Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nätanslutning av generatorer (RfG)

RfG säkerställer rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

Rfg anger kraven för anslutning av nya och i vissa fall ombyggda kraftproduktionsanläggningar, dvs. synkrona kraftproduktionsmoduler, kraftparksmoduler och havsbaserade kraftparksmoduler, till det sammanlänkade systemet. Harmoniserade krav för anslutning säkerställer att utrustningen som är ansluten till överförings- och distributionsnät har tillräcklig prestanda, med tillräcklig robusthet för att klara störningar och för att hjälpa till att förhindra större avbrott eller underlätta återställning av systemet efter ett sammanbrott.

I Rfg fastställs också skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsanläggningarna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt, för att skapa lika villkor i hela unionen.

Ikraftträdande

Den 17 maj 2016

Svenska kraftnäts arbete med Rfg

Rfg ger medlemsstater möjlighet att ta fram kompletterande föreskrifter på området. Ei har tagit fram föreskrift EIFS 2018:2 och därmed finns den tekniska kravbilden på plats. Svenska kraftnät arbetar med att införa anslutningsförfarandet vilket syftar till att verifiera kravbilden som gäller för anslutande part.

Anslutningsförfarandet enligt RfG

Guide för anslutning av kraftproduktionsmodul till överföringssystemet

Ett dokument som syftar till att ge en övergripande bild av processen för anslutning till överföringssystemet samt verifiering enligt kraven i RfG. Processen är applicerbar för anslutning av kraftproduktionsmoduler av typ D till alla berörda systemansvariga.

Vid anslutning av kraftproduktionsmoduler är det berörd systemansvarig som bedömer kravuppfyllnaden och ägaren av kraftproduktionsmodulen som är ansvarig för att verifiera kravuppfyllnaden.

Guiden beskriver processen från det att anslutningsavtal har tecknats fram till det att kraftproduktionsmodulen har fått ett slutligt driftsmeddelande, samt processen för att verifiera att kravuppfyllnaden upprätthålls under anläggningens hela livstid.

Kravuppfyllnad för synkrona kraftproduktionsmoduler anslutna till överföringssystemet

Kravuppfyllnad för kraftparksmoduler anslutna till överföringssystemet

Guide för anslutning av kraftproduktionsmodul till DSO

Denna guide beskriver processen för anslutning av kraftproduktionsmoduler av typ C och typ D när DSO är berörd systemansvarig och Svenska kraftnäts har rollen som systemansvarig för överföringssystemet.

Vid anslutning av kraftproduktionsmoduler är det berörd systemansvarig som bedömer kravuppfyllnaden och ägaren av kraftproduktionsmodulen som är ansvarig för att verifiera kravuppfyllnaden. Men det finns ett antal krav där Svenska kraftnät kan kravställa och där kravställningen ska samrådas mellan Svenska kraftnät och berörd DSO.

Berörd DSO ska kontakta Svenska kraftnät via anslutningskoder@svk.se för att samråda om de projektspecifika kraven vid varje anslutning av kraftproduktionsmoduler av typ C och typ D.

Vägledning av tillämpbara krav vid modernisering av befintliga kraftproduktionsmoduler, typ D (artikel 4.1 RfG)

Syftet med denna vägledning är att ge en beskrivning av vilka krav i RfG och EIFS 2018:2 som bör blir tillämpbara i samband med modernisering av olika komponenter i en kraftproduktionsmodul. Dokumentet är inte heltäckande men inkluderar många typiska moderniseringar.

För de fall då en modernisering inte exakt går att hänföra till detta dokument måste en individuell bedömning ske. I många fall kan dock delar av detta dokument användas även i dessa situationer.