Riskberedskapsförordningen

Riskberedskapsförordningen fastställer regler för samarbetet mellan medlemsstater i syfte att förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser solidariskt och med öppenhet, med hänsyn tagen till den inre marknaden.

Riskberedskapsförordningen kopplar till kommissionsförordningarna för systemdrift (SO) samt nödsituationer och återuppbyggnad (ER). Förordningen anger hur elkriser ska förebyggas och hanteras på ett harmoniserat sätt inom EU. Även i kris ska el levereras där den behövs mest och marknadslösningar prioriteras så att marknaderna fungerar så länge som möjligt.

I Sverige är Energimyndigheten utsedd till behörig myndighet enligt förordningen. Energimyndigheten har därmed flera olika åtaganden och ansvarar bland annat för att fastställa nationella elkrisscenarier och en riskberedskapsplan. Även Svenska kraftnät har flera åtaganden enligt förordningen och har även fått tillägg i sin instruktion att bistå Energimyndigheten i arbetet.

Pågående och avslutade ärenden:

Artikel Ärende Status
Artikel 5 Metod för fastställande av regionala elkrisscenarier Pågående
Artikel 8 Metod för bedömningar av tillräcklighet på kort sikt och av säsongstillräcklighet Pågående
Artikel 10 Upprättande av riskberedskapsplaner Pågående
Granskad