioner av datakvalitet. I migreringsfasen innebär datakvalitet att informationen som är lagrad är komplett, korrekt och aktuell.