Nyttor och effekter, elmarknadshubb

I regeringens uppdrag till Svenska kraftnät att utveckla och driva en Elmarknadshubb framgår ett antal nyttoeffekter som hubben ska bidra till.

Nyttor och effekter som hubben bland annat ska bidra till:

  • hjälpa kunderna att vara aktiva
  • säkerställa konkurrensneutralt informationsutbyte
  • vara ett nav för processer och funktioner på marknaden
  • vara stöd för en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Projektet är pausat och att de beskrivna nyttorna och effekterna är utifrån perspektivet med elhandlarcentrisk modell, dvs läget fram till projektpaus.

Notera att nyttorna och effekterna i många fall inte kommer realiseras per automatik när Elmarknadshubben införs. De kommer i de flesta fall behöva realiseras av aktörerna och andra intressenter på marknaden – Elmarknadshubben ska ses just som en möjliggörare. Olika aktörer kan också bedöma effekterna av Elmarknadshubben på olika sätt beroende på vilken typ av aktör de är, vilken situation de befinner sig i och vilka förutsättningar de har. Därför är det viktigt att varje enskild aktör utvärderar vilken påverkan och vilka möjligheter som effekterna har för dem.

Kund- och avtalsprocesser effektiviseras när information kan hämtas direkt från Elmarknadshubben

 

Dagens ”alla-till-alla” kommunikation ersätts med ett centralt system

 

Det blir enklare för kunden när elhandelsföretaget blir den primära kontakten och kunden får bättre överblick

 

Genom att hubben tar över ett antal arbetsuppgifter minskas deras administrativa börda

 

Nya möjligheter för energitjänster - genom att enklare hämta utökad information om kundernas anläggningar kan energitjänsterna effektiviseras och utökas

 

Kundtjänst koncentreras till elhandelsföretagen

 

Införandet av Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen genererar kostnader för aktörerna

 

Konkurrensen ökar för elhandelsföretagen då elhandlare hanteras lika och uppstart av ny elhandelsverksamhet underlättas

 

Det blir ett ökat fokus på datakvalitet och säkerhet

 

Genom att nätavräkningen flyttas skapas en central och framtidsäkrad lösning samtidigt som elnätsföretagen avlastas

 

En samlad databas för hela elmarknaden ger nya möjligheter för myndigheters analys och tillsyn

Granskad