Elmarknadsförordningen

Elmarknadsförordningen ska lägga grunden för att kunna uppnå målen för energiunionen, särskilt målsättningarna för klimat- och energi för 2030. Det här ska uppnås med hjälp av marknadssignaler, en större andel förnybara energikällor, försörjningstrygghet, flexibilitet, hållbarhet, utfasning av fossila bränslen och ökad innovation.

Elmarknadsförordningen innehåller grundläggande bestämmelser för handel med el, balansansvar, tillträde till nät, hantering av överbelastning och resurstillräcklighet. Den innehåller även bestämmelser gällande driften av överföringssystem och distributionssystem, bland annat beskrivs uppgifterna för ENTSO-E och inrättandet av regionala samordningscentrum (RCC). En EU-DSO-enhet etableras, vars uppgifter blir snarlika de som ENTSO-E har.

Pågående och avslutade ärenden:

Artikel Ärende Status
Artikel 6.9 Balansmarknaden Godkänd
Artikel 8.4 Handel på dagen före- och intradagsmarknader Godkänd
Artikel 9 Terminsmarknader Godkänd
Artikel 11.1 Värdet av förlorad last Godkänd
Artikel 13.4 Omdirigering Godkänd
Artikel 14.5 Översyn av elområden Godkänd
Artikel 16.9 Allmänna principer om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning Godkänd
Artikel 19.4 Intäkter från överbelastning Godkänd
Artikel 20 Resurstillräcklighet Godkänd
Artikel 23 Europeisk bedömning av resurstillräcklighet Godkänd
Artikel 25 Tillförlitlighetsnorm Godkänd
Artikel 35 Inrättandet av regionala samordningscentrum och dessas uppdrag Godkänd
Artikel 57 Samarbete mellan systemansvariga för distributionssystem och systemansvariga för överföringssystem Godkänd
Granskad