Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubb

En Elmarknadshubb är ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden, en central informationshanteringsmodell. Elmarknadshubben kommer att innehålla information om elanläggningar, elanvändare och mätvärden för produktion och förbrukning.

Håll dig uppdaterad via mail om vad som händer i projekt Elmarknadshubb genom en nyhetsprenumeration!  
(Fyll i rutan "Elmarknadshubb aktuella frågor och händelser)"

 

Här berättar vi vad projektet gör just nu!

  • Den årliga Ediel- och avräkningskonferensen har gått av stapeln. Många företag från elmarknaden var på plats och det var även flera av oss som arbetar med Elmarknadshubben. Alltid roligt att träffa er i branschen!  Camilla Rubinstein och Jens Holm från projektets ledning presenterade status i projektet. Mindre Ediel bertilmats.jpegBertil Dyrberg och Mats Blomkvist som är produktägare respektive projektledare för Systemutveckling redogjorde för principerna för en så kallad sekventiell driftsättning av Elmarknadshubben samt för arbetet med att säkerställa att aktörerna ska kunna genomföra sina systemanpassningar gentemot hubben, presentation nås här.   

  • Migreringsprojektet publicerade i början av oktober uppdaterade inventeringsinstruktioner och preliminära filspecifikationer inför kommande valideringsloop. Under november kommer den tredje enkäten skickas ut till alla aktörer för att följa upp de pågående inventeringsaktiviteter, enkäten är kopplad till milstolpe 3 inför hubbens driftsättning.

  • Under sensommaren färdigställde utvecklingsteamet API-portalen som förevisades på EDIEL-konferensen. Där kommer verksamhets- och API dokumentation att göras tillgänglig. Utvecklingsarbetet fortskrider nu med att göra en körbar alfaversion av hubbens API för marknadshändelser tillgänglig för medlemmarna i den integrationsgrupp som håller på att formas.
    Mindre APIdump.jpeg

  • En integrationsgrupp startas. En ny grupp för samverkan kring Elmarknadshubbens utvecklade kommunikationsgränssnitt och realiserade marknadsprocesser håller nu under hösten på att tillsättas.
    Tänkta deltagare i Integrationsgruppen är IT- och verksamhetsexperter som arbetar med anpassningar av aktörernas system till Elmarknadshubben

  • Projektets fokus är att arbeta fram API:er för leveransdomänen så att integrationsgruppen den 13 november kan påbörja utvärdering och integration mot hubbens API:er och krav. Vi kommer arbeta med analyserna kring remissvaren från den sekventiella driftsättningen och boka möten med några av aktörerna för att diskutera lämnade remissvar. Läs mer här.

  • Ta del av vårt informationswebbinarium från innan sommaren om status i vårt arbete vid den tidpunkten. Webbinariet innehåller beskrivningar om de stora dragen om innevarande period, även om tidplanen ytterligare korrigerats sedan dess, och är 18 minuter långt.

Liten printscreen webbinarium.png

Uppdraget

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad Elmarknadshubb. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

Projektet är ett uppdrag från regeringen och ett samarbete mellan Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei). I Svenska kraftnäts del av uppdraget ingår att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska marknaden.

Här kan du läsa om projektets uppdrag på regeringens webbplats. 

Eis föreslagna regelverk presenterades i denna rapport 2017 .

Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning.

Se film om Elmarknadshubben

 

Aktuellt och nyheter om Elmarknadshubben

Följ aktuella händelser, uppdateringar och nyheter via RSS E-post

Elmarknadshubben: branschen positiv till sekventiell driftsättning

Svenska kraftnät skickade i juni ut ett förslag på sekventiell driftsättning. De inkomna remissvaren visar att intressenter i branschen är övergripande positiva men Svenska kraftnät har också fått många relevanta synpunkter kring vilken påverkan en sekventiell driftsättning kan få för de föreslagna funktionsområdena. Projektet kommer nu att arbeta vidare med hur driftsättningen ska genomföras.

Elmarknadshubben föreslår sekventiell driftsättning

För att minska implementeringsrisken när många förändringar för marknaden sker vid samma tillfälle föreslår projektet en s.k. sekventiell driftsättning. Förslaget ligger på remiss under sommaren.

Titta på vårt webbinarium!

Nu kan ni ta del av ett informationswebbinarium som ger en kort uppdatering över projektet, vad vi gjort under våren samt vad som händer den närmaste tiden. Det är förinspelat, ligger på webbsidan sli.do och är 18 minuter långt. Där har du även möjlighet att ställa frågor och tala om för oss vad du tycker om formatet.

Nytt informationsbrev från Elmarknadshubben

Projekt Elmarknadshubb önskar trevlig sommar med ett nyinspelat webbinarium om projektstatus, regionmötenas innehåll, uppdatering av tidplan samt pedagogisk film om inventering etc

Systemleverantörer bjuds in till dialogmöte

I implementeringen av Elmarknadshubben spelar systemleverantörer en viktig roll. För att få ytterligare underlag för vidareutveckling av arbetssätt i projektet bjuder vi nu in till ett dialogmöte.

Nytt nyhetsbrev

Gröna milstolpar, året framöver och Norges och Elhubs lansering.

Så här svarade ni på inventeringsenkäten!

Många aktörer har svarat på enkäten - hubbprojektet har nu sammanställt svaren. Drygt 80 % av Sveriges 357 elnäts- och elhandelsföretag har strax före jul svarat på enkäten och uppnått Milstolpe 1.

Milstolpe 1 uppnådd

70 procent av aktörerna har uppnått Milstolpe 1 - inventering, men fortfarande tid kvar att svara på enkäten.

Hubben i tidningen Energi

Pågående inventering av strukturdata, lagförslaget och Estlands erfarenheter av sin datahubb.

Inventeringsdags!

Nu startar elmarknadsaktörernas förändringsresa mot Elmarknadshubben. I dagarna går det ut ett mail med instruktion till de som angivits som kontaktpersoner för migrering och inventering i Edielportalen.

Tack för årets Ediel!

Det var roligt och givande att träffa er som var på årets Ediel- och avräkningskonferens förra veckan. Äntligen fick vi lite mer konkret berätta om vad vi hittills gjort och hur vi arbetar i projektet.

Kvalitetsstyrd upphandling och agilt samarbete

I senaste numret av Upphandling 24 berättar Mats Blomkvist, IT-projektledare i projekt Elmarknadshubb, om den upphandlingsmodell och det arbetssätt vi valt för att bygga en IT-lösning tillsammans med systemleverantören Cygni.

Ny projektdokumentation

Projekt Elmarknadshubb på Svenska kraftnät har arbetat vidare med hubbens processer och funktioner. Nu har uppdaterade processdokument publicerats.

Nytt nyhetsbrev

Prototypbygge igång, dokument publicerade och inventering startar.

Energipolitikens inriktning på plats

Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen har under våren 2018 befästs allt mer. För någon vecka sedan avslutades upphandlingen av systemutvecklingsleverantör och i dagarna beslutades även den inriktningsproposition för energipolitiken som regeringen lade fram den 12 april.

Ny fas när teori blir till praktik

I dagarna togs ytterligare ett steg i utvecklingen mot den framtida slutkundsmarknaden för el. En systemutvecklings-leverantör är upphandlad och snart på plats och en ny fas startar som innebär att ramar och regelverk som tagits fram i teorin blir till praktik.

Nära samarbete med leverantör borgar för effektivitet

Cygni AB vann upphandlingen av systemutvecklings-leverantör som Svenska kraftnät genomfört för utveckling av Elmarknadshubben. Vi har pratat med Emil Breding, Chief Technology Officer på Cygni, som blir en av de som flyttar in i projektet efter sommaren.

Ny projektdokumentation

Projekt Elmarknadshubb på Svenska kraftnät har arbetat vidare med Elmarknadshubbens processer och funktioner och har idag publicerat ny dokumentation.

Luleå först ut

Informationsmötena som hålls kring projekt Elmarknadshubb har startat.

Elmarknadens inriktning pekas ut i proposition

Elmarknadens framtida utveckling har tydliggjorts i den inriktningsproposition för energipolitiken som regeringen lämnade till riksdagen den 12 april 2018. Propositionen behandlar hela energiområdet och bygger på den energiöverenskommelse som har ingåtts mellan fem av de åtta riksdagspartierna (Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna).

Granskad