Nätanslutning av generatorer (RfG)

RfG säkerställer rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

Rfg anger kraven för anslutning av nya och i vissa fall ombyggda kraftproduktionsanläggningar, dvs. synkrona kraftproduktionsmoduler, kraftparksmoduler och havsbaserade kraftparksmoduler, till det sammanlänkade systemet. Harmoniserade krav för anslutning säkerställer att utrustningen som är ansluten till överförings- och distributionsnät har tillräcklig prestanda, med tillräcklig robusthet för att klara störningar och för att hjälpa till att förhindra större avbrott eller underlätta återställning av systemet efter ett sammanbrott.

I Rfg fastställs också skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsanläggningarna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt, för att skapa lika villkor i hela unionen.

Ikraftträdande

Den 17 maj 2016

Svenska kraftnäts arbete med Rfg

Rfg ger medlemsstater möjlighet att ta fram kompletterande föreskrifter på området. Ei har tagit fram föreskrift EIFS 2018:2 och därmed finns den tekniska kravbilden på plats. Svenska kraftnät arbetar med att införa anslutningsförfarandet vilket syftar till att verifiera kravbilden som gäller för anslutande part.

Anslutningsförfarandet enligt RfG

Guide för anslutning av kraftproduktionsmodul till överföringssystemet

Ett dokument som syftar till att ge en övergripande bild av processen för anslutning till överföringssystemet samt verifiering enligt kraven i RfG. Processen är applicerbar för anslutning av kraftproduktionsmoduler av typ D till alla berörda systemansvariga.

Vid anslutning av kraftproduktionsmoduler är det berörd systemansvarig som bedömer kravuppfyllnaden och ägaren av kraftproduktionsmodulen som är ansvarig för att verifiera kravuppfyllnaden.

Guiden beskriver processen från det att anslutningsavtal har tecknats fram till det att kraftproduktionsmodulen har fått ett slutligt driftsmeddelande, samt processen för att verifiera att kravuppfyllnaden upprätthålls under anläggningens hela livstid.

Detaljerad beskrivning av processen för kravuppfyllnad och genomförande av överensstämmelseprovning

En mer detaljerad beskrivning av processen för kravuppfyllnad och genomförande av överensstämmelseprovning ges i två rapporter med tillhörande bilagor:

  • Verifiering av kravuppfyllnad för synkrona kraftproduktionsmoduler anslutna till överföringssystemet (publicerad 30 april 2021)
  • Verifiering av kravuppfyllnad för kraftparksmoduler anslutna till överföringssystemet (publiceras under hösten 2021)

Bilagorna kommer att publiceras löpande.

Granskad