Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fortsatt tunnelborrning under de norra delarna av Campus Kungliga Tekniska Högskolan

Nu borras det under de norra delarna av Campus Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, i närheten av fastigheten Maskiningenjören och byggnaderna vid Brinellvägen.

Arbetstider 

Arbetstiderna är dag- och kvällstid. Stomljud kan märkas i källarplan och de nedre våningsplanen för att avta uppåt i byggnaderna. Stomljudet kan liknas något vid att färdas ombord på en färja, ett dovt muller. Varje enskild byggnad passeras på cirka 3-4 veckor, beroende på tunnelborrningens framdrift. 

 • Tunnelborrning dagtid och kvällstid 07-22 helgfria vardagar och 09-18 helgdagar, enligt villkor i projektets miljödom 
 • Vid ventilationsschaktet och arbeten ovan mark är arbetstiderna helgfria vardagar 07-19

Trapphusinformation till boende

Ett utskick inom projektets påverkansområde gjordes i mitten av juni 2023. Det skickades till företag, verksamheter och boende längs tunnelsträckningen och runt ventilationsschaktet från de norra delar av Campus till Valhallavägen. Fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar, chefer och ansvariga har uppmanats att sprida information till bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och medarbetare då det ibland kan vara svårt att nå samtliga vid inköp av adresser.

Som komplement till utskicket har trapphusinformation på engelska satts upp i byggnader med bostäder, ett tjugotal med cirka 700 lägenheter. 

Det finns möjlighet till ”tillfällig vistelse” för personer som arbetar natt och har behov att sova dagtid. Det innebär möjlighet att bo på annan plats under en kortare när tunnelborren passerar. Mer information om ”tillfällig vistelse” finns på projektets hemsida, kontaktuppgifter nedan. 

De sex ventilationsschakten  

Fortsatt byggarbete vid tre av de sex ventilationsschakten.   

Ventilationsschakt Mörby 

Här har raiseborrning av det cirka sjuttio meter djupa ventilationsschaktet skett. Den gigantiska borrkronan nådde markytan för några få dagar sedan. 

Nu följer förstärkning av schaktet, bland annat genom bultning och betongsprutning.  Efter det ska teknikutrymmet inredas, alltså den rektangulära ”låda” i berget du ser om du kikar in genom stängslet som omger byggarbetsplatsen vid Mörbygårdsvägen, strax söder om Mörby Centrum i Danderyd. Teknikutrymmet kan liknas vid källaren i ett hus. Det enda som kommer att synas i markplan är ventilationshuven. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Arbetet med raiseborrning av ventilationsschaktet har avslutats. Tunnelschaktet är fyra meter i diameter och cirka femtiofem meter djupt. 

Pågående arbeten, teknikutrymme, bullervillkor 

Nu pågår förberedelser inför förstärkning av berget, bultning och betongsprutning, teknikutrymme och att så småningom montera en ventilationshuv.

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Under markytan pågår breddning av den befintliga tunneln genom sprängning,. Det görs bland annat för att göra det möjligt för fordon att mötas i det trånga utrymmet.

För Frescatischaktet pågår också projektering, planering, inmätning av de ytor som behövs för ventilationsschaktet som är beläget i utkanten av Lill-Jansskogen. Projektet har kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och närliggande verksamheter.

Byggarbetsplatsen kommer prel. att etableras 2023. Projektering sker bland annat förändringar inuti ventilationsschaktet i syfte att underlätta för kommande kabelinstallationer samt service och underhåll av de 400 kV elkablar som ska förläggas i tunneln. 

Ventilationsschakt Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sophiahemmet

Här sker arbete inför entreprenörens etablering med byggarbetsplats för det kommande ventilationsschaktet. Etablering och arbetet kommer prel. att inledas i början av 2024. 

 • Cykelförrådet som nu ligger bakom IVL Svenska Miljöinstitutets byggnad, kommer att flyttas till framsidan, till vänster om entrén på torget där Millesfontänen är belägen
 • Uppföljning av utförda inventeringar, vibrationsisolering av utrustning  
 • Besiktningar har utförts av byggnader, staket, fontän 
 • Arbetet med omläggning av Ellevios 11 kilovoltsledningar och en gasledning, Stockholms Gasnät är slutförd  
 • Hantering av träd, trädspecialist och arborist
 • Avstämningar för att säkra informationsspridning till medarbetare, studenter, forskare och besökare

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Nu har sprängningarna av ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen kommit mer än halvvägs, drygt 50 meter av det ett hundra meter djupa ventilationsschaktet som är rektangulärt 6x7 meter.

En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter varje sprängning och för att lyfta människor och tungt materiel upp ur och ner i schaktet. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt. 

Ventilationsschakt Skanstull

Projektering sker för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med samtliga berörda. De 400 kilovoltskablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket som byggs av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Bra grundvattennivåer efter en regnig sommar 
 • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat samt infiltrationstester, bland annat på Östermalm
 • Montering av mätare och avläsning av buller, stomljud, vibrationer i de områden där arbete med tunnel och ventilationsschakt pågår för att säkra att villkor i projektets miljödom uppfylls
 • Besiktningar och kontroller av byggnader sker inom ramen för projektets kontrollprogram och rapporteras till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm
 • Fältinventeringar sker för att säkra att kartan stämmer med verkligheten i en växande, föränderlig stad

Övrigt, kontakt, animering, filmer 

 • Rökutveckling uppkom i tunneln i augusti vid en motor för det transportband som används för att transportera ut bergmassor. Rökutvecklingen avstannade, röken ventilerades ut. Personal i tunnelborrmaskinens räddningskammare. Räddningstjänst var på plats för att hantera rök och personal. Två personer andades in rök, en person behövde medicinsk vård, alla berörda var tillbaka i arbete samma dag. Medial  uppmärksamhet
 • anneberg@svk.se 
 • 010-475 81 50, bemanning dygnet runt 
 • Facebook @annebergskanstull
 • Svenska kraftnäts och projektets mobila utställning vid huvudentrén på Campus KTH, öppettider vardagar 10.00-17.00