Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC)

HVDC ska säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

HVDC anger kraven för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler.

Ikraftträdande

Den 28 september 2018

Svenska kraftnäts arbete med HVDC

DCC ger medlemsstater möjlighet att ta fram kompletterande föreskrifter på området. Ei har tagit fram föreskrift EIFS 2019:3. Därmed finns den tekniska kravbilden på plats.

Granskad