Anslutning av förbrukare (DCC)

DCC ska säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

DCC anger kraven för anslutning av

  • förbrukningsanläggningar
  • distributionsanläggningar
  • distributionssystem inklusive slutna distributionssystem
  • förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.

Ikraftträdande

Den 7 september 2016

Svenska kraftnäts arbete med DCC

DCC ger medlemsstater möjlighet att ta fram kompletterande föreskrifter på området. Ei har tagit fram föreskrift EIFS 2019:6. Därmed finns den tekniska kravbilden på plats.

Granskad